2 VSPH 1759/2012-B-16
MSPH 98 INS 14356/2012 2 VSPH 1759/2012-B-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenní vČci dlužníka Banka Bohemia, a.s. v likvidaci, sídlem Senovážné námČstí 7, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 98 INS 14356/2012-B-7 ze dne 2. listopadu 2012

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze usnesením .j. MSPH 98 INS 14356/2012-B-7 ze dne 2.11.2012 zrušil konkurs vedený na majetek Banky Bohemia, a.s. v likvidaci (dále jen dlužník), protože se do insolvenního ízení nep ihlásil žádný vČ itel (bod I. výroku), a schválil vyútování konkursu, podle nČhož p íjmy iní celkem 239.250,-K (dlužníkem zaplacená záloha na náklady insolvenního ízení ve výši 45.000,-K a z statek na útu dlužníka ve výši 194.250,-K) a výdaje iní celkem 60.864,-K, z toho hotové výdaje insolvenní správkynČ 364,-K, odmČna správkynČ 54.000,-K (vetnČ DPH), p edpokládané výlohy s ukonením ízení 500,-K, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty 6.000,-K (bod II. výroku). Insolvenní správkyni uložil, aby do 30 dn ode dne právní moci usnesení písemnČ oznámila soudu, zda uzav ela úetní knihy, sestavila úetní závČrku, p edala dlužníkovi pot ebné úetní záznamy a zajistila evidenní a archivaní innost, pop . další innosti související se zrušením konkursu (bod III. výroku), a rozhodl o vrácení zálohy na náklady insolvenního ízení dlužníkovi (bod IV. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením .j. MSPH 98 INS 14356/2012-A-11 ze dne 17.8. 2012 byl zjištČn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenní správkyní byla ustanovena Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková. Do konkursu se nep ihlásil žádný vČ itel. Soud proto postupoval podle ust. § 308 odst. 1 písm. b) insolvenního zákona a konkurs vedený na majetek dlužníka zrušil. V souvislosti se zrušením konkursu rozhodl o odmČnČ insolvenní správkynČ.

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze se vas odvolal dlužník, za nČhož jedná likvidátor JUDr. Petr Horák, a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodČ II. výroku zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení. Argumentoval zejména tím, že po celou dobu insolvenního ízení vedl dlužník úetnictví a podával pravidelné mČsíní výkazy ýeské národní bance. Náklady spojené s touto inností ve výši 6.000,-K mČsínČ hradila ýeská úetní kancelá , a.s. Dle jeho názoru uvedla insolvenní správkynČ v konené zprávČ nesprávné údaje, nebo mezi nČ neza adila tyto výdaje vynaložené na vedení úetnictví.

Insolvenní správkynČ ve vyjád ení k odvolání uvedla, že v pr bČhu insolvenního ízení vedla úetnictví dlužníka. Za vedení úetnictví po dobu insolvenního ízení v konené zprávČ vyútovala ástku 6.000,-K, a nebylo proto nutné, aby stejnou innost provádČl likvidátor dlužníka a útoval si za ni 6.000,-K mČsínČ. Z tČchto d vod navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze se v prvé adČ zabýval tím, zda v daném p ípadČ bylo odvolání podáno osobou k tomu oprávnČnou, a dospČl k závČru, že tomu tak není.

Podle ust. § 309 odst. 1 insolvenního zákona mohou totiž odvolání proti rozhodnutí podle ust. § 308 odst. 1 téhož zákona podat pouze insolvenní správce a p ihlášení vČ itelé, tj. vČ itelé, již podle ust. § 165 odst. 1 téhož zákona uplat ují své pohledávky v insolvenním ízení podáním p ihlášky. V daném p ípadČ podal odvolání dlužník, tedy osoba, která podle citovaného ustanovení není oprávnČna podat odvolání proti rozhodnutí o zrušení konkursu podle ust. § 308 odst. 1 insolvenního zákona.

Z tČchto d vod odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) obanského soudního ádu odvolání dlužníka odmítl.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím MČstského soudu v Praze.

V Praze dne 22. kvČtna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva