2 VSPH 1828/2015-P13-9
KSPH 71 INS 7574/2015 2 VSPH 1828/2015-P13-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Petry Toncarové, bytem Nerudova 149, Libice nad Cidlinou, o odvolání AB 4 B.V., reg. č. 34186049, sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zast. advokátem Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, sídlem Blatného 36, Brno, adresa pro doručování: Nové sady 996/25, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 7574/2015-P13-4 ze dne 24. srpna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 7574/2015-P13-4 ze dne 24. srpna 2015 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávek věřitele AB 4 B.V. neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 71 INS 7574/2015-P13-4 ze dne 24.8.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Petry Toncarové (dále jen dlužnice) odmítl přihlášku pohledávek AB 4 B.V. (dále jen odvolatel) ve výši 32.718,-Kč a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 9.4.2015 (č.d. A-9) rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak učinili nejpozději do 30 dnů od zveřejnění usnesení o úpadku. Jelikož lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dnem 11.5.2015 a odvolatel podal přihlášku pohledávek v celkové výši 32.718,-Kč až dne 25.5.2015, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno shora. Nepřihlédl přitom k tvrzení odvolatele, že je známým zahraničním věřitelem, jemuž mělo být doručeno vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení i rozhodnutí o úpadku, neboť na výzvu soudu, aby doložil, kdy bylo dlužnici doručeno oznámení o tom, že mu pohledávky postoupil původní věřitel Home Credit, a.s., odvolatel sdělil, že oznámení bylo dlužnici zasláno obyčejnou poštou, a důkaz o jejím odeslání tudíž nemá.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil ve výroku, jímž soud prvního stupně rozhodl o odmítnutí přihlášky, a aby je zrušil ve výroku, jímž rozhodl o ukončení jeho účasti v řízení. V odvolání argumentoval tím, že je zahraniční právnickou osobou se sídlem v Nizozemském království, tj. v jednom z členských států Evropské unie, a proto měl isir.justi ce.cz být ve smyslu ust. § 426 a 430 insolvenčního zákona vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení a o rozhodnutí o úpadku a měla mu být zvlášť zaslána výzva k uplatnění pohledávek. Protože lhůta k podání přihlášky mu uplynout nemohla, neboť dosud nezačala běžet, podal přihlášku včas. K pochybnostem soudu prvního stupně poukázal na to, že dlužnice sama ho jako svého věřitele, byť pod původním obchodním jménem PPF B2 B.V., označila v insolvenčním návrhu a v seznamu závazků jako svého věřitele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 téhož zákona v insolvenčním řízení přípustné.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V hlavě II. společných ustanovení zakotvuje insolvenční zákon speciální úpravu vztahu ke státům Evropské unie, jež vychází z přímo aplikovatelného Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení (dále jen Nařízení), a konkrétně řeší některé dílčí otázky, jež s použitím Nařízení souvisejí. V tomto rámci ust. § 430 insolvenčního zákona stanoví, že známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odst. 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odst. 3).

Z uvedeného plyne, že až ode dne, kdy je známému věřiteli ve smyslu ust. § 430 odst. 1 insolvenčního zákona zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek podle odstavce 3, začíná mu podle ust. § 74 odst. 2 téhož zákona běžet lhůta k podání přihlášky (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne

4.9.2008 uveřejněné pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Výzva věřitelům z jiných členských států Evropské unie přitom musí být učiněna v souladu s článkem 42 Nařízení prostřednictvím formuláře se záhlavím Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty provedeným ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie a s potřebnými informacemi dle článku 40 bodu 2 Nařízení.

Smyslem popsané právní úpravy je zohlednit skutečnost, že zahraniční věřitel podniká v zemi jiných (právních) zvyklostí a že svá práva musí uplatňovat podle práva státu, v němž bylo úpadkové řízení zahájeno (lex fori concursus), a proto musí být podrobně informován nejen o způsobech a formách uplatnění svých práv, nýbrž i o důsledcích spojených se zmeškáním lhůt stanovených k jejich uplatnění.

K tomu Nejvyšší soud ČR v usnesení sen. zn. 29 NSČR 13/2010 ze dne 31.5.2012 uveřejněném pod č. 138/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dále formuloval a odůvodnil závěry, podle nichž známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo insolvenční správce (od rozhodnutí o úpadku) dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků podle ust. § 104 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona), nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který (lhostejno, zda jde o podnikatele) nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné záznamy o stavu svého majetku a o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam závazků, nemá právo spoléhat na to, že věřitel (jenž by v propadné lhůtě určené k podání přihlášky do insolvenčního řízení byl jinak znám-při obvyklém chodu věcí-alespoň insolvenčnímu správci) přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 23.3.2015 podáním insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Dlužnice přitom jak v položce 7 návrhu, tak v seznamu závazků skutečně označila odvolatele pod jeho dřívějším obchodním jménem jakožto svého věřitele, jemuž původní věřitel Home Credit, a.s. postoupil pohledávky vůči ní ze smlouvy o úvěru č. 3712404314 ze dne 27.12.2007 splatné dne 12.1.2010 ve výši 67.122,-Kč. Dlužno přitom poznamenat, že rozhodující skutečnosti, jež odvolatel uvedl v přihlášce pohledávek, jež však uplatnil toliko ve výši 32.718,-Kč, s těmito údaji plně korespondují. Přestože soudu prvního stupně byla existence zahraničního věřitele dlužnice se sídlem v Nizozemském království z insolvenčního návrhu a seznamu závazků známa (byť byl odvolatel označen obchodním jménem, jež dle výpisu z obchodního rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu doznalo ke dni 18.12.2012 změny), v rozporu s ust. § 430 insolvenčního zákona odvolatele o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku dlužnice nevyrozuměl a zvláštní výzvu k podávání přihlášek mu nedoručil. Za tohoto stavu nemohl odvolatel podat přihlášku opožděně, neboť lhůta k jejímu podání mu dosud neuplynula, resp. ani nepočala běžet. Nenastal tak následek dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona, že se k přihlášce pohledávky v insolvenčním řízení nepřihlíží, a k odmítnutí jeho přihlášky podle ust. § 185 insolvenčního zákona proto nebyl důvod.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené usnesení tak, že rozhodl o tom, že se přihláška pohledávek odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 29. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík