2 VSPH 1829/2015-B-52
KSHK 42 INS 12970/2011 2 VSPH 1829/2015-B-52

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Radka Hainze, bytem Bolehošť 60, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-A-46 ze dne 18. srpna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-A-46 ze dne 18. srpna 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-A-46 ze dne 18.8.2015 (vzhledem k zařazení v oddíle B spisu je zřejmé, že spisová značka uvedená v písemném vyhotovení rozhodnutí vykazuje písařskou chybu) v insolvenčním řízení vedeném na majetek Radka Hainze (dále jen dlužník) odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka proti usnesení téhož soudu č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-B-43 ze dne 26.6.2015.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 26.6.2015 (č.d. B-43) zrušil schválené oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dle ust. § 49 odst. 4 občanského soudního řádu dne 13.7.2015, když mu bylo zasláno do vlastních rukou, dne 2.7.2015 nebyl zastižen, písemnost byla uložena a připravena k vyzvednutí a jemu byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Protože tak v úložní době 10 dnů neučinil, byla vložena do domovní nebo jiné jím užívané schránky. Lhůta pro podání odvolání skončila dnem 29.7.2015. Protože je odvolatel podal na poště až dne 31.7.2015, soud je jako opožděné podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Toto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové napadl dlužník včas odvoláním, z něho je zřejmé, že požaduje, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání tvrdil, že odvolání proti usnesení ze dne 26.6.2015 (č.d. B-43) podal do 8 dnů od vhození zásilky do domovní schránky. Namítal, že pošta v Bolehošti nedoručuje řádně zásilky, že na jeho adresu docházejí písemnosti pro celou vesnici, a zásilka určená jemu proto mohla být doručena někomu jinému. Doručení výzvy k převzetí zásilky uložené na poště si není vědom. Kromě toho namítal, že od počátku je vůči němu zaujatá insolvenční správkyně JUDr. Ilona Dorková, jež mu údajně neposkytovala dostatečné informace o tom, kam veškeré peníze jdou, nebo vyúčtování atd. , a chová se k němu, jak k nějakymu póvloj . Uzavřel tím, že si je vědom toho, že podmínky schváleného oddlužení neplnil, ale předpokládá, že je do konce oddlužení splní, a to těmito slovy: Jsem si vědom že něco na ins dlůžim ale než skončí ins tak bude vše uhrazeno tak jak má .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 204 odst. 1 občanského soudního řádu se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Lhůta je dle ust. § 57 odst. 3 téhož zákona zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Podle ust. § 208 odst. 1 téhož zákona odmítne předseda senátu soudu prvního stupně opožděně podané odvolání usnesením.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti uvedené soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení odpovídají průběhu řízení, když na doručence usnesení ze dne 26.6.2015 (č.d. B-43) Česká pošta, s.p. vyznačila, že adresát nebyl dne 2.7.2015 zastižen, byl však vyrozuměn o tom, že zásilka je uložena a připravena k vyzvednutí, a protože si ji v úložní době nevyzvedl, byla dne 15.7.2015 po uplynutí úložní doby vložena do jeho domovní nebo jiné schránky. Dle ust. § 49 odst. 4 občanského soudního řádu je proto tuto písemnost třeba považovat za doručenou, i když se dlužník o jejím doručení nedozvěděl. Lhůta pro podání odvolání proti usnesení ze dne 26.6.2015 (č.d. B-43) tak skončila ve středu 29.7.2015, jež byla pracovním dnem. Protože dlužník podal odvolání prostřednictvím České pošty, s.p. až dne 31.7.2015, nelze soudu prvního stupně vytknout žádné pochybení, když je jako opožděné podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. února 2016 JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková