2 VSPH 1816/2013-A-44
KSPH 39 INS 1807/2013 2 VSPH 1816/2013-A-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka TAUBER, s.r.o., sídlem L. Zápotockého 2171, Kladno, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 1807/2013-A-33 ze dne 7.října 2013

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze shora označeným usnesením nařídil v insolvenčním řízení vedeném na majetek TAUBER, s.r.o. (dále jen dlužník) předběžné opatření, jímž v bodě I. výroku uložil insolvenčnímu správci NEŠTICKÁ-NEŠTICKÝ, v.o.s. (dále jen správce) provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu, v bodě II. výroku konstatoval, že dlužník je nadále oprávněn nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem správce, a v bodě III. výroku nařídil osobám, jež mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly jemu, ale správci.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že soud zjistil jeho úpadek při absenci jakýchkoli ekonomických podkladů na základě tvrzení věřitelů, kteří v některých případech věřiteli nejsou.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPH 39 INS 1807/2013-B-11 ze dne 8.1.2014 prohlásil insolvenční soud na majetek dlužníka konkurs a téhož dne zveřejnil usnesení v insolvenčním rejstříku.

Podle ust. § 245 odst. 1 insolvenčního zákona nastávají účinky prohlášení konkursu okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Podle ust. § 245 odst. 2 téhož zákona zaniká prohlášením konkursu nařízené předběžné opatření, pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, a podle ust. § 246 odst. 1 téhož zákona přechází prohlášením konkursu na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

V dané věci byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs usnesením ze dne 8.1.2014, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a nastaly tak jeho účinky), přičemž insolvenční soud nerozhodl o tom, že by nařízené předběžné opatření nezaniklo. Odvolání dlužníka se tak stalo bezpředmětným, neboť napadené předběžné opatření dle ust. § 245 odst. 2 insolvenčního zákona zaniklo a dlužník dle ust. § 246 odst. 1 insolvenčního zákona pozbyl oprávnění nakládat s majetkovou podstatou.

Odvolací soud proto odvolání dlužníka podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová