2 VSPH 1716/2015-P14-7
KSPH 68 INS 9062/2015 2 VSPH 1716/2015-P14-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Mgr. Vladimíry Šoltysové, bytem Lobeč 83, o odvolání Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Žitná 12, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 9062/2015-P14-2 ze dne 20. srpna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 9062/2015-P14-2

ze dne 20. srpna 2015 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele

Finančního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 12. srpna 2015 z titulu pokuty

za opožděné tvrzení daně ve výši 2.631,-Kč o d m í t á

a jeho účast v insolvenčním řízení v tomto rozsahu končí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 68 INS 9062/2015-P14-2 ze dne 20.8.2015 rozhodl v insolvenčním řízení vedeném na majetek Mgr. Vladimíry Šoltysové (dále jen dlužnice), že se odmítá přihláška pohledávky Finančního úřadu pro Středočeský kraj (dále jen odvolatel) ve výši 13.101,-Kč a konstatoval, že právní mocí rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení v tomto rozsahu končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 29.5.2015 (č.d. A-10) rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby své pohledávky přihlásili do insolvenčního řízení nejpozději isir.justi ce.cz do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku; lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 29.6.2015. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky až dne 12.8.2015 (tj. po uplynutí stanovené lhůty), postupoval soud dle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud vyhověl odvolání a řádně přihlášená pohledávka vedená v insolvenčním rejstříku pod č. P7-1 byla změněna dle upřesnění přihlášené pohledávky ze dne 12.8.2015 . V odvolání namítal, že jako nezajištěný věřitel přihlásil pohledávky do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 22.6.2015 s tím, že výše přihlašovaných pohledávek bude upřesněna a doložena po vydání rozhodnutí o vyměření daně. Podáním ze dne 12.8.2015, v němž výslovně uvedl, že se jedná o upřesnění již přihlášených pohledávek, v souladu s ust. § 182 odst. 4 a § 175 insolvenčního zákona upřesnil uvedené pohledávky vedené v insolvenčním rejstříku pod č.d. P7-1 a doložil je příslušnými listinami.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle ust. § 173 odst. 2 téhož zákona se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle ust. § 173 odst. 3 téhož zákona lze přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

Dle ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 7.4.2015 na návrh dlužnice. Usnesením ze dne 29.5.2015 (č.d. A-10) zjistil soud úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku; usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec lhůty připadl na pondělí 29.6.2015.

V daném případě soud prvního stupně pochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení dne 22.6.2015 (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 16 hod. 51 min. pod č.d. P7-1) ve lhůtě stanovené k podání přihlášek pohledávek. Podání odvolatele doručené soudu dne 12.8.2015 (zveřejněné téhož dne pod č.d. P14-1) nepochybně není novou přihláškou pohledávky, ale-s výhradou vysvětlenou níže-modifikací pohledávky již přihlášené, když z obsahu podání plyne, že jím odvolatel toliko doplnil přihlášku pohledávky evidovanou pod č.d. P7-1 a přihlášenou z titulu neuhrazené daňové povinnosti (úrok z prodlení k dani z převodu nemovitostí), jejíž výše byla stanovena odhadem s tím, že bude upřesněna po vydání rozhodnutí o vyměření daně o konkrétní výši úroku z prodlení dle platebního výměru ze dne 11.8.2015 (v kolonce č. 7, jež slouží k tvrzení dalších okolností, odvolatel výslovně uvedl, že se jedná o upřesnění již přihlášené pohledávky evidované pod č.d. P7-1 co do její výše). Jelikož se přezkumné jednání konalo u insolvenčního soudu dne 24.8.2015, je zřejmé, že odvolatel podal svůj návrh, jímž změnil výši přihlašované pohledávky, v souladu s požadavky ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona a že pro posouzení jeho podání jakožto nové přihlášky pohledávky a jeho odmítnutí nebyl žádný důvod.

Uvedené však neplatí pro pohledávku (označenou v tomto podání pořadovým číslem 4) ve výši 2.631,-Kč přihlášenou z titulu pokuty za opožděné tvrzení daně, jež z povahy věci není doplněním přihlášky č.d. P7-1 o výši jí uplatněné pohledávky, ale uplatněním nového nároku. Ve vztahu k této pohledávce byl postup dle ust. § 185 insolvenčního zákona správný.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele zčásti důvodným a podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené usnesení způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 21. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková