2 VSPH 1717/2012-A-24
KSPA 59 INS 19109/2012 2 VSPH 1717/2012-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o., sídlem Sokolovská 106, Litomyšl, zast. advokátem JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, sídlem Tylovo nábřeží 367, Hradec Králové, zahájené na návrh a) SOU BS servis, a.s., sídlem Primátorská 296/38, Praha 8, b) TORAV NOVA, s.r.o., sídlem Poděbradská 786/65a, Praha 9, a c) KUNOR Czech, s.r.o., sídlem Národní 857/3, Havířov, o odvolání navrhovatele a) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 19109/2012-A-16 ze dne 28.srpna 2012

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 19109/2012-A-16 ze dne 28.8.2012 zamítl insolvenční návrh, jímž se navrhovatelé domáhali zjištění úpadku dlužníka, a uložil jim zaplatit dlužníkovi 13.080,-Kč na náhradu nákladů řízení.

Toto usnesení napadl navrhovatel a) podáním ze dne 12.9.2012 doručeným soudu prvního stupně dne 13.9.2012, v němž uvedl, že se proti němu odvolává a že podání řádně a podrobně odůvodní samostatným podáním.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu navrhovatel a) neuvedl, v jakém rozsahu napadá usnesení soudu prvního stupně (zda v celém rozsahu či toliko v některém z výroků, jejichž správnost může být samostatně přezkoumávána), v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, vyzval ho soud prvního stupně usnesením č.j. KSPA 59 INS 1909/2012-A-20 ze dne 6.11.2012 k doplnění podání a k odstranění vad odvolání.

Na výzvu, jež mu byla doručena dne 9.11.2012, navrhovatel a) nereagoval. Protože podání ze dne 12.9.2012 nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21.prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová