2 VSPH 1820/2017-13-718
2 VSPH 1820/2017-13-718o j. KSLB 76 INS 22654/2011 2 VSPH 1820/2017-13-718

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců ]U anonymizovano . Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužníka: JU anonymizovano . Ing. Jaroslav Janda, LL. M., Ph. anonymizovano , anonymizovano bytem Svor 90, Svor 471 51 o návrhu dlužníka ze dne 12. 9. 2017 označeném jako Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnostš 228 Občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb.

() odvoláni dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 27. září 2017, č. j. KSLB 76 INS 22654/2011-13-633 takto: Usneseni Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 27. září 2017, e. i-KSLB 76 INS 22654/2011 B 633 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 27. 9. 2017, č.j.KSlB 76 INS 22654/2011-13 633 vinsolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka JU anonymizovano . lng. Jaroslava Jandy, LL. M., Ph. anonymizovano (dále jen dlužtlílšěi) odmítl návrh dlužníka ze dne 12. 9. 201? (č. d. 13 624) označený jako Zaloha na obnovu řízení apro zmatečnost Š 228 Občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb. , ve znění doplnění ze dne 24. 9. 2017 (č. d. Bw632) označeného jako anonymizovano na výzvu soudu .

V odůvodnění usnesení insolvenční soud mimo jiné uvedl, že:

+ dne 7. 12. 2012 bylo na návrh věřitele lng. Pavla Šáchý zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníkovi,

-usnesením ze dne 18. 5. 2012 (č. d. A 29), jež nabýlo právní moci dne 13. 2. 2013, zjistil úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný,

dne 15. 9. 2017 obdržel podání dlužníka označení jako Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost Š 228 Občanský soud řád Zákon č. 99 / 1963 Sb." (dále jen podáníí'),

-podání bylo neurčitě a nesrozumitelně, když nebylo zřejmě, které (která) rozhodnutí soudu jsou žalobou napadanáíí,

-proto dne 14. 9. 2017 učinil výzvu kodstranění vad podání (č. d. 13 629), jež byla doručena dlužníkovi dne 19. 9. 2017,

-na výzvu reagoval dlužník podáním ze dne 24. 9. 2017 (č. d. 1155 632), z něhož je zřejmé, že napadá přezkumné jednání, které ale není rozhodnutím insolvenčního soudu.

Insolvenční soud proto podle ustanovení Š ? zákona č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a ustanovení 9 43 odst. 2 zákona č. 99 ! 1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) podání odmítl, když konstatoval, že podle ustanovení 5 232 o. s, ř. žaloba pro zmatečnost a obnovu řízení musí vedle obecných náležitosti (Š 42 odst. 4) obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

2 VSPH 182072017

4. Proti tomuto usnesení insolvenčního soudu podal dlužník včasně odvolání, v němž mimo jiné namítal, že celé řízení je zmatečně a vykazuje závažné pochybení prvoinstančního soudu insolvenčního i v desítkách dalších Usnesení a Rozsudkůíí. lnsolvenčnímu soudu zejména vytýkal, že dne 24. ?. 2012 provedl přezkum pohledávek, s tím, že bylo jednáno v nepřítomnosti dlužníka, jenž se řádně omluvil a požádal o jeho odklad, a za přítomnosti Mgr. Jany Velhartické, jež zastupovala insolvenčního správce KOPPA, v. o. s. (dále jen správce ), aniž by kúčasti na přezkumném jednání byla oprávněna, když v době přezkumu nebyla zapsána do seznamu insolvenčních správců a nemohla jej tedy provést. Soudkyně insolvenčního soudu Mgr. Vanda Rozsypalová (dále jen soudkyněíí) se tak dopustila závažného pochybení, jež mělo za následek neplatnost přezkumného jednání i všech dalších úkonů, a prohlášení konkursu na jeho majetek proto nevyvolalo zákonem předvídaná účinky. Proto požadoval, aby odvolací soud zrušil přezkum pohledávek ze dne 24. 7. 2012 a nařízení konkursu na dlužníka z důvodu neplatného přezkumu pohledávek, nebot úpadek a předluženost nemohla být zjištěna.

5. Vrchní soud v Praze podle Š 212 a 212a o. s. ř., přezkoumal napadené usnesení včetně řízeni jeho vydání předcházejícího, a aniž by podle 9 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto závěrům:

6. Podle ust Š 228 odst 1 o ř. může účastník napadnout žalobou na obnovu rízení pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé: a) jsou li tu skutečnosti, rozhodnutí a důkazy, které bez své viny nemohl použít vpůvodnírn řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených vust.Š 20521 a 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci, b) lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených vust. Š 205a a 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.

7. Podle ust. Š 229 o. s. ř. může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže a) bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů, b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení, c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (5 29 odst. 2/) a nebyl řádně zastoupen, d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba, e) rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící, f) soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího, h) účastníku řízení byl ustanoven opatrovníkz zdůvodu neznámého pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k takovému opatření nebyly splněny předpoklady (odst. 1). Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout také pravomocný rozsudek soudu prvního stupne nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení těchto soudů, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a šekový platební rozkaz) nebo elektronický platební rozkaz, jestliže a) v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení, b) v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto, c) odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu těchto rozhodnutí nebo pravomocně zastaven výkon rozhodnutí z důvodu, že povinnosti rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem uložené nelze vykonat (Š 261a odst 2/). Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout též pravomocný rozsudek odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem Totéž platí, jde li o pravomocný rozsudek soudu prvního stupně, proti němuž není odvolání přípustné podle Š 202 odst 2 (odst. 3). Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost (odst. 4),

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

8.

10.

11.

12. z. v oi-'n LÚLUI LU

Podle ust. Š 232 o. s. ř. musí žaloba vedle obecných náležitostí (Š 42 odst. 4) obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu je napadá, důvod žaloby (důvod obnovy řízení nebo zmatečnosti), vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo podal žalobu, domáhá (odst. 1), Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, a důvod žaloby (důvod obnovy řízení nebo zmatečnosti) mohou být měněny jen v průběhu trvání lhůt k žalobě (odst. 2).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že podáním ze dne 12. 9. 2017 doručeným insolvenčnímu soudu dne 13. 9. 2017, označeným jako Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost Š228 Občanský soudní řád Zákon č. 99/1965 Sb. dlužník mirno jiné namítal nesprávné obsazení soudu, napadal průběh přezkumného jednání konaného dne 24. 7. 2012, nebot soudkyně připustila na tomto jednání, aby za správce jednala osoba bez požadovaného oprávnění, navíc bez účasti dlužníka, jenž byl řádně omluven. Tvrdil, že uznáním neexistujících pohledávek či pohledávek postižených vadou podání ztitulu mohlo dojít ze strany správce a soudkyně dle ustanovení Š216 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, k legalizaci výnosů z trestné činnosti. anonymizovano obsáhle komentoval průběh insolvenčního řízení, jenž označoval za zmatečnostní.

Insolvenčnínau soudu proto nelze vytknout žádné pochybení, když dlužníka usnesením ze dne 14. 9. 2017 vyzval k odstranění vad podání a poučil ho o tom, jak má vady odstranit, a o následku spočívajícím v odmítnutí podání, pokud tak neučiní. V podání ze dne 24. 9. 2017, jímž na výzvu reagoval, dlužník opakovaně zejména napadal přezkumné jednání, jež přitom (jak správně konstatoval insolvenční soud) není rozhodnutím insolvenčního soudu, napadal postup soudkyně, a dále obsáhle popisoval a kritizoval průběh celého insolvenčního řízení,

Rozhodnutí, proti němuž směřuje žaloba pro obnovu řízení či žaloba zmatečnost, je ve smyslu ustanovení Š 232 odst. 1 o. s. ř. označeno tehdy, uvede li žalobce datum jeho vyhlášení (vydání) a jednací číslo, popřípadě spisovou značku, nebo uvedemli o něm alespoň takové údaje, které je bez pochybností odlišují od jiných soudních rozhodnutí vydaných mezi stejnými účastníky a které vedou k jeho jednoznačné identiňkaci. Protože žalovaný neoznačil rozhodnutí, které napadá způsobem, který by nevyvolával žádné pochybnosti o tom, proti kterému rozhodnutí žaloba směřuje, je závěr insolvenčního soudu o vadě podání spočívající v nedostatku označení napadeného rozhodnutí správný.

Protože uvedené nedostatky podání žalobce neodstranil ani v odvolání, odvolací soud napadené usnesení podle Š 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která vrozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu vÚstí nad Labem-pobočkvaiberci.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 12. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.