2 VSPH 173/2018-B-64
č. j. KSPH 71 INS 32071/ 2014 2 VSPH 173 / 2018-B-64

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a )UDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužníka: Ing. arch. Petr anonymizovano , anonymizovano bytem Lidická 379, 273 45 Hřebeč zastoupený advokátem Mgr. Romanem Ambrožem sídlem Měšická 721/1, 190 00 Praha 9 o zproštění funkce insolvenčního správce o Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2017, č. j KSPH 71 INS 32071/2014- B- 56 takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2017, č. j. KSPI I 71 INS 32071/2014

B-56 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) zamítl návrh dlužníka Ing. arch. Petra anonymizovano (dále jen dlužník ) na zproštění insolvenčního správce ]UDr. Josefa Cupky (dále jen správce ) funkce.

Insolvenční soud odůvodnil zamítavé rozhodnutí zejména tím, že:

[1] Skutečnost, že správce částečně nepopřel pohledávku největšího věřitele, ačkoliv tak učinil věřitel, jehož přihláška byla následně pro opožděnost odmítnuta, nelze bez dalšího kvalifikovat jako závažné porušení důležité povinnosti, nebo jako jednání, při němž správce nepostupoval s odbornou péčí, anebo jako závažné porušení důležité povinnosti uložené správci zákonem nebo soudem.

[2] Neoprávněnou je rovněž dlužníkova námitka, že nebyl zveřejněn soupis majetkové podstaty, když z insolvenčního rejstříku je patrno, že soupis byl společně se zpravou o činnosti zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 13. 5. 2015 (č. d. B l).

[3] Pokud jde o vytýkané pochybení při zpeněžování majetku, správce je (jde li o zajištěný majetek) vázán jen pokyny zajištěného věřitele a souhlas věřitelského orgánu či insolvenčního soudu se nevyžaduje. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení zajištěného majetku pak byl správci udělen a zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 11. 7. 2017 (č. d. 13 45).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné blanketní odvolání, jež slíbil odůvodnit dodatečně, což ovšem neučinil. Z ustanovení Š 212a odst. 2 zákona č. 99 / 1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), však plyne, že neuvedení odvolacího důvodu u odvolání směřujícího

] proti usnesení, jímž nebylo rozhodnuto ve věci same (jak tomu bylo v tomto případě) pokračování v odvolacím řízení nebrání. K tomu, že usnesení insolvenčního soudu o tom, že

(zda) se insolvenční správce zproštčuje funkce vydané podle $ 32 zákona č. 182/2006 Sb.,

Shodu s prvopisem potvrzuje ] ana Vlasáková.

10.

2 VSPH 17372018 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), není usnesením ve věci samé srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2010, sen. zn. 29 NSCR 9/2010.

Vrchní soud vPraze proto podle Š 212 a 212a o. s. ř. přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a aniž by podle 594 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle 5 32 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Podle 5 36 odst. 1 insolvenčního zákona je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokOjeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Výkladem S 32 odst. 1 ve spojení s 5 36 odst. 1 insplvenčního zákona se zabýval i Nejvyšší soud např. v usnesení ze den 26. 8. 2015, sen. zn. 29 NSCR 2/2014, uveřejněném pod číslem 48/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnesení ze dne 26. srpna 2015, sen. zn. 29 NSČR 93/2014, uveřejněném pod číslem 58/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. V nich vysvětlil, že 3 32 odst. 1 insolvenčního zákona patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností.

V označených rozhodnutích dále Nejvyšší soud zdůraznil, že rozhodovací praxi soudů při výkladu $ 32 odst. 1 insolvenčního zákona sjednotil již tím, že pod číslem 91/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek uveřejnil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. června 2014, sen. zn. 2 VSOL 358/2014, podle něhož důležitým důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu 8 32 odst. 1 insolvenčního zákona je zejména skutečnost, že při výkonu funkce neplní insolvenční správce řádně povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení $ 36 insolvenčního zákona, liknave provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení insolvencniho správce může vést soud ke zproštění správce funkce i zjištění ojedinělého, leč závažného, porušení důležité

Shora reprodukované právní posouzení věci insolvenčním soudem vycházející z toho, že správce neporušil své povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení 5 36 insolvenčního zákona je s těmito judikatornímí závěry v souladu.

Ke stěžejní výhradě dlužníka, že správce nepostupoval při výkonu funkce svědomitě as odbornou péčí, když nepopřel pohledávku největšího věřitele H&C Advisory, s. r. o., je třeba uvést, že podle ustálené judikatury soudů vyšších stupňů (srovnej například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2009, sen. zn. 2 VSPH 481/2009, nebo usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 5. 2015, sen. zn. 1 VSOL 388/2015) ve skutečnosti, že insolvenční správce nepopře pohledávku přihlášeného věřitele, nelze spatřovat, že neplní

Shodu s prvopísem potvrzuje jana Vlasáková.

11.

12.řádně své povinnosti nebo že nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo že závažně porušuje důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Důvod ke zproštění insolvenčního správce funkce tedy nemůže spočívat v tom, jaké stanovisko při přezkumném jednání k té které přihlášené pohledávce zaujal (zda ji uznal či popřel).

Tím ovšem není vyloučen případný nárok dlužníka vůči správci na náhradu škody dle Š37 insolvenčního zákona s tím, že dle Š159 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona by případný soudní spor byl sporem incidenčním, k jehož projednání a rozhodnutí je vprvním stupni věcně příslušný insolvenční soud (srov. usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 ICdo 43/2015 ze dne 27. 8. 2015, uveřejněné pod číslem 37/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Odvolací soud proto napadené usnesení podle Š 219 o. s. ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo máwlí být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššírnu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, státnhu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Praha 9. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasakova. j/ f ,?

;.