2 VSPH 1805/2013-A-38
KSPA 48 INS 15665/2012 2 VSPH 1805/2013-A-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Godlsteina a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužníka HajMek, s.r.o., sídlem V Zákoutí 80, B ehy, zast. advokátem JUDr. Bedri Tomáškem, sídlem Politických vČz 27, Kolín, zahájené na návrh a) Michala Cacha, bytem Nová 266, Konárovice, a b) Petra Balona, bytem Lošánky 54, obou zast. advokátem Mgr. Janem Šandou, sídlem Politických vČz 27, Kolín, a c) LUTOJ, s.r.o., sídlem Nová 101, Kolín-Sendražice, a d) Rudolfa Zborníka, bytem Polepy 156, pošta Kolín, obou zast. advokátem JUDr. Martinem Krumichem, sídlem Politických vČz 427/19, Kolín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci králové, poboky v Pardubicích .j. KSPA 48 INS 15665/2012-A-25 ze dne 25. zá í 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích .j. KSPA 48 INS 15665/2012-A-25 ze dne 25. zá í 2013 se v bodČ I. výroku potvrzuje.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové, poboka v Pardubicích usnesením .j. KSPA 48 INS 15665/2012-A-25 ze dne 25.9.2013 rozhodl o tom, že se zjiš uje úpadek HajMek, s.r.o. (dále jen dlužník), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku), insolvenním správcem ustanovil JUDr. Šárku Línkovou (bod III. výroku), rozhodl, že úinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají zve ejnČním rozhodnutí v insolvenním rejst íku (bod IV. výroku), vyzval vČ itele k p ihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdČlení zajiš ovacích práv, jež uplat ují na jeho vČcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (body V. a VI. výroku), osoby, které mají závazky v i dlužníkovi, vyzval, aby plnČní neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvennímu správci (bod VII. výroku), na den 17.12.2013 na ídil p ezkumné jednání, svolal sch zi vČ itel a stanovil její program (bod VIII. výroku), vČ itele pouil o možnosti hlasovat mimo sch zi hlasovacím lístkem (bod IX. výroku), insolvenní správkyni uložil, aby mu p edložila seznam p ihlášených pohledávek, zprávu o své innosti a o hospodá ské situaci dlužníka a další doklady (bod X. výroku), a rozhodl, že svá rozhodnutí bude zve ej ovat v insolvenním rejst íku (bod XI. výroku). V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že se vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka domáhali vČ itelé Michal Cach (dále jen navrhovatel a) a Petr Balon (dále jen navrhovatel b). Protože navrhovatelé a) a b) vzali v pr bČhu ízení své insolvenní návrhy zpČt, rozhodl soud o zastavení ízení ve vztahu k nim, konkrétnČ ve vztahu k navrhovateli a) usnesením ze dne 27.11.2012 a ve vztahu k navrhovateli b) usnesením ze dne 18.4.2013. D íve než soud rozhodl o zastavení ízení ve vztahu k navrhovateli b), p istoupili k ízení podáním pozdČjších insolvenních návrh , LUTOJ, s.r.o. (dále jen navrhovatel c) a Rudolf Zborník (dále jen navrhovatel d). Navrhovatel c) tvrdil, že má v i dlužníkovi splatné pohledávky ve výši 1.500,-K a 10.800,-K za p epravu materiálu z Jažlovic do Kolína a za p epravu zboží do NČmecka, navrhovatel d) tvrdil, že byl zamČstnancem dlužníka, jenž mu neuhradil všechny mzdové nároky a dluží mu 26.000,-K.

Soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 18.4.2013, aby se vyjád il k insolvenním návrh m navrhovatel c) a d), aby p edložil seznamy svých závazk , majetku a zamČstnanc a aby se vyjád il k tomu, zda souhlasí s rozhodnutí bez na ízení jednání, a dlužníka souasnČ pouil o tom, že nesplní-li povinnost p edložit seznamy, bude mít soud zato, že není schopen plnit své splatné závazky. Usnesení bylo dorueno dne 5.5.2013 dlužníkovi a dne 20.6.2013 jeho zástupci. Protože dlužník na toto usnesení nijak nereagoval, rozhodl soud ve vČci podle ust. § 133 insolvenního zákona bez na ízení jednání.

