2 VSPH 1827/2016-P17-9
KSUL 85 INS 3559/2016 2 VSPH 1827/2016-P17-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužnice Jany Klimišynové, bytem Riegrova 580/1, 419 01 Duchcov, o odvolání SEVER-BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK , sídlem Hrdlovská 646, 417 05 Osek, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 3559/2016-P17-2 ze dne 2. května 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 3559/2016-P17-2 ze dne 2. května 2016 s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením označeným shora odmítl přihlášku SEVER-BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK (dále jen věřitel) evidovanou pod č. 17 do insolvenčního řízení vedeného na majetek Jany Klimišynové (dále jen dlužnice) pro opožděnost a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení v rozsahu této přihlášky končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 85 INS 3559/2016-A-7 a KSUL 85 INS 3559/2016-B-1 ze dne 29.2.2016 byl zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno jeho řešení oddlužením a věřitelé dlužnice, kteří tak dosud neučinili, byli vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů přihlásili své pohledávky za dlužnicí. Podání, jímž věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 95.973,-Kč, bylo soudu doručeno dne 21.4.2016, přičemž k poštovní přepravě bylo předáno dne 20.4.2016. Lhůta k přihlášení pohledávek by přitom byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 30.3.2016 doručena soudu, nebo předána k poštovní či jiné přepravě. Proto dospěl soud k závěru, že je přihláška opožděná, a podle ust. § 185 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že již dne 25.2.2016 podal řádnou přihlášku do insolvenčního řízení pro pohledávku ve výši 220.963,-Kč. Na základě upozornění správce, že přihlášená pohledávka je dle jeho předběžného posouzení částečně promlčená, vzal dne 21.4.2016 přihlášku zpět a současně podal přihlášku opravenou, znějící na nepromlčenou částku 95.973,-Kč. Věřitel tedy neměl v úmyslu vzít svoji přihlášku zcela zpět, ale zamýšlel opravit a doplnit původní přihlášku. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 4 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně stanovil v rozhodnutí o úpadku č.j. KSUL 85 INS 3559/2016-A-7 a KSUL 85 INS 3559/2016-B-1 ze dne 22.2.2016 lhůtu k podání přihlášek do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku a věřitele řádně poučil o následcích jejího zmeškání. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 29.2.2016, kdy dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona nabylo účinnosti. Lhůta k podání přihlášek počala podle ust. § 57 odst. 1 občanského soudního řádu běžet následujícího dne a její poslední den připadl na středu 30.3.2015. Z přihlášky věřitele evidované pod číslem P1 odvolací soud zjistil, že dne 25.2.2016 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 220.963,-Kč. Dne 21.4.2016 bylo soudu prvního stupně doručeno podání, jímž věřitel vzal přihlášku podanou dne 25.2.2016 ve výši 220.963,-Kč výslovně v plném rozsahu zpět. Z přihlášky věřitele evidované pod číslem P17 odvolací soud zjistil, že dne 21.4.2016 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 95.973,-Kč. Přihláška byla podána na poštu dne 20.4.2016, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek.

Pokud jde o odvolací námitky, nelze než konstatovat, že je na věřiteli, aby své právní úkony (jejich znění) formuloval tak, aby plně odpovídalo jeho vůli. Vhledem k tomu, že zpětvzetí přihlášené pohledávky formuloval dostatečně určitě, způsobem, který neumožňoval jiný závěr, než že bere svoji přihlášku ze dne 21.4.2016 v celém rozsahu zpět, nebylo možno posoudit následně podanou přihlášku pohledávky jinak než jako přihlášku novou a-vzhledem k uplynutí přihlašovací lhůty-opožděnou. Pokud chtěl věřitel toliko omezit přihlášenou výši pohledávek, jak tvrdí v odvolání, měl vzít původně přihlášenou pohledávku částečně zpět. To však neučinil, když v návaznosti na úplné zpětvzetí původní přihlášky, podal přihlášku novou. Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání přihlášky ze dne 21.4.2016 je tedy správný.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání věřitele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík