2 VSPH 1708/2014-B-33
KSPH 35 INS 21678/2013 2 VSPH 1708/2014-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 840, Kolín, zast. Hanou Kadlecovou, bytem Karlovo náměstí 78, Kolín, o odvolání Bc. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Lány u Dašic 62, zast. advokátem Mgr. Milošem Znojemským, sídlem Velké náměstí 29, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 21678/2013-B-19 ze dne 31. července 2014

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 35 INS 21678/2013-B-19 ze dne 31.7.2014 zamítl návrh Bc. Jaroslava anonymizovano (dále jen odvolatel), aby insolvenčnímu správci uložil povinnost zapsat pohledávku odvolatele ve výši 1.286.720,-Kč do seznamu pohledávek jako pohledávku vykonatelnou a zajištěnou.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel dne 21.8.2014 odvolání, jež však podáním doručeným soudu prvého stupně dne 12.8.2015 vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková