2 VSPH 1717/2013-P11-8
KSPH 36 INS 9528/2010 2 VSPH 1717/2013-P11-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužníka Františka Krejíka, bytem Sluhy 69, pošta Mratín, o odvolání obce Sluhy, sídlem Sluhy 7, proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 9528/2010-P11-2 ze dne 19. ervence 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 9528/2010-P11-2 ze dne 19. ervence 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 36 INS 9528/2010-P11-2 ze dne 19.7.2013 odmítl p ihlášku pohledávky obce Sluhy (dále jen odvolatel) do insolvenního ízení týkajícího se Františka Krejíka (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že úast odvolatele v insolvenním ízení koní právní mocí tohoto usnesení.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 27.9.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho vČ itele, kte í dosud nep ihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenního ízení, aby tak uinili do 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku, p iemž toto usnesení bylo zve ejnČno dne 29.9.2010. Konec lh ty pro p ihlášení pohledávek p ipadl na den 29.10.2011. Dne 27.6.2013 podal odvolatel p ihlášku pohledávky ve výši 8.670,-K do insolvenního ízení do podatelny MČstského soudu v Praze, který ji postoupil insolvennímu soudu, jemuž byla doruena dne 17.7.2013. Vzhledem k tomu, že odvolatel podal p ihlášku po uplynutí lh ty stanovené k podávání p ihlášek do insolvenního ízení, postupoval insolvenní soud podle ust. § 185 insolvenního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel vas odvolal, p iemž z jeho odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání tvrdil, že p ihlášená pohledávka je pohledávkou za majetkovou podstatou dle ust. § 168 odst. 2 písm. j) insolvenního zákona, jež vznikla po rozhodnutí o úpadku dlužníka, a mČla by být dle ust. § 169 odst. 1 písm. f) insolvenního zákona uspokojena v rámci oddlužení dlužníka.

Dlužník ve vyjád ení k odvolání uvedl, že po nČm odvolatel požaduje uhradit ástku 8.760,-K za odchyt psa a jeho umístČní v útulku, p estože žádného psa nevlastní. Naposledy byl pes z jeho domácnosti hlášen jeho babikou, která zem ela v roce 1983. Pokud jde o psa, jehož odchyt a umístČní do útulku odvolatel zajistil, jedná se o psa, jehož vlastní zdravotnČ postižená p ítelkynČ dlužníka, jež je souasnČ majitelkou domu, kde spolu žijí. Psa z útulku vydali jemu, nebo když ji tam zavezl, jeho psychicky rozrušená p ítelkynČ zjistila, že si s sebou nevzala obanský pr kaz. Tyto skutenosti jsou dle jeho názoru odvolateli, resp. starostovi obce Sluhy známy.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenního zákona podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lh ty není podle ust. § 83 insolvenního zákona v insolvenním ízení p ípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenního zákona obsahovat výzvu, aby vČ itelé, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenního zákona kratší 30 dn a delší 2 mČsíc ; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dn .

Jestliže v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud podle ust. § 185 insolvenního zákona odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 168 odst. 2 písm. j) insolvenního zákona ve znČní úinném do 31.12.2013 (nyní pod písm. k) jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.

Podle ust. § 169 odst. 1 písm. f) insolvenního zákona jsou pohledávkami postavenými na rove pohledávkám za majetkovou podstatou pohledávky z titulu náhrady náklad , které t etí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z toho d vodu proti dlužníku pohledávku z bezd vodného obohacení.

Dlužno p itom poznamenat, že dle ust. § 203 odst. 1 insolvenního zákona ve znČní úinném do 31.12.2013 bylo t eba uplatnit pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na rove v i insolvennímu správci po adem práva tak, jako by insolvenní správce byl v nich dlužníkem (dle souasné úpravy je t eba je uplatnit v i osobČ s dispoziními oprávnČnými s tím, že o uplatnČní takové pohledávky je t eba insolvenního správce vyrozumČt).

V daném p ípadČ považoval odvolací soud za nutné v prvé adČ uvést, že pohledávka ve výši 8.760,-K, již odvolatel uplatnil v insolvenním ízení p ihláškou, zjevnČ není pohledávkou za podstatou ani pohledávkou postavenou jí narove dle ustanovení citovaných shora, když ze sdČlení insolvenního správce založených ve spise ohlednČ soupisu majetkové podstaty je z ejmé, že do majetkové podstaty žádný pes nenáleží.

Z údaj obsažených v insolvenním rejst íku pak odvolací soud zjistil, že dne 20.8.2010 ve 14 hod. 41 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 9528/2010 zahájeno insolvenní ízení týkající se dlužníka, v jehož pr bČhu rozhodl insolvenní soud dne 29.9.2010 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenním rejst íku zve ejnČn téhož dne v 8 hod. 27 min.). Co se týe usnesení .j. KSPH 36 INS 9528/2010-A-11 ze dne 27.9.2010, jímž soud prvního stupnČ rozhodl o úpadku dlužníka, je t eba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem p edepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenního zákona obsahovat má, vetnČ lh ty k p ihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenní soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenního zákona, a pouení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lh ty p ipadl na pátek 29.10.2010.

V daném p ípadČ soud prvního stupnČ nepochybil, když o p ihlášce odvolatele a o ukonení jeho úasti v insolvenním ízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenního zákona, nebo odvolatel podal p ihlášku do insolvenního ízení opoždČnČ po uplynutí lh ty stanovené k uplatnČní pohledávek.

Na základČ tČchto zjištČní neshledal odvolací soud odvolání odvolatele d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu jako ve výroku vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 10. února 2014

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva