2 VSPH 1708/2012-A-18
KSUL 77 INS 17553/2012 2 VSPH 1708/2012-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Moniky Kutišové, bytem Máchova 2493/8, Teplice, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 17553/2012-A-12 ze dne 22.října 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 17553/2012-A-12 ze dne 22.října 2012 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 77 INS 17553/2012-A-12 ze dne 22.10.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Moniky Kutišové (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 19.7.2012 obdržel insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 10.8.2012 dlužnici uložil, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, přičemž ji současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 17.8.2012 vhozením do domovní schránky a právní moci nabylo dne 4.9.2012. Zálohu, již měla uhradit do 7.9.2012, dlužnice neuhradila. Soud proto podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedla, že částku potřebnou k úhradě zálohy nebyla ve stanovené lhůtě schopna pořídit, má však od svých příbuzných přislíbeno, že jí ji poskytnou. Tvrdila, že od roku 2013 má přislíbenu práci na plný pracovní úvazek, a zdůraznila, že ač je jako samoživitelka s nezletilým dítětem ve vážné finanční situaci, nechce se plnění svých závazků vyhnout.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky

50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 10.8.2012, jež nabylo právní moci dne 4.9.2012, byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč do 3 dnů od právní moci usnesení. Dlužnice, ač řádně poučena o možných následcích, do dne vydání napadeného usnesení zálohu neuhradila. Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že zálohu neuhradila ani dodatečně po vydání napadeného usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 27.února 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová