2 VSPH 1792/2014-P12-7
KSPH 70 INS 15638/2014 2 VSPH 1792/2014-P12-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužníků a) Eduarda anonymizovano , nar. 15.9.1969, a b) Martiny anonymizovano , anonymizovano , obou trvale bytem Mlýnská 60/2, Praha 6, adresa pro doručování: Revoluční 656/32, Buštěhrad, o odvolání Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Václavkova 343/20, Praha 6, zast. Mgr. Janou Syrovátkovou, advokátkou, sídlem Bělehradská 568/92, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 15638/2014-P12-2 ze dne 7. srpna 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 15638/2014-P12-2 ze dne 7. srpna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v bodě I. výroku shora označeného usnesení v insolvenčním řízení Eduarda anonymizovano a Martiny anonymizovano (dále jen dlužníci) odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky věřitele č. 8 (dále jen přihláška Pohledávky) Tomáše anonymizovano (dále jen Odvolatel), a v bodě II. výroku rozhodl o tom, že právní mocí usnesení účast Odvolatele v insolvenčním řízení dlužníků končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 70 INS 15368/2014-A-11 (správně mělo být uvedeno č.j. KSPH 70 INS 15638/2014-A-11) ze dne 27.6.2014 rozhodl o úpadku dlužníků (dále jen Rozhodnutí o úpadku) a věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, vyzval, aby tak učinili do 30 dnů od zveřejnění Rozhodnutí o úpadku. Cituje ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) konstatoval, že Odvolatel podal přihlášku Pohledávky u Městského soudu v Praze, který ji následně postoupil insolvenčnímu soudu. Protože mu přihláška Pohledávky byla doručena až dne 6.8.2014 tj. po uplynutí přihlašovací lhůty, postupoval soud podle ust. § 185 IZ a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podal Odvolatel včasné odvolání, v němž-poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 2/2010 ze dne 26.10.2010-namítal, že lhůta k přihlášení pohledávek je lhůtou procesní a pro posouzení jejího dodržení není podstatné datum, kdy byla pohledávka doručena insolvenčnímu soudu, ale kdy byla předána orgánu, který má povinnost je insolvenčnímu soudu doručit. Jelikož toto datum (datum, kdy jiný než insolvenční soud odevzdal přihlášku Pohledávky orgánu, který měl povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu), insolvenční soud neuvedl, označil Odvolatel napadené usnesení za nepřezkoumatelné.

Odvolatel dále namítal, že u obou dlužníků je jako bydliště uvedena adresa: Mlýnská 60/2, Praha 2, tedy (místně příslušným) insolvenčním soudem je výlučně Městský soud v Praze, nikoli Krajský soud v Praze. Napadené usnesení, jež vydal nepříslušný soud, proto nemůže vyvolat žádné právní účinky. Z těchto důvodů požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. § 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 věty před středníkem IZ v insolvenčním řízení přípustné.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 3 IZ).

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 27.6.2014 v 12 hod. 25 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod č.j. KSPH 70 INS 15638/2014-A-11 zveřejněno Rozhodnutí o úpadku, jež nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 IZ na 30 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a včetně poučení o následcích jejího zmeškání. Konec této lhůty, jež začala plynout dne 28.6.2014, tak v dané věci připadl na pondělí 28.7.2014.

Z obsahu spisu dále plyne, že přihláška Pohledávky, ač adresována Krajskému soudu v Praze, byla osobně doručena do podatelny Městského soudu v Praze dne 22.7.2014, jenž ji pokynem asistentky soudce JUDr. Edity Arnold ze dne 1.8.2014 doručil dne 6.8.2014 Krajskému soudu v Praze, před nímž probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníků.

Odvolací soud zdůrazňuje, že účinky spojené s podáním přihlášky nastávají dle ust. § 173 odst. 4 věty druhé IZ až dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu, jímž je v souladu s ust. § 2 písm. b) IZ soud, před nímž probíhá insolvenční řízení ohledně dlužníka, vůči němuž přihláška směřuje. Podání přihlášky u jiného než insolvenčního soudu tedy může mít pro věřitele fatální důsledky spočívající v tom, že takovým úkonem není zachována lhůta k podání přihlášky. Smyslem této úpravy je dle důvodové zprávy posílení právní jistoty v řešení otázky účasti věřitelů v insolvenčním řízení. Z jiného úhlu pohledu lze tuto úpravu nahlížet tak, že postup jiného než insolvenčního soudu upravený v ust. § 173 odst. 4 IZ má-obdobně jako tomu je při podání odvolání jinému soudu, než u něhož je lze podat-umožnit nápravu pochybení věřitele spočívající v podání přihlášky u nepříslušného soudu, tj. jiného než insolvenčního soudu, ale nemůže zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soudu, a v žádném případě nezbavuje věřitele odpovědnosti podat včas přihlášku u insolvenčního soudu.

S Odvolatelem lze souhlasit v tom, že judikatura (prezentovaná jak jím zmiňovaným usnesením Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 2/2010 ze dne 26.10.2010, uveřejněným v časopise Soudní judikatura číslo 12, ročníku 2011 pod číslem 178, tak např. usnesením téhož soudu sen. zn. 29 NSČR 3/2012 ze dne 29.2.2012, uveřejněným pod číslem 84/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) je již ustálena v tom, že přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze (jen) tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu. Nicméně v poměrech této věci-s přihlédnutím k tomu, že jiný než insolvenční soud (Městský soud v Praze) přistoupil k postoupení přihlášky Pohledávky insolvenčnímu soudu (odevzdal ji orgánu, který měl povinnost doručit ji insolvenčnímu soudu) až dne 1.8.2014, tedy poté, co dne 28.7.2014 uplynula přihlašovací lhůta-nemá tato argumentace vliv na správnost závěru o opožděnosti přihlášky Pohledávky.

Ohledně vznesené námitky místní nepříslušnosti Krajského soudu v Praze nelze než konstatovat, že byla podána opožděně, resp. mimo zákonem vymezený časový rámec, ve kterém může být účastníkem uplatněna (srov. komentář k ust. § 105 o.s.ř.), a proto se jí odvolací soud nezabýval.

V daném případě tedy soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce Pohledávky Odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 IZ.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání Odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 14. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová