2 VSPH 1769/2012-B-57
MSPH 90 INS 545/2010 2 VSPH 1769/2012-B-57

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka ATLAS STEEL, s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, o odvolání Mgr. Emila Fischera, insolvenčního správce dlužníka, sídlem V Podhájí 625/7, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 545/2010-B-49 ze dne 15. listopadu 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 545/2010-B-49 ze dne 15. listopadu 2012 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 90 INS 545/2010-B-49 ze dne 15.11.2012 rozhodl o zrušení konkursu vedeného na majetek ATLAS STEEL, s.r.o. (dále jen dlužník) proto, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, schválil vyúčtování hotových výdajů insolvenčního správce Mgr. Emila Fischera (dále jen správce) ve výši 14.956,-Kč a určil jeho odměnu ve výši 49.920,-Kč, určil, že nároky správce budou uhrazeny z rozpočtových prostředků soudu, a správci uložil, aby mu do 15 dnů od právní moci usnesení písemně oznámil, zda uzavřel účetní knihy a sestavil účetní závěrku dlužníka, splnil povinnosti uložené daňovými předpisy, předal dlužníkovi potřebné účetní záznamy a zajistil činnosti evidenční a archivační, popřípadě další činnosti související se zrušením konkursu.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že o zrušení konkursu rozhodl dle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, jelikož v průběhu insolvenčního řízení nebyl nalezen žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení věřitelů (pohledávky v celkové výši přesahující 8,2 milionu Kč přihlásilo 47 věřitelů), a správce neshledal důvody k odporovatelnosti úkonů dlužníka, neboť zjištěné převody majetku byly provedeny na základě odhadů a za tržní (obvyklé) ceny. O odměně a náhradě hotových výdajů správce rozhodl soud dle ust. § 38 a § 58 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona a § 5 a § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., když konstatoval, že zástupce věřitelů vyjádřil souhlas s výší a se správností vyúčtování dne 29.3.2012.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Uvedl zejména, že na základě vyrozumění Policie ČR došel k závěru, že na základě neplatného právního úkonu došlo k odstranění majetku z majetkové podstaty dlužníka, a nejsou tedy splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o zrušení konkursu dle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, neboť je zde důvodná domněnka, že do majetkové podstaty dlužníka náleží majetek, jenž by mohl stačit k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Jedná se o nemovitý majetek v obci a k.ú. Trmice specifikovaný v usnesení Policie ČR č.j. KRPU-25996-332/TČ-2010-041081-KP ze dne 5.11.2012, jež správce připojil k odvolání. Tento majetek zapsal správce dodatečně do soupisu majetkové podstaty, přičemž do něj zapsal i pohledávku z titulu odpovědnosti za škodu, již dlužníkovi způsobil jeho bývalý jednatel Marián Krofinger porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Dle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Pro rozhodnutí o odvolání je v dané věci podstatné, že po vydání napadeného usnesení zjistil správce majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka a zapsal jej, jak plyne ze spisu (viz dokumenty zveřejněné pod označením B-52 a B-53), do soupisu majetkové podstaty. Podmínka vymezená ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona tedy zjevně splněna nebyla. Za této situace odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 22. dubna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová