2 VSPH 1827/2015-P57-8
KSPH 71 INS 21821/2014 2 VSPH 1827/2015-P57-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Václava Kobla, bytem U Jeřábu 284, Davle, o odvolání soudního exekutora JUDr. Iva Luhana, sídlem Karlovo náměstí 17, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 21821/2014-P57-2 ze dne 13. srpna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 21821/2014- P57-2 ze dne 13. srpna 2015 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 71 INS 21821/2014-P57-2 ze dne 13.8.2015 odmítl přihlášku pohledávky JUDr. Iva Luhana (dále jen odvolatel) ve výši 341.160,-Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek Václava Kobla (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením zveřejněným dne 25.11.2014 (č.d. A-19) rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 2 měsíců dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později nelze přihlížet a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Protože lhůta k podání přihlášek uplynula dne 26.1.2015 a odvolatel podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení až dne 22.7.2015, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se jeho přihláška neodmítá, popř. aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že přihlášená pohledávka představuje náklady exekuce, na něž mu vzniklo právo dle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 18.7.2014, když jako soudní exekutor pověřený vedením exekuce usnesením Okresního soudu pro Prahu- západ ze dne 20.3.2007 provedl dražbu nemovitých věcí dlužníka. Tvrdil, že dokud nebylo rozhodnuto o tom, zda je povinen vydat insolvenčnímu správci celé vymožené plnění včetně částky, jež by mu měla náležet co náklady exekuce, nemohl ji přihlásit do insolvenčního řízení. Učinil tak až poté, kdy mu Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením č.j. 20 Co 216/2015 ze dne 29.5.2015, jež mu bylo doručeno do isir.justi ce.cz datové schránky dne 23.6.2015, uložil, aby tak učinil. Byť proti tomuto rozhodnutí podal dovolání, nabylo právní moci, a protože vyčerpal řádné procesní prostředky, z důvodů právní jistoty uplatnil pohledávku přihláškou do insolvenčního řízení. Soudu prvního stupně vytýkal, že jeho přihlášku odmítl bez dalšího jako opožděnou, aniž by se těmito skutečnostmi zabýval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 11.8.2014 v 8 hod. 34 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 21821/2014 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 25.11.2014 (č.d. A-29) o úpadku dlužníka, prohlášení konkursu na jeho majetek a o ustanovení JUDr. Filipa Pundy insolvenčním správcem (tento

údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 15 hod. 1 min.). Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu se shora citovanými ustanoveními insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pondělí 26.1.2015.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona. Přihlášku pohledávky z titulu práva na náhradu nákladů exekuce dle jím vydaného příkazu k úhradě ze dne 18.7.2014, jež se dle jeho tvrzení v přihlášce stala splatnou dne 5.8.2014, podal totiž odvolatel až dne 22.7.2015 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek. Vzhledem k tomu, že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné, není důvodnou výtka, že soud prvního stupně nevzal ohled na důvody, jež odvolatele vedly k opožděnému podání přihlášky, neboť ani tím by nebylo možné dojít k jinému závěru. Ostatně, tento důvod spočíval toliko v přesvědčení odvolatele, že insolvenčnímu správci není povinen vydat celý výtěžek zpeněžení nemovitostí dlužníka v exekuci, je oprávněn ponechat si z něj částku odpovídající nákladům exekuce, na něž mu vzniklo právo, a není proto třeba, aby pohledávku přihlašoval do insolvenčního řízení. Ve včasném uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení podáním přihlášky mu však ve skutečnosti nic nebránilo.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 28. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková