2 VSPH 172/2018-B
č. j. KSPH 42 INS 21769/2013 2 VSPH 172 /2018-B 148

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a jUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužnice: Iveta anonymizovano , anonymizovano bytem Polní 289, 252 29 Lety oodvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 4. ledna 2018, č. j. KSPH 42 INS 21769/2013mB 122 takto: I. Odvolání dlužnice proti bodům II., III. a IV. výroku usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. ledna 2018, č. j. KSPH 42 INS 21769 / 2013-B 122, se odmítá.

II. Usneseni Krajského soudu vPraze ze dne 4. ledna 2018, č. j. KSPI I 42 INS 21769/2013-3422, se V bodě I. výroku zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ):

[1] Zastavíl řízení v části, jíž dlužnice Iveta anonymizovano (dále jen dlužníce ) opětovně vznáší námitku podjatosti soudkyně ]UDr. jítky Bartákové (dále též jen soudkyně ) [bod I. výrokuj.

[2] Rozhodl, že v části, jíž dlužnice opětovně vznáší námitku podjatosti insolvenčního správce KOPPA, v. 0. S. (dále jen Správce ), se nepřihlíží (bod II. vyroku).

[3] Rozhodl, že v části, jíž dlužnice žádá, aby bylo přerušeno insolvenční řízení vedené na majetek matky dlužnice (Ludmily Kosově) pod sp. zn. KSPH 42 INS 21774/ 2013 do doby vydání jasného stanoviska k dlužníci vznesené námitce podjatosti soudkyně a rozhodnuto o námitce podjatosti insolvenční správkyně ]UDr. Daniely Urbanové, která vykonává funkci v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPI l 42 INS 21774/ 2013, se nepřihlíží. (bod III. výroku).

[4] Odmítl návrh dlužnice v části, jíž dlužnice žádá, aby bylo přerušeno toto insolvenční řízení do doby vydání jasného stanoviska k dlužníci vznesené námitce podjatosti soudkyně a správce

(bod IV. výroku).

K bodu I. výroku insolvenční soud zejména uvedl, že o obsahově shodné námitce podjatosti soudkyně rozhodl již Vrchní soud v Praze usnesení ze dne 26. 1. 2017, č. j. 1 VSPH 131/2017- B 53, tak, že soudkyně není vyloučena z projednávání a rozhodnutí ve věci. Proto s odkazem na Š 159a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), řízení zastavil.

K bodu II. výroku insolvenční soud zejména uvedl, že o námitce podjatosti správce již rozhodl v usnesení ze dne 20. 12. 2017, č. j. KSPH 42 INS 21769/2013wB-111, tak, že správce není podjatý. Proto S odkazem na 5 83 0. S. ř. rozhodl, že k opětovné námitce podjatosti správce se nepřihlíží, neboť se jedná o věc, která je insolvenčním soudem projednávána a dosud není pravomocně skončena.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

10.

11.

12.

13.

A.: val 1.1. 1.131 gum.)

K bodu III. výroku insolvenční soud zejména uvedl, že nezjistil žádné skutečnosti, které by mohly vést kzávěru, že insolvenční správkyně ]UDr. Daniela Urbanová je podjatá. Protože ale návrh podala osoba, která k tomu není oprávněna, rozhodl, že se k návrhu nepřihlíží.

K bodu IV. výroku insolvenční soud uvedl, že přerušeni insolvenčního řízení není podle $ 84 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), přípustné.

Proti tomuto usneseni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil ainsolvenční řízeni vedená pod sp. zn. KSPH 42 INS 21769/2013 a sp. zn. KSPH 42 INS 21774/2013 zastavil.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvoláni přípustné, a dospěl k závěru, že ve vztahu k bodům II., III. a IV. výroku tomu tak není.

K rozhodnuti pod bodem II. výroku je třeba uvést, že podjatost insolvenčního správce je (typicky) odvolacím důvodem proti ustanoveni insolvenčního správce do funkce (S 26 insolvenčního zákona) nebo důvodem pro odvolání insolvenčního správce ($ 31 odst. 1 insolvenčního zákona), nikoli důvodem pro samostatné rozhodnutí o tom, zda správce je či není podjatý. K vydáni předchozího rozhodnutí o tom, že správce není podjatý, a ani k následnému napadenému rozhodnutí, že se k opětovné námitce podjatosti nepřihlíží, tudíž nebyl žádný důvod. Pokud tak insolvenční soud přesto učinil, nelze na takové rozhodnuti nahlížet jinak, než jako na rozhodnutí, jímž se upravuje vedeni řízení a proti němuž neni odvoláni přípustné (Š 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.)

Stejně tak je třeba nahlížet (jako na rozhodnutí, jimiž se upravuje vedeni řízení) i na rozhodnutí pod body III. a IV. výroku. K tomu je třeba dodat, že je procesně nepřípustné, aby soudkyně jUDr. jitka Bartáková rozhodovala v tomto insolvenčním řízení o přerušení jiného insolvenčního řízení. Insolvenční soud navic přiléhavé vystihl, že přerušeni insolvenčního řízeni není přípustné.

Odvolací soud proto podle Š 218 písm. c) 0. S. ř. odvolání proti bodům II., III. a IV. výroku napadeného usnesení jako objektivně nepřípustné odmítl.

Vrchní soud v Praze podle Š 212 a 212a o. s. ř. přezkoumal usneseni insolvenčního soudu ve zbytkovérn rozsahu (bodu I. výroku) včetně řízeni jeho vydání předcházejícího, a aniž by podle 5 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvoláni je (bytů z jiných důvodů než uvedla dlužnice) důvodné.

Odvolací soud je S insolvenčním soudem zajedno potud, že nadřízený soud nerozhoduje (znovu) o námitce podjatosti, jestliže o obsahově Shodné námitce podjatosti již dříve pravomocně rozhodl, nebot) v takovém případě je výrok usnesení o námitce podjatosti závazný jak pro soud, tak i pro účastníka, který námitku podjatosti vznesl, a v tomto smyslu a rozsahu zakládá toto pravomocné usneseni překážku věci pravomocně rozhodnuté (srov. usneseni Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 7. 1994, sp. zn. Nco 123/94, uveřejněné pod č. 18 v Bulletinu Vrchního soudu v Praze č. 3, roč. 1994, nebo usneseni Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 1999, sp. zn. 2 Cdon 786/96, uveřejněné pod č. 6 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000).

Nicméně to neznamená, že o obsahově Shodné námitce podjatosti vůči soudkyní ]UDr. jitce Bartákové byl oprávněn rozhodovat insolvenční soud (soudkyně jUDr. jitka Bartáková). jinými Slovy, je li námitka podjatosti podaná dlužníci obsahově Shodná s námitkou podjatosti, o které již nadřízený soud rozhodl, nebyl důvod nejen k tomu, aby ji insolvenční soud předložil svému nadřízenému soudu (Š 15b odst. 3 0. S. ř.), ale ani k tomu, aby insolvenční soud řízení o takové námitce zastavil pro překážku věci pravomocně rozhodnuté.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

** vv-q -lwl _ u

2 VSPI I 172/2018

14. Odvolací soud proto napadené usnesení v bodu I. výroku zrušil bez náhrady (za přiměřené aplikace 5 219a odst. 1 písm. a) 0. S. ř.) jako rozhodnuti, jehož vydáni zákon nepředpokládá. Poučení: Proti tomuto usneseni není dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníci, insolvenční správkyni, státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 7. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. ._ Ě předseda senátu , (c); fx;

Shodu S prvopisem potvrzuje _jana Vlasáková.

/