Z listin p edložených navrhovatelem c), konkrétnČ z faktur a elektronické korespondence, soud zjistil, že navrhovatel c) má v i dlužníkovi pohledávku ve výši 1.500,-K splatnou dne 12.6.2012 za p epravu materiálu uskutenČnou dne 28.5.2012 a ve výši 10.800,-K splanou dne 2.7.2012 za p epravu materiálu uskutenČnou dne 15.6.2012. Z pracovní smlouvy, z dohody o rozvázání pracovního pomČru a z dohody o provedení platby závazk soud zjistil, že se dlužník zavázal uhradit navrhovateli d) pracovní nároky v celkové výši 46.000,-K, z toho 10.000,-K do 9.3.2012, 10.000,-K do 16.3.2012, 10.000,-K do 23.3.2012 a 16.000,-K do 30.36.2012, dle sdČlení navrhovatele d) mu však uhradil pouze 10.000,-K dne 13.3.2012 a 10.000,-K dne 13.4.2013. Nadále mu tedy dluží 26.000,-K. Z platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové .j. 57 Cm 61/2011-29 ze dne 7.7.2011, jenž nabyl právní moci dne 29.7.2011, soud zjistil, že IT Bohemia, s.r.o. má v i dlužníkovi pohledávku ve výši 238.617,-K s p íslušenstvím, a z platebního rozkazu Okresního soudu v Pardubicích .j. 117 C 41/2010-28 ze dne 21.4.2010, jenž nabyl právní moci dne 3.11.2010, a z p ihlášky pohledávky soud zjistil, že Matezex, s.r.o. má v i dlužníkovi p iznanou pohledávku ve výši 62.461,-K s p íslušenstvím, na niž dlužník uhradil pouze 43.450,-K. Dále konstatoval, že dlouhodobČ splatné pohledávky (jejich splatnost nastala v období od 17.8.2009 do 16.5.2012) p ihlásila do insolvenního ízení ada dalších vČ itel , mimo jiné jmenovitČ ALUPA, s.r.o., VEIDEC, s.r.o., PPL CZ, s.r.o., NIKA Chrudim, s.r.o., Zdravotní ústav v Ústí nad Orlicí, F&R Veertreib, Josef Ryz GmbH a NOVA leasing, s.r.o.

Soud uzav el na tom, že dlužník má závazky více než t i mČsíce po splatnosti jak v i navrhovatel m c) a d), tak v i IT Bohemia, s.r.o. a Matezex, s.r.o., jejichž pohledávky jsou vykonatelné, a v i dalším vČ itel m. Na základČ tČchto zjištČní dospČl k závČru, že je dlužník v úpadku ve formČ dlouhodobé platební neschopnosti, nebo v ízení bylo prokázáno, že splatné pohledávky v i nČmu mají navrhovatelé c) a d) a další, shora uvedení vČ itelé, p iemž dlužník závazky v i nim neplní po dobu delší 30 po lh tČ splatnosti a není je schopen plnit, nebo je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti a nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenního zákona, kterou mu uložil insolvenní soud. Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenního zákona proto rozhodl, jak uvedeno výše. Protože v p ípadČ dlužníka nep ichází v úvahu ešení jeho úpadku oddlužením a návrh na povolení reorganizace dlužník nepodal, prohlásil insolvenní soud na jeho majetek konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích se dlužník vas odvolal a požadoval, aby odvolací soud zrušil rozhodnutí o zjištČní úpadku a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení, nebo aby je zmČnil tak, že insolvenní návrh zamítne. V odvolání uvedl, že napadené rozhodnutí považuje za p edasnČ vydané, nebo p edpoklady podmi ující vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka nebyly náležitČ zjištČny. Poukazoval na to, že pohledávky navrhovatel a) a b) v pr bČhu ízení uspokojil, a tvrdil, že insolvenní návrhy mČly pro nedostatek vylíení rozhodujících skuteností odmítnuty. PrávČ skutenost, že uhradil pohledávky navrhovatel a) a b), podle jeho názoru zpochyb uje správnost právního posouzení provedeného soudem prvního stupnČ ohlednČ schopnosti dlužníka hradit své závazky a nastoluje otázku, zda se s ohledem na rozsah nezaplacených závazk , nejedná o výrazný exces z jinak bČžného provádČní plateb dlužníkem a zda vČ itelé nemČli použít jiných prost edk než insolvenního návrhu k dosažení uspokojení svých pohledávek.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení v bodČ I. výroku, jímž bylo rozhodnuto o zjištČní úpadku dlužníka, když ohlednČ prohlášení konkursu a ustanovení insolvenního správce dlužník žádný odvolací d vod neuvedl, i ízení jeho vydání p edcházející, dokazování doplnil provedením listinných d kaz a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenního zákona vydá insolvenní soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvČdením nebo dokazováním zjištČno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 a 3 insolvenního zákona v úpadku, jestliže má více vČ itel , penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li p edlužen, tj. má-li více vČ itel a souhrn jeho závazk p evyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím zp sobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho p edlužením, p iemž k vydání rozhodnutí o úpadku postauje zjištČní, že dlužník je buć insolventní, nebo že je p edlužen, jinými slovy, zjištČní úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ust. § 3 odst. 2 insolvenního zákona vymezuje vyvratitelné právní domnČnky, podle nichž se má zato, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenního zákona, kterou mu uložil insolvenní soud. Pokud bude zjištČno naplnČní nČkteré z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepoda í nČkterou z nich vyvrátit, platí, že je platebnČ neschopným ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenního zákona.

O p edlužení jde pak podle ust. § 3 odst. 3 insolvenního zákona tehdy, má-li dlužník více vČ itel a souhrn jeho závazk p evyšuje hodnotu jeho majetku. P i stanovení hodnoty dlužníkova majetku se p ihlíží také k další správČ majetku, p ípadnČ k dalšímu provozování podniku, lze-li se z etelem ke všem okolnostem d vodnČ p edpokládat, že dlužník bude moci ve správČ majetku nebo v provozu podniku pokraovat.

Podle ust. § 141 insolvenního zákona není proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základČ insolvenního návrhu dlužníka odvolání p ípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základČ insolvenního návrhu vČ itele se m že odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemČlo být vydáno proto, že úpadek není osvČden, nebo proto, že tomu brání p ekážka stanovená v tomto zákonČ. Ke skutenostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupnČ, se v odvolacím ízení nep ihlíží (odst. 1). Je-li osvČden úpadek dlužníka, není d vodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo zmČnil rozhodnutí o úpadku, skutenost, že insolvenní navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutenost, že insolvenní navrhovatel v pr bČhu odvolacího ízení ztratil zp sobilost být úastníkem ízení (odst. 2).

Dlužno poznamenat, že ust. § 143 insolvenního zákona vymezuje podmínky, p i jejichž splnČní zamítne insolvenní soud insolvenní návrh. Podle jeho odstavce 2 takto rozhodne o insolvenním návrhu podaném vČ itelem, jestliže nebylo osvČdeno, že insolvenní navrhovatel a alespo jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku, p iemž se za další osobu nepovažuje osoba, na kterou byla p evedena nČkterá z pohledávek insolvenního navrhovatele proti dlužníku nebo její ást v dobČ 6 mČsíc p ed podáním insolvenního návrhu nebo po zahájení insolvenního ízení. Podle odstavce 3 není-li dlužník v úpadku pro p edlužení, zamítne insolvenní soud insolvenní návrh podaný vČ itelem i tehdy, osvČdí-li dlužník jednající v dobré ví e, že jeho platební neschopnost vznikla v d sledku protiprávního jednání t etí osoby a že se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, že ji odvrátí v dobČ do 3 mČsíc po splatnosti svých penČžitých závazk .

Po doplnČní dokazování provedením p ihlášek pohledávek vetnČ k nim p ipojených listin dospČl odvolací soud stejnČ jako soud prvního stupnČ k závČru, že v ízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formČ insolvence. V ízení bylo totiž zjištČno, že po dobu delší 30 dn neplní své splatné závazky nejen v i navrhovatel m c) a d), ale též v i dalším vČ itel m, konkrétnČ Matezex, s.r.o., IT BOHEMIA, s.r.o., ABC ýeského hospodá ství, a.s., Všeobecné zdravotní pojiš ovnČ ýR, ýeským p ístav m, a.s. a ýeské správČ sociálního zabezpeení, jejíž vykonatelné pohledávky p evyšující 1 milion K se zásti staly splatnými již v pr bČhu roku 2009, a niím p itom nevyvrátil domnČnku, že tyto závazky nebyl schopen plnit, založenou na ust. § 3 odst. 2 písm. b) a d) insolvenního zákona, tj. na tom, že je neplnil po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti a že nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v ust. § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka proti bodu I. výroku napadeného usnesení d vodným, postupoval proto podle ust. § 219 obanského soudního ádu a usnesení insolvenního soudu v této ásti jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích.

V Praze dne 6. prosince 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva