2 VSPH 1836/2014-P1-12
KSLB 82 INS 21233/2013 2 VSPH 1836/2014-P1-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Jiřího anonymizovano , anonymizovano , a Ivety anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Dubnice pod Ralskem 1, o odvolání Jiřího anonymizovano , nar. 20.2.1989, bytem Mlýnská 273, Stráž pod Ralskem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 82 INS 21233/2013-P1-7 ze dne 1.září 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 82 INS 21233/2013-P1-7 ze dne 1.září 2014 se mění tak, že se přihláška pohledávky Jiřího anonymizovano ve výši 293.630,08 Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 82 INS 21233/2013-P1-7 ze dne 1.září 2014 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Jiřího anonymizovano a Ivety anonymizovano (dále jen dlužníci) odmítl přihlášku pohledávky Jiřího anonymizovano (dále jen odvolatel) ve zjištěné výši 293.630,08 Kč a konstatoval, že se k pohledávce přihlášené odvolatelem nepřihlíží ani ve zjištěné výši 293.630,08 Kč a právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 26.8.2013 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 847.974,04 Kč, jež byla na přezkumném jednání konaném dne 27.1.2014 popřena insolvenčním správcem Ing. Janem Klášterským (dále jen správce) v rozsahu 554.343,96 Kč. Podáním z téhož dne vzal odvolatel svou přihlášku v rozsahu popření částečně zpět, insolvenční soud vzal usnesením ze dne 31.3.2014 (č.d. P1-6) částečné zpětvzetí přihlášky na vědomí.

Cituje ust. § 178 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31.12.2013-pozn. odvolacího soudu) a s poukazem na ust. § 185 téhož zákona uzavřel soud na tom, že z pohledávky přihlášené v celkové výši 847.974,04 Kč byla zjištěna pouze část ve výši 293.630,08 Kč, tj. v rozsahu menším než 50% přihlášené pohledávky, podle citovaného ust. § 178 insolvenčního zákona se proto k pohledávce nepřihlíží ani v rozsahu, v němž byla zjištěna, přičemž částečné zpětvzetí přihlášky nemá na aplikaci tohoto ustanovení žádný vliv. Proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že částku odpovídající zjištěné části přihlášené pohledávky dlužníkům (svým rodičům) prokazatelně uhradil, a vyjádřil přesvědčení, že má nárok alespoň na minimální uspokojení své pohledávky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Pro posouzení důvodnosti odvolání je v daném případě podstatné, že s účinností ode dne 1.1.2014 došlo k novelizaci insolvenčního zákona provedené zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela). Podle přechodných ustanovení tohoto zákona obsažených v jeho článku II platí insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (revizní novely) i pro insolvenční řízení zahájená před tímto dnem, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, však zůstávají zachovány.

Podle ust. § 178 insolvenčního zákona bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50% přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu (odst. 1). Pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, nepovažuje se za přihlášenou ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části pohledávky (odst. 2).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že na přezkumném jednání konaném dne 27.1.2014 popřel správce (i dlužníci) pohledávku uplatněnou odvolatelem v celkové výši 847.974,04 Kč v rozsahu 554.343,96 Kč, zatímco v rozsahu 293.630,08 Kč ji uznal. Žádným z věřitelů nebyla pohledávka popřena. Podáním z téhož dne vzal odvolatel přihlášenou pohledávku v rozsahu popření částečně zpět a insolvenční soud vzal usnesením ze dne 31.3.2014 částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky na vědomí.

Jelikož se ve smyslu ust. § 178 odst. 2 insolvenčního zákona nepovažuje za přihlášenou ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než mu marně uplynula lhůta k podání incidenční žaloby podle ust. § 198 odst. 1 téhož zákona, přičemž v daném případě není pochyb o tom, že v době, kdy odvolatel vzal svou přihlášku zpět v rozsahu popřené části pohledávky, lhůta k podání incidenční žaloby dosud neuplynula, nečiní zjištěná výše pohledávky méně než 50% přihlášené částky, resp. z uvedeného dokonce plyne, že přihlášená pohledávka byla zjištěna v plném rozsahu. Z tohoto důvodu nemohlo napadené usnesení obstát.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 22.září 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová