2 VSPH 1768/2014-A-45
KSCB 27 INS 6537/2013 2 VSPH 1768/2014-A-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Vladimíra Kulase, bytem Labuty 97, zahájené na návrh Hypoteční banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 6537/2013-A-34 ze dne 21. srpna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 6537/2013-A-34 ze dne 21. srpna 2014 se v bodech II. a III. výroku z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 6537/2013-A-34 ze dne 21.8.2014 rozhodl pod bodem I. výroku o úpadku Vladimíra Kulase (dále jen dlužník), na majetek dlužníka prohlásil konkurs a odmítl jeho návrh na povolení oddlužení (body II. a III. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Petra Zapletala (bod IV. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na jeho věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (body VI. a VII. výroku), osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (bod VIII. výroku), na den 14.11.2014 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (body IX. a X. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu do 29.10.2014 předložil seznam přihlášených pohledávek (bod XI. výroku), konstatoval, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku (bod XII. výroku), a Hypoteční bance, a.s. (dále jen navrhovatel) uložil, aby zaplatila soudní poplatek za podání insolvenčního návrhu ve výši 2.000,-Kč (bod XIII. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že navrhovatel podal dne 11.3.2013 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. S obsahem návrhu vyjádřil dlužník souhlas podáním doručeným soudu dne 15.5.2013, požádal o povolení oddlužení a dne 18.6.2013 doručil soudu návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Usnesením ze dne 8.8.2013 (č.d. A-25), které nabylo právní moci dne 11.8.2013, vyslovil Krajský soud v Brně svou místní nepříslušnost a věc postoupil Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Tento soud usnesením ze dne 14.1.2014 (č.d. A-30) odmítl insolvenční návrh dlužníka a usnesením ze dne 15.1.2014 (č.d. A-31) vyzval dlužníka k odstranění vad návrhu na povolení oddlužení. Dlužník, jemuž bylo usnesení doručeno náhradním způsobem, na výzvu nereagoval.

Protože z vyjádření dlužníka ze dne 15.5.2013 k insolvenčnímu návrhu navrhovatele a z návrhu dlužníka na povolení oddlužení soud dovodil, že dlužník je v úpadku, neboť po dobu delší než 30 dní není schopen plnit své splatné závazky vůči více věřitelům (vedle navrhovatele i vůči Komerční bance, a.s., Alfa Inkaso, s.r.o., AB 5 B.V. a Bohemia Faktoring, s.r.o.), rozhodl soud o úpadku dlužníka, aniž by nařídil jednání ve věci. Současně odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení proto, že ač k tomu byl soudem vyzván, neodstranil vady návrhu, když na výzvu soudu vůbec nereagoval, zejména nepředložil seznamy svého majetku a závazků a nedoložil čisté příjmy za období od července do prosince 2013, a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to v rozsahu bodů II. a III. výroku, se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil a umožnil mu, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením. V odvolání namítal, že seznamy svého majetku a závazků a přehled o svých čistých příjmech za období od července do prosince 2013 řádně soudu prvního stupně na jeho výzvu zaslal prostřednictvím České pošty, s.p., jak o tom svědčí kopie podacího lístku ze dne 3.2.2014, již k odvolání připojil. Na výzvu odvolacího soud, aby mu předložil listiny, jež zásilka obsahovala, předložil dlužník seznam svého majetku a seznam svých závazků členěný podle jejich povahy (zajištěné, nezajištěné a původem z podnikatelské činnosti) opatřené jeho vlastnoručním podpisem a prohlášením o jejich správnosti a úplnosti, přehled o čistých příjmech za období od července do prosince 2013 včetně mzdových listů (dlužno přitom poznamenat, že tyto listiny nebyly opatřeny datem, kdy byly vyhotoveny), výpis z evidence trestů pořízený dne 11.9.2014, vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku ze dne 18.4.2013, oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti ze dne 30.4.2013, kopii odvolání a oznámení o změně názvu zaměstnavatele ze dne 2.2.2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích v bodech II. a III. výroku napadených odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 389 insolvenčního zákona může dlužník navrhnout insolvenčnímu soudu, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání (odst. 2). Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele (odst. 2).

Podle ust. § 391 téhož zákona musí návrh na povolení oddlužení vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší (odst. 1). Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis a podobu zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup (odst. 3).

Podle ust. § 392 odst. 1 téhož zákona musí dlužník připojit k návrhu na povolení oddlužení a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední 3 roky a c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Podle ust. § 393 insolvenčního zákona vyzve insolvenční soud usnesením osobu, která podala návrh na povolení oddlužení, jenž neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů, a současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Stejně postupuje insolvenční soud i tehdy, nebyly-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahovaly-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Nebyl-li přes výzvu insolvenčního soudu návrh na povolení oddlužení řádně doplněn a v řízení o něm nebylo lze pro tento nedostatek pokračovat nebo nebyly-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahovaly-li tyto přílohy stanovené náležitosti, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne (odst. 3).

Podle ust. § 396 odst. 1 téhož zákona rozhodne insolvenční soud současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže návrh na povolení oddlužení odmítl, vzal na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítl.

Jak plyne z odůvodnění napadeného usnesení, odmítl v daném případě insolvenční soud návrh dlužníka na povolení oddlužení a prohlásil na jeho majetek konkurs proto, že dlužník neodstranil vadu návrhu spočívající v tom, že spolu s návrhem nepředložil zákonem vyžadované přílohy, a vytčenou vadu neodstranil ani dodatečně přesto, že k předložení chybějících listin a k odstranění vytčené vady vyzval insolvenční soud usnesením ze dne 15.1.2014 (č.d. A-31). Přestože elektronický spis neobsahuje žádný záznam o tom, že by po 15.1.2014 došlo soudu prvního stupně jakékoliv podání dlužníka či kohokoliv jiného (pod č.d. A-32 byla dne 21.8.2014 zveřejněna žádost o určení insolvenčního správce, pod č.d. A-33 z téhož dne bylo zveřejněno rozhodnutí o určení insolvenčního správce a pod č.d A-34 napadené usnesení), osvědčil dlužník kopií podacího lístku, že na výzvu insolvenčního soudu reagoval a určitou zásilku mu dne 3.2.2014 zaslal. Vzhledem k tomu, že dlužník okamžitě reagoval na výzvu odvolacího soudu k předložení kopií listin, jež dne 3.2.2014 odeslal Krajskému soudu v Českých Budějovicích (výzva mu byla doručena dne 11.9.2014 a podání opatřené datem 11.9.2014 zaslal dlužník odvolacímu soudu prostřednictvím pošty již dne 12.9.2014), přesvědčil odvolací soud i o tom, že vadu návrhu na povolení oddlužení vytčenou soudem prvního stupně odstranil, a k odmítnutí jeho návrhu a prohlášení konkursu na jeho majetek proto nebyl důvod.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu usnesení soudu prvního stupně v napadených bodech II. a III. výroku zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 24. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková