2 VSPH 1789/2012-P12-12
MSPH 60 INS 23495/2011 2 VSPH 1789/2012-P12-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužnice Heleny Bedrnové, bytem Lamaova 838/22, Praze 5, zast. advokátkou JUDr. Irenou Baladovou, sídlem v Praze 1, Klimentská 10, o odvolání Ladislava Bouši, bytem Na H ebenech II/17, Praha 4, proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 60 INS 23495/2011-P12-7 ze dne 26.listopadu 2012

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 60 INS 23495/2011-P12-7 ze dne 26. listopadu 2012 se mČní tak, že se p ihláška pohledávek Ladislava Bouši ve výši 57.914,80 K neodmítá, ve zbývající ásti se potvrzuje.

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze usnesením .j. MSPH 60 INS 23495/2011-P12-7 ze dne 26.11.2012 odmítl p ihlášku pohledávek Ladislava Bouši (dále jen odvolatel) v celkové výši 108.578,80 K do insolvenního ízení týkajícího se Heleny Bedrnové (dále jen dlužnice).

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 25.5.2012 rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho ešení oddlužením a vyzval vČ itele, kte í dosud nep ihlásili pohledávky proti dlužnici do insolvenního ízení, aby tak uinili do 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lh ty k p ihlášení pohledávek p ipadl v daném p ípadČ na den 25.6.2012. Protože odvolatel podal p ihlášku pohledávek ve výši 108.578,80 K do insolvenního ízení osobnČ na podatelnu soudu až dne 2.8.2012, resp. dne 19.9.2012, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil a aby rozhodl, že se p ihláška neodmítá. V odvolání zejména uvedl, že dne 25.6.2012 p ihlásil do insolvenního ízení pohledávku ve výši 200.000,-K z titulu smČneného platebního rozkazu s p íslušenstvím ve výši 67.495,80 K. Pod položkou 7 p ihlášky výslovnČ uplatnil náklady soudního ízení ve výši 57.914,80 K z titulu ízení p ed MČstským soudem v Praze. Dne 2.8.2012 podal opravu p ihlášky, jíž uplatnil náklady za ízení vzniklé p ed odvolacím soudem ve výši 50.304,-K, o nichž rozhodl odvolací soud až v rozhodnutí ze dne 26.6.2012. Zd raznil, že k doplnČní p ihlášky došlo p ed zahájením prvního p ezkumného jednání, a dovozoval, že nárok uplatnil vas a dodatenČ jej toliko up esnil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m: Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenního zákona podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lh ty není podle ust. § 83 insolvenního zákona v insolvenním ízení p ípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenního zákona obsahovat výzvu, aby vČ itelé, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenního zákona kratší 30 dn a delší 2 mČsíc ; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dn .

Jestliže v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud podle ust. § 185 insolvenního zákona odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenního zákona obsahuje zvláštní úpravu doruování soudních písemností v insolvenním ízení (vyvČšení usnesení vydaných insolvenním soudem na ú ední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužník v podnik nebo jeho bydlištČ, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v p ípadČ usnesení o prohlášení konkursu, insolvenní zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenní ízení klíový význam insolvenní rejst ík, tj. ve ejnČ p ístupný informaní systém obsahující údaje podle insolvenního zákona (zejména seznam insolvenních správc , seznam dlužník a insolvenní spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ýeské republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenního zákona).

Z údaj obsažených v insolvenním rejst íku odvolací soud zjistil, že dne 15.12.2011 ve 12 hod. 11 min. bylo u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 23495/2011 zahájeno insolvenní ízení týkající se dlužnice, v jehož pr bČhu rozhodl insolvenní soud dne 25.5.2012 o úpadku dlužnice (tento údaj byl v insolvenním rejst íku zve ejnČn téhož dne ve 13 hod. 01 min.). Co se týe usnesení .j. MSPH 60 INS 23495/2011-A-25 ze dne 25.5.2012, jímž soud prvního stupnČ rozhodl o úpadku dlužnice, je t eba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem p edepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenního zákona obsahovat má, vetnČ lh ty k p ihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenní soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenního zákona, a pouení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lh ty p ipadl na pondČlí 25.6.2012.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel p ihlásil dne 25.6.2012 do insolvenního ízení pohledávku ve výši 199.998,-K, již odvozoval z usnesení MČstského soudu v Praze .j. 7 Cm 261/2009-108 ze dne 3.4.2012 (p ihláška je evidována pod . P12-1), a pohledávku ve výši 267.495,89 K sestávající z jistiny ve výši 200.000,-K ze smČnky vystavené dne 14.4.2005 a 6% úroku ve výši 67.495,89 K za ibdobí od 1.5.2006 s tím, že MČstský soud v Praze vydal dne 17.4.2009 smČnený platební rozkaz a dne 28.1.2011 rozsudek sp. zn. 47 Cm 125/2009, jímž dlužnici uložil zaplatit jistiny, úroky, odmČnu ve výši 666,-K a náklady ízení ve výši 57.914,80 K (p ihláška je evidována pod . P12-2). Podáním opat eným datem 17.5.2012, le dorueným insolvennímu soudu dne 2.8.2012, p edložil odvolatel insolvennímu soudu opravenou p ihoášku . P12-2 s tím, že výši p ihlášené pohledávky opravil (zvýšil) o náklady ízení p ed MČstským soudem v Praze ve výši 57.914,80 K a o náklady odvolacího ízení ve výši 50.304,-K. Co se týe odvolacího ízení, uvedl, že rozhodnutí odvolacího soudu mu dosud dorueno nebylo, a má tak k dispozici pouze protokol z jednání, jež se konalo dne 26.6.2012.

Dle názoru odvolacího soudu soud prvního stupnČ pochybil, když podle ust. § 185 insolvenního zákona rozhodl o odmítnutí p ihlášky pohledávek odvolatele ve výši 108.578,80 K s tím, že v insolvenním ízení byly uplatnČny opoždČnČ až podáním dorueným dne 2.8.2012. Pohledávku spoívající v nákladech ízení p ed soudem prvního stupnČ ve výši 57.914,80 K totiž uplatnil odvolatel již p ihláškou . P12-2 dne 25.6.2012, by pohledávku uplatnČnou touto p ihláškou nesprávnČ vyíslil. ZjevnČ však využil toho, že ust. § 192 odst. 4 insolvenního zákona umož uje vČ itel m až do skonení p ezkumného jednání, dokud p ihlášená pohledávka není zjištČna, mČnit její výši. OdlišnČ je tomu však v p ípadČ pohledávky spoívající v nákladech ízení p ed odvolacím soudem a nákladech ízení o námitkách v celkové výši 50.664,-K, již uplatnil až podáním dorueným soudu dne 2.8.2012.

Na základČ tČchto zjištČní shledal odvolací soud odvolání odvolatele zásti d vodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 obanského soudního ádu zmČnil a rozhodl o tom, že se neodmítá p ihláška pohledávek odvolatele ve výši 57.914,80 K; ve zbývající ásti je pak podle ust. § 219 obanského soudního ádu potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze.

V Praze dne 15. dubna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva