2 VSPH 171/2018
č. j. KSPH 65 INS 5026/2017 2 VSPH 171 / 2018 A 16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse V insolvenční věci dlužníka: Jorgos anonymizovano , anonymizovano bytem Koleč 103, 273 29 Koleč

0 odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2017, č. j. KSPH 65 INS 5026/2017 A 11 takto:

I. Odvolání dlužníka proti bodu II. výroku usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2017, č. j. KSPH 65 INS 5026 / 2017 A 11, se odmítá.

II. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2017, č. j. KSPH 65 INS 5026/2017 A-11, se v bodech III., V. a VI. výroku zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu Hzení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20. 4. 2017, č. j. KSPH 65 INS 5026/2()17 A 11, Krajský soud v Praze (dále jen. insolvenční soud ) mimo jiné:

[1] Zjistil úpadek dlužníka jorgose anonymizovano (dále jen dlužník ) [bod I. výroku].

[2] Zamítl návrh dlužníka na prodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu (bod II. výroku).

[3] Odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (bod III. výroku). [4] Insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Milenu Bódiovou (bod IV. výroku).

[5] Na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod V. výroku), který bude projednáván jako nepatrný (bod VI. výroku).

Insolvenční soud vyšel zejména z toho, že:

[1] Dne 10. 3. 2017 podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, v němž mimo jiné uvedl, že má závazky v celkové Výši 914.826,43 Kč, že v posledních 3 letech nebyl zaměstnaný, přičemž v době podání návrhu již není veden ani na úřadu práce, a že s přítelkyní uzavřel smlouvu o důchodu na částku 7.000 Kč měsíčně (dále jen smlouva o důchodu ), z níž bude schopen uhradit více jak 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

[2] Dne 29. 3. 2017 vyzval dlužníka, aby doložil zprávu úřadu práce, kde jste byl/ jste evidován, zda řádně s úřadem spolupracujete, zda Vám bylo nabídnuto nějaké zaměstnání a vpřípadě, že ano, proč jste do tohoto zaměstnání nenastoupil a doplnil, kdy a kdejste pracoval vposledních třech letech a s jakým příjmem, a doložil listiny dokládající příjem vsouladu s ustanovením Š 392 IZ, to vše ve lhůtě 7 dnů . S ohledem na to, že dlužník předložil jako jediný příjem plnění ze smlouvy o důchodu, současně jej vyzval k doložení potvrzení o průměrném výdělku dárkyně za posledních 6 měsíců a prohlášení, že dárkyně nemá závazky po splatnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje _jana Vlasáková.

A. val .ll. 111.1 QULU

[3] Dne 10. 4. 2017 ho dlužník požádal o prodloužení lhůty k předložení požadovaných listin do 25.4.2017.

Na tomto základě, pokud šlo způsob řešení dlužníkova úpadku, insolvenční soud poté, co konstatoval, že lhůta kopravě a doplnění návrhu na povolení oddlužení stanovená VŠ393 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném do 1. 7. 2017 (pro věc rozhodném), nesmí být delší než 7 dní, uzavřel, že dlužník je již nejméně 3 roky bez zaměstnáni, nedoložil soudu zdroje svých současných příjmů, a rovněž nedoložil, z jakých finančních prostředků zajišťuje své náklady na bydlení, ošacení a stravu v současné době . Proto návrhu dlužníka na prodloužení lhůty nevyhověl, návrh na povolení oddlužení odmítl a dle Š 396 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení (výslovné proti bodům II., III., V. a VI. výroku) podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že insolvenčním soudem požadované listiny si musel vyžádat, nebyl je tedy schopen doložit v určené lhůtě, a proto zažádal o její prodloužení do 25. 4. 2017, dokdy chybějící dokumenty insolvenčnímu soudu zaslal. Namítal, že zdroje svých současných příjmů doložit nemohl, nebot) žádné zdroje příjmů nemá, v předchozích 3 letech nepracoval, s výjimkou několika krátkodobých brigád, ke kterým již nemá doklady. Zdůraznil, že nevlastní žádný nemovitý a téměř žádný movitý majetek, oddlužení plněním splátkového kalendáře by proto bylo pro věřitele výhodnější než konkurs.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval přípustnosti odvolání proti bodu II. výroku napadeného usnesení. Usnesení o prodloužení či neprodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu (správně návrhu na povolení oddluženD je usnesením, jimž se upravuje vedení řízení, proti němuž odvolani podle Š 202 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) není přípustné. Odvolací soud proto podle Š 218 písm. c) o. s. ř. odvolání v tomto rozsahu jako objektivně nepřípustné odmítl.

Vrchní soud vPraze podle Š 212 a 212a o. s. ř. přezkoumal usnesení insolvenčního soudu ve zbytkovém rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a aniž by podle $ 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto závěrům:

Podle Š 392 insolvenčního zákona knávrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo V porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tim, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 0/o jeho pohledávky (odst. 1). V písemném souhlasu. věřitele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl (odst. 2). Není li dále stanoveno jinak, podpis dlužníkova manžela na návrhu na povolení oddlužení se nevyžaduje. jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, připojí dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu; podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny (odst. 3).

Podle Š 393 insolvenčního zákona neobsahuje li návrh na povolení oddlužení všechny náležitost nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, kjeho opravě nebo doplnění vurčené lhůtě, která nesmí být delší 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplněni provést (odst. 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3).

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

9.

10.

11.

12.

... ...... vw _.- uv vu.-vl hiv-..[Zposledně citovaného ustanovení plyne, že insolvenční soud smí odmítnout vadný návrh na povolení oddlužení jen vpřípadě, že dlužníka řádně poučí o tom, jak opravu či doplnění provést. jinak řečeno, bez řádného poučení o tom, jak opravu či doplnění provést, není výzva účinná, avpřípadě, že dlužník na základě takto neúplné výzvy opravu či doplnění řádně neprovede, nejsou dány podmínky pro odmítnutí návrhu. Stejně tomu je i V případě, že soud dlužníka ve výzvě nepoučil o procesním následku nesplnění výzvy spočívajícím v odmítnutí návrhu.

Z posledně citovaného ustanovení rovněž plyne, že insolvenční soud smí odmítnout návrh na povolení oddlužení jen v případě, že návrh není ani přes shora zmiňovanou (řádnou) výzvu insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě náležitě doplněn: o jeho předepsanou formu (nebyl li podán na předepsaném formuláři), nebo o jeho předepsané obsahové náležitosti a v řízení onávrhu nelze pro tento nedostatek pokračovat, anebo () zákonem požadované přílohy obsahující stanovené náležitosti.

Z odůvodnění napadeného usneseni, jež je reprodukováno shora pod bodem 3, přitom není zřejmé, zda insolvenční soud odmítl návrh na povolení oddlužení proto, že nebyl doplněn o předepsané konkrétně specifikované obsahové náležitosti a řízení o návrhu nelze pro tento nedostatek 2 konkrétně specifikovaných důvodů pokračovat, nebo proto, že nebyl doplněn o zákonem požadované konkrétně specifikované přílohy.

Měl li snad insolvenční soud na mysli, že dlužník návrh nedoplnil o listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky jakožto povinnou (obligatorni) přílohu návrhu na povolení oddlužení (Š 392 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona), pak rozhodnutí o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení neobstojí již (právě) proto, že dlužníka řádně nepoučil o tom, jak doplnění provést. V situaci, kdy insolvenční soud vyšel z toho, že dlužník nebyl v posledních třech letech nikde zaměstnán, vyhověl by požadavkům řádného poučení např. tím, že by dlužníka vyzval k předložení potvrzení úřadu práce o dobách (ne)vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání za poslední 3 roky s údajem, zda, popř. vjakém období, mu (ne)byla poskytována podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci.

13. Jinými slovy, insolvenční soud v situaci, kdy je zřejmé, že dlužník nebyl v posledních třech letech

14. nikde zaměstnán, nevyhověl požadavkům řádného (konkrétního) poučení k doložení listin dokládajících údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky tim, že dlužníka (nekonkrétně) vyzval, aby doplnil . .. kdy a kde jste pracoval v posledních třech letech a s jakým příjmem a doložte listiny dokládající příjem v souladu s ustanovením Š 392 IZ . . . .

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení v bodu III. výroku a na něm závislých bodů V. a VI. výroku podle Š 219a odst. 1 písm. a) a S 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil insolvenčnímu soudu k dalšiinu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené. okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční správkyni, státníinu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 5. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje jana \ůasáková. ' ! / ,.f