2 VSPH 1799/2015-P4-19
KSUL 79 INS 13729/2013 2 VSPH 1799/2015-P4-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Kamila Dvořáka a Ivety Dvořákové, bytem Místo 50, o odvolání Wüstenrot-stavení spořitelny, a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 13729/2013-P4-5 ze dne 30. července 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 13729/2013-P4-5 ze dne 30. července 2015 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 79 INS 13729/2013-P4-5 ze dne 30.7.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Kamila Dvořáka a Ivety Dvořákové (dále jen dlužníci) vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 3 Wüstenrot-stavení spořitelny, a.s. (dále jen odvolatel) ze dne 16.7.2015 ve výši 94.412,11 Kč (bod I. výroku) a deklaroval, že nadále eviduje přihlášku pohledávky odvolatele ve výši 12.030,27 Kč (bod II. výroku). S poukazem na ust. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu rozhodnutí neodůvodnil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Argumentoval tím, že v době, kdy zaslal soudu podání, jímž vzal svou přihlášku pohledávky P4-2 zpět, již nebyl věřitelem dlužníků, neboť vlastnické právo k přihlášené pohledávce přešlo na Petra Menzela, a nebyl tudíž ke zpětvzetí oprávněn.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 183 insolvenčního zákona není přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, dotčeno isir.justi ce.cz právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění (odst. 1). Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně (odst. 2). Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy (odst. 3).

Podle ust. § 184 insolvenčního zákona může věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí (odst. 1). Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou (odst. 2). V případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží (odst. 3).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že podáním doručeným soudu dne 21.8.2013 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 104.078,52 Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 1.266,41 Kč ze smlouvy o úvěru č. 15578112 a pohledávku č. 2 ve výši 102.812,11 Kč ze smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 29473899; podáním ze dne 22.8.2013 opravil přihlášku tak, že pohledávka č. 1 činí 12.030,27 Kč. Usnesením ze dne 14.8.2014 (č.d. P4-3) odmítl soud přihlášku pohledávky č. 2 v rozsahu 8.400,-Kč a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení v tomto rozsahu končí. Podáním doručeným soudu dne 16.7.2015 vzal odvolatel přihlášku pohledávky č. 2 zpět, neboť byla zcela uhrazena, zčásti dlužníky a v rozsahu 100.692,-Kč ručitelem Petrem Menzlem.

Z těchto zjištění plyne, že Petr Menzl (částečně) uhradil za dlužníky jejich dluh vůči odvolateli; v takovém případě bylo na místě, aby odvolatel vzal v souladu s ust. § 184 odst. 2 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky zpět (a odvolatel se mýlí, dovozuje-li opak). V souvislosti s tím však bylo povinností soudu vyrozumět o zpětvzetí osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, tedy Petra Menzla, a poskytnout jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení, přičemž o zpětvzetí přihlášky měl soud rozhodnout až po uplynutí této lhůty; to však v dané věci zjevně neučinil, a aniž postupoval, jak popsáno výše, bez dalšího vydal napadené usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a ust. § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 20. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková