2 VSPH 1757/2016-B-20
KSHK 45 INS 10884/2011 2 VSPH 1757/2016-B-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužnice Růženy Dudušové, bytem Pomněnková 442, 541 02 Trutnov-Horní Staré Město, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 10884/2011-B-12 ze dne 25. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 10884/2011-

B-12 ze dne 25. srpna 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové shora označeným usnesením v bodě I. výroku zrušil schválené oddlužení Růženy Dudušové (dále jen dlužnice) plněním splátkového kalendáře, v bodech II. a III. výroku prohlásil na její majetek konkurs a rozhodl, že bude projednán jako nepatrný, a v bodě IV. výroku deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že vyhláškou č.j. KSHK 45 INS 10884/2011-A-2 ze dne 22.6.2011 bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice. Usnesením KSHK 45 INS 10884/2011-A-7 ze dne 27.10.2011 došlo ke spojení řízení vedeného ve věci dlužnice a řízení ve věci dlužníka Daniela Duduše (manžela dlužnice) vedeného u téhož soudu pod sp. zn. KSHK 45 INS 10883/2011 pod společnou sp. zn. KSHK 45 INS 10883/2011. Usnesením č.j. KSHK 45 INS 10883/2011-A-14 ze dne 20.3.2012 byl zjištěn úpadek dlužníků a insolvenčním správcem byla ustanovena IREKON, v.o.s. (dále jen správce). Usnesením č.j. KSHK 45 INS 10883/2011-B-6 ze dne 21.9.2012 bylo povoleno řešení úpadku isir.justi ce.cz dlužníků oddlužením a schváleno oddlužení plnění splátkovým kalendářem. Usnesením č.j. KSHK 45 INS 10883/2011-B-32 ze dne 26.6.2015 bylo insolvenční řízení ve věci dlužnice vyloučeno k samostatnému řízení pod sp. zn. KSHK 45 INS 10884/2011. Usnesením č.j. KSHK 45 INS 10884/2011-B-5 ze dne 17.8.2015 byl změněn splátkový kalendář dlužnice tak, že jí bylo uloženo, aby měsíčně hradila na účet majetkové podstaty částku 1 500,-Kč.

Podáním ze dne 26.6.2015 požádala ČEZ Prodej, s.r.o. o udělení pokynu dlužnici k úhradě pohledávek vzniklých po schválení oddlužení. Soud dlužnici vyzval dne 17.8.2015 k jejich úhradě a zároveň ji poučil, že nezaplacení těchto pohledávek může být důvodem pro zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Výzva byla dlužnici doručena náhradně vyvěšením na úřední desce soudu dne 5.10.2015. Následně soud ze zpráv správce ze dne 6.10.2015 a 8.4.2016 zjistil, že dlužnice od září 2015 nezaslala na účet majetkové podstaty žádnou finanční částku, je nekontaktní a poštovní zásilky nepřebírá. K jednání nařízenému na den 26.5.2016 se dlužnice bez omluvy nedostavila, předvolání jí bylo doručeno náhradně vyvěšením na úřední desku soudu. Správce na jednání uvedl, že dlužnice podmínky schváleného oddlužení neplní a vedle dluhu vůči ČEZ prodej, s.r.o. jí vznikl i závazek vůči němu z titulu neuhrazených záloh na odměnu a hotové výdaje ve výši 9.801,-Kč.

Na základě výše uvedeného dospěl soud-cituje ust. § 418 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ)-k závěru, že dlužnice není schopna plnit splátkový kalendář a že jí v důsledku zaviněného jednání vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Proto schválené oddlužení zrušil, prohlásil na majetek dlužnice konkurs a dle ust. § 314 odst. 1 písm. a) rozhodl o tom, že bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, jež dle obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Namítala v něm, že žije sama v pronajatém bytě, je plně invalidní pro hluchotu třetího stupně a pečuje o dvě nezletilé děti. Vysvětlila, že se manžel odstěhoval a podala žádost o rozvod. Tvrdila, že její celkový příjem sestává pouze z invalidního důchodu, přídavků na děti ve výši 1200,-Kč, příspěvku na mobilitu ve výši 400,-Kč a výživného na děti ve výši 600,-Kč měsíčně. Uvedla, že si vzhledem k nájemnému ve výši 10.400,-Kč nemůže dovolit platit na oddlužení více než 1.500,-Kč, projevila zájem v tomto rozsahu na oddlužení nadále plnit a požadovala, aby soud její obtížnou situaci zohlednil.

Správce k výzvě odvolacího soudu ze dne 29.9.2016 (č.d. B-16) sdělil podáním ze dne 24.10.2016 (č.d. B-18), že aktuální výše uspokojení nezajištěných věřitelů činí

32,17 %, za dlužnicí uplatňují neuhrazené pohledávky za podstatou ČEZ prodej, s.r.o. ve výši 13.561,-Kč a RWE Energie, s.r.o. ve výši 3.567,61 Kč. Pohledávka správce z titulu neuhrazených záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů činí 15.246,-Kč. K řádnému splnění splátkového kalendáře by bylo třeba uhradit do konce trvání oddlužení celkem 32.374,61 Kč na dlužné pohledávky za podstatou a pravidelnou splátku minimálně ve výši nároku správce na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.089,-Kč měsíčně, čemuž by odpovídala měsíční splátka ve výši 4.050,-Kč měsíčně.

Dlužnice se na výzvu soudu nevyjádřila a nepředložila požadované doklady prokazující její schopnost splnit splátkový kalendář alespoň v minimálním, zákonem požadovaném rozsahu.

Vrchní soud v Praze, aniž dle ust. § 94 odst. 3 IZ nařizoval jednání, přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) až d) IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dne 21.9.2012 (č.d. B-1) byl schválen splátkový kalendář, dle něhož měla dlužnice společně se svým manželem Danielem Dudušem uhradit první splátku nezajištěným věřitelům do 20.10.2012, a to z daru ve výši 1.500,-Kč, z dávek státní sociální podpory a z invalidního důchodu, jenž pobírala. Dne 17.8.2015 (č.d. B-5) byl na žádost dlužnice změněn splátkový kalendář tak, že dlužnice měla nadále platit na schválené oddlužení 1.500,-Kč měsíčně. Od schválení oddlužení, tj. od října 2012 do srpna 2015 (tedy za 35 měsíců), uhradila dlužnice věřitelům 101.900,57 Kč, což představuje 32,17 % z celkové sumy 316.745,-Kč zjištěných nezajištěných pohledávek, počínaje srpnem 2015 platby zcela zastavila. Dle vlastního sdělení má dlužnice v současnosti příjem jen v podobě invalidního důchodu, výživného na děti a příspěvku na mobilitu a je schopna splácet maximálně 1.500,-Kč měsíčně. Do skončení oddlužení přitom zbývá ještě 11 měsíců, z čehož je zřejmé, že dluh na nárocích správce bude nadále narůstat.

Dle názoru odvolacího soudu za popsaného stavu soud prvního stupně nepochybil, když dospěl k závěru, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře a zaviněně jí vznikl peněžitý závazek po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužnice přitom nijak nezpochybňovala skutečnosti, jež vedly soud prvního stupně ke zrušení schváleného oddlužení, nevysvětlila důvody, pro něž zastavila platby, a pouze poukazovala na svoji obtížnou situaci, do níž se dostala nezaviněně v důsledku svého zdravotního stavu a odchodu manžela. V této souvislosti nelze než konstatovat, že dlužnice nedoložila příjem postačující k plnění oddlužení alespoň v minimálním, zákonem požadovaném rozsahu. Jakkoliv již bylo nezajištěným věřitelům uhrazeno více než 30 % jejich pohledávek, neuhrazeny jsou pohledávky správce z titulu záloh na náklady a odměnu i pohledávky dalších věřitelů, jež vznikly po schválení oddlužení. Dlužnicí navrhované plnění ve výši 1.500,-Kč měsíčně by přitom k jejich uspokojení nepostačovalo a je zřejmé, že majetkové poměry dlužnice plnění ve vyšším rozsahu neumožňují.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a usnesení soudu prvého stupně v odvoláním napadených bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 3. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková