2 VSPH 1756/2014-A-15
KSCB 25 INS 6082/2014 2 VSPH 1756/2014-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem a sídlem Široká 47, Český Krumlov, zahájené na návrh Intelligent Solutions, s.r.o., sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Homolkou, sídlem Na Dolech 15, Jihlava, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích KSCB 25 INS 6082/2014-A-7 ze dne 27. června 2014

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Intelligent Solutions, s.r.o. (dále jen navrhovatelka) domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku Pavla anonymizovano (dále jen dlužník).

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl o tom, že se v insolvenčním řízení dlužníka pokračuje. Protože podáním ze dne 15.9.2014 (č.d. A-13) vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) a odvolací řízení zastavil.

Ačkoli je dle ust. § 146 odst. 2 věty první OSŘ povinen hradit náklady řízení ten z účastníků, který zavinil, že řízení muselo být zastaveno (v tomto případě navrhovatelka), odvolací soud právo na jejich náhradu dlužníkovi nepřiznal, jelikož mu podle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. září 2014

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová