2 VSPH 178/2012-A-54
MSPH 95 INS 13580/2011 2 VSPH 178/2012-A-54

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Koral LTD, s.r.o., sídlem Vysočanská 484, Praha 9, zast. advokátkou JUDr. Helenou Mejvaldovou, sídlem Jana Masaryka 45, Praha 2, zahájené na návrh UniCredit Bank Czech Republic, a.s., sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 13580/2011-A-45 ze dne 16. ledna 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 13580/2011-A-45 ze dne 16. ledna 2012 se v bodě I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 13580/2011-A-45 ze dne 16.1.2012 rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zjišťuje úpadek Koral LTD, s.r.o. (dále jen dlužník), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Radku Šimkovou (bod II. výroku), rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 16.1.2012 (bod III. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenční správkyni neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body IV. a VI. výroku), osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenční správkyni (bod V. výroku), na den 16.4.2012 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body VII. a VIII. výroku), insolvenční správkyni uložil, aby mu do 29.3.2012 předložila zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod IX. výroku), a dlužníkovi uložil, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení sestavil a odevzdal insolvenční správkyni seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (bod X. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se vydání rozhodnutí o úpadku domáhala UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále jen navrhovatel) insolvenčním návrhem došlým soudu dne 2.8.2011 s tím, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 5.166.836,46 Kč představující neuhrazený úvěr poskytnutý podle smlouvy o úvěru reg.č. SRD-530-700-04/06 ze dne 27.3.2006. Podle notářského zápisu N 165/2006, NZ 163/2006 s doložkou vykonatelnosti ze dne 31.3.2006 a NZ 237/2006, N 165/2006 ze dne 10.5.2006 je tato pohledávka do výše 4.287.829,84 Kč vykonatelná. Jako další věřitele dlužníka označil navrhovatel Vieru Čimborovou, bytem Vysočanská 484/87, Praha 9, a MUDr. Alexandra Kreze, bytem Vysočanská 484/87, Praha 9, kteří za ním mají vykonatelnou pohledávku ve výši 196.525,30 Kč, pro jejíž vymožení byl dne 22.6.2011 vydán exekuční příkaz č.j. 131 EX 1817/11-47. Pokud se jedná o pohledávku navrhovatele, dospěl soud prvního stupně k závěru, že navrhovatel její existenci doložil, neboť dlužník svůj závazek uznal a existenci této pohledávky nijak nezpochybnil. Kromě toho soud zjistil, že dalšími věřiteli dlužníka jsou Viera Čimborová a MUDr. Alexandr Kreze s pohledávkou ve výši 196.525,30 Kč. Dlužník v průběhu řízení nedoložil, že jeho aktiva jsou v současnosti tvořena takovou sumou hotových peněžních prostředků, která by převýšila hodnotu všech jeho splatných závazků.

Na základě těchto zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence, neboť má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopen plnit. Proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že insolvenční návrh zamítne. Tvrdil, že jeho úpadek nebyl beze všech pochybností zjištěn. Namítal, že kdyby nebylo zahájeno insolvenční řízení, byla by pohledávka Viery Čimborové a MUDr. Alexandra Kreze uspokojena v exekučním řízení, protože exekutor měl k dispozici prostředky postačující na její uspokojení, a další pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení neuznává. Pokud se jedná o navrhovatele, došlo mezi ním a dlužníkem k rozporům, přesto dlužník doufal, že věc dořeší smírnou cestou, ale navrhovatel na jeho návrhy ohledně splacení dluhu ve splátkách nepřistoupil.

Navrhovatel ve vyjádření k odvolání navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení v rozsahu bodu I. výroku včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má zato, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy dle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona. Podle ust. § 141 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel ztratil v průběhu odvolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení.

V daném případě dospěl i odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je dle ust. § 3 odst. 1 ve spojení s ust. § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona v úpadku ve formě platební neschopnosti. Stejně jako soud prvního stupně vyšel přitom ze zjištění, že dlužník je po dobu delší tří měsíců v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči více věřitelům, přičemž ničím nevyvrátil právní domněnku, že není schopen plnit své peněžité závazky, když neprokázal, že má (a měl) k dispozici dostatek finančních prostředků potřebných na úhradu svých splatných závazků.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že kromě navrhovatele a Viery Čimborové s MUDr. Alexandrem Kreze má splatné a vykonatelné pohledávky vůči dlužníkovi i Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, a to ve výši 6.075,-Kč představující neuhrazené pojistné podle výkazu nedoplatků č.j. 0941006334/PVD1/2009 ze dne 27.8.2009, ve výši 4.320,-Kč představující neuhrazené pojistné podle výkazu nedoplatků č.j. 1041022743/VN1/2010 ze dne 28.9.2010 a ve výši 12.960,-Kč představující neuhrazené pojistné podle výkazu nedoplatků č.j.1141010321/VN1/2011 ze dne 4.8.2011.

Z tvrzení dlužníka, že má dostatek finančních prostředků na úhradu pohledávky Viery Čimborové a MUDr. Alexandra Kreze, protože podle potvrzení České spořitelny, a.s. má na běžném účtu částku 227.573,99 Kč, nelze dovodit, že má dostatek finančních prostředků na to, aby uhradil pohledávky všech shora uvedených věřitelů. K jeho tvrzení, že vymožení této pohledávky znemožnilo zahájení insolvenčního řízení, nelze než připomenout, že jde toliko k jeho tíži, že pohledávku Viery Čimborové a MUDr. Alexandra Kreze neuhradil ani ve lhůtě určené k její úhradě v rozsudku nalézacího soudu, resp. ani v pěti měsících od té doby, kdy nabyl právní moci (v lednu 2011), předcházejících nařízení exekuce (22.6.2011).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, postupoval proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení v bodě I. výroku potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 9. března 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva