2 VSPH 174/2011-P2-10
KSUL 71 INS 8348/2010 2 VSPH 174/2011-P2-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Andrey Altmanové, bytem Baráčnická 808/1, Ústí nad Labem, o odvolání PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Pernštýnské nám. 80, Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 8348/2010-P2-4 ze dne 4.ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 8348/2010-P2-4 ze dne 4.ledna 2011 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 71 INS 8348/2010-P2-4 ze dne 4.1.2011 rozhodl, že se odmítá přihláška pohledávky PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 120.665,-Kč a právní mocí tohoto rozhodnutí její účast ohledně této pohledávky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění soud uvedl, že mu dne 25.8.2010 byla doručena přihláška pohledávky v celkové výši 154.037,-Kč, jíž odvolatel přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 33.372,-Kč a pohledávku č. 2 ve výši 56.470,-Kč. Protože přihláška pohledávky č. 2 neobsahovala všechny náležitosti, byl odvolatel dne 7.10.2010 vyzván insolvenčním správcem k opravě a doplnění přihlášky do 15 dnů s tím, aby uvedl a doložil, z jakého důvodu nárokuje celkem pohledávku ve výši 154.037,-Kč (součet uplatněných pohledávek neodpovídá celkové přihlášené pohledávce), a aby vysvětlil, z čeho dovozuje vykonatelnost pohledávky č. 2. Výzvu převzal odvolatel dne 8.10.2010, ve stanovené lhůtě provedl opravu pohledávky č. 2 s tím, že její výše činí 120.665,-Kč, a uvedl, že její vykonatelnost opírá o rozhodčí nález č.j. 101 Rozh 1486/2010-8 ze dne 16.7.2010 (vykonatelný od 7.8.2010) a neztotožňuje se s názorem insolvenčního správce, že ujednání o rozhodčí doložce je neplatné. Dne 25.10.2010 obdržel odvolatel výzvu, aby pohledávku č. 2 doložil do 5 dnů originálem směnky vystavené dne 3.6.2009. Na tuto výzvu reagoval sdělením, že originál směnky správci zasílat nebude, neboť jeho požadavek je neopodstatněný, protože se jedná o vykonatelnou pohledávku. Insolvenční správce soudu navrhl, aby rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky č. 2 nepřihlíží, neboť odvolatel nedoplnil a neodstranil vady přihlášky.

Soud s poukazem na ust. § 185 a 188 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá. V odvolání uvedl, že podle jeho přesvědčení nebyl povinen předložit insolvenčnímu správci originál směnky, když do spisu založil ověřenou kopii exekučního titulu (rozhodčího nálezu) a kopii směnky. Podle jeho názoru přezkumu přihlášené pohledávky nic nebránilo, neboť-jak ostatně judikoval Nejvyšší soud-obsahuje-li přihláška pohledávky údaje, jež nezaměnitelným způsobem identifikují skutek (skutkový děj), na jehož základě přihlašuje věřitel svůj nárok (v peněžité formě), ale postrádá-li vylíčení skutečností významných při přezkumu pohledávky pro posouzení, zda jde o pohledávku pravou, uplatněnou ve správné výši a ve správném pořadí, je to důvodem k popření pohledávky (co do pravosti, výše nebo pořadí), nikoli důvodem k odstraňování vad přihlášky. Pokud měl insolvenční správce zato, že pohledávka je neopodstatněná, měl ji na přezkumném jednání popřít. K tomu, aby byla vyloučena z přezkumu, však nebyl žádný důvod.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Kromě obecných náležitostí podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (ust. § 174 odst. 2 insolvenčního zákona). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 insolvenčního zákona). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 insolvenčního zákona). Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních občanského soudního řádu (míněno zejména ust. § 157 odst. 2 ve spojení s ust. § 167 odst. 2). Proto i v odůvodnění usnesení, jímž se odmítá přihláška pohledávky, musí soud kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla přihláška věřitele či v čem byla neúplná a co ho vedlo k závěru, že tyto nedostatky vylučovaly, aby přihlášená pohledávka byla přezkoumána. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

V daném případě odvolací soud shledal, že napadené usnesení shora uvedeným požadavkům neodpovídá. V odůvodnění sice insolvenční soud popsal postup insolvenčního správce a reakci odvolatele na jeho výzvy k doplnění přihlášky ve vztahu k pohledávce č. 2, nijak však nevysvětlil, co ho vedlo k tomu, že přihlášku této pohledávky odmítl a proč účast odvolatele ohledně této pohledávky v insolvenčním řízení ukončil. Jinými slovy, z odůvodnění není zřejmé, jak soud prvního stupně hodnotil postup insolvenčního správce, zda a v čem jej shledal správným včetně stanoviska správce, že přihláška vykazuje vady vylučující provedení přezkumu pohledávky č. 2, jak hodnotil argumentaci odvolatele, proč jí nepřisvědčil atd.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová