2 VSPH 1797/2012-A-106
MSPH 95 INS 11931/2011 2 VSPH 1797/2012-A-106

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka LINEA HOME, s.r.o., sídlem Na Ořechovce 574/11, Praha 6, zast. advokátkou Mgr. Lenkou Vítkovou, sídlem Borská 13, Plzeň, zahájené na návrh a) Ing. Nguyen Trong Chau, bytem Zahradní 175, Železná Ruda, a b) CM EXPRESS, s.r.o., sídlem Klostermannovo náměstí 41, Železná Ruda, obou zast. advokátkou JUDr. Juditou Jakubíkovou, sídlem Krameriova 139, Klatovy, o odvolání navrhovatelů proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 11931/2011-A-93 ze dne 6. září 2012

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 11931/2011-A-93 ze dne 6.9.2012 zamítl insolvenční návrh, jímž se Ing. Nguyen Trong Chau a CM EXPRESS s.r.o. (dále jen navrhovatelé) domáhali vydání rozhodnutí o úpadku LINEA HOME, s.r.o. (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že navrhovatelé jsou povinni zaplatit dlužníkovi 24.550,80 Kč na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se navrhovatelé včas odvolali. Protože podáním ze dne 10.12.2012 doručeným soudu prvního stupně dne 18.12.2012 vzali odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že navrhovatelé zavinili, že odvolací řízení muselo být zastaveno, ale dlužník v něm žádné náklady nevynaložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. ledna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva