2 VSPH 1793/2017-P6-12
č. j. KSCB 44 INS 19270/2014 2 VSPH 1793/2017-P6-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců ]UDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužnice: Blanka Janošťáková, narozená 20. 10. 1976 bytem Vráto 20, 370 01 Vráto o procesním nástupnictví věřitele: AB 5 B.V., registrační číslo 3419283 sídlem Strawinskýlaan 933, 10775st Amsterdam, Nizozemské království zastoupený advokátem Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M. sídlem Svobodova 136 / 9, 128 00 Praha 2 o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. května 2017, č. j KSCB 44 INS 19270/2014 P6-6 takto: Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ) v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužnice Blankyr ]anoštíákové (dále jen dlužnice ) usnesením ze dne 31. 5. 2017, č. j KSCB 44 INS 19270/2014 P6 6, rozhodl, že v řízení bude dále pokračováno na místo věřitele AB 5 B.V., registrační číslo 34192873, sídlem Strawinskýlaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království (dále jen původní věřitelíí), se společností AB 43V., registrační číslo 34186049, sídlem Strawmskýlaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království (dále jen nový věřitelíf), s odůvodněním, že původní věřitel zanikl v důsledku fúze sloučením s novým věřitelem jako společností nástupnickou.

Proti tomuto rozhodnutí se dlužnice včas odvolala, a uvedla, že s novým věřitelem nemá nic společného, nezná ho, a usnesení nechápe.

Vrchní soud v Praze se v první řadě zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Z obsahu spisu totiž odvolací soud zjistil, že po vydání napadeného usnesení insolvenční soud pod bodem 1. výroku usnesení ze dne 17. 7. 2017, č. j. KSCB 44 INS 19270/2014-B 29, jež nabylo právní moci dne 11. 8. 2017, zrušil konkurs na majetek dlužníce, z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníce zcela nepostačující.

Za popsaného stavu se opravný prostředek (odvolání) dlužníce stal bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí a je namístě jeho odmítnutí. K postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2013, sen. zn. 29 NSČR 8/2011 (usnesení jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. hi ani...-fu" l' I'.I.J.1L..l' Lil tiu: HUA I'

2 VSPH 1793 /2017

6. I kdyby totiž Nejvyšší soud shledal odvolání dlužnice přípustným, věcně přezkoumal a případně zrušil (změnil) napadené rozhodnutí, nemohly by se výsledky odvolacího přezkumu již jakýmkoliv způsobem příznivě projevit v postavení dlužnice (odvolatelký) poté, co byl konkurs na její majetek zrušen a insolvenční řízení skončeno [srov, Š 309 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)].

7. Odvolací soud proto odvolání dle 5 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jako bezpředmětné odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníci, insolvenčnímu správci a novému věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 7. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. é/FÁÁM