2 VSPH 1707/2014-A-10
KSHK 35 INS 17252/2014 2 VSPH 1707/2014-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra Babičky, bytem náměstí Trčků z Lípy 1071, Světlá nad Sázavou, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 17252/2014-A-4 ze dne 16. července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 17252/2014-A-4 ze dne 16. července 2014 se zr u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením uložil Petru Babičkovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 23.6.2014 domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení ozřejmil soud účel institutu zálohy na náklady insolvenčního řízení a cituje ust. § 108 insolvenčního zákona konstatoval, že z dlužníkova seznamu majetku vyplývá, že nedisponuje žádným majetkem, jenž by v průběhu insolvenčního řízení mohl být zpeněžen.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud výši požadované zálohy snížil na 5.000,-Kč.

Podáním ze dne 16.10.2014 doručeným soudu prvého stupně dne 20.10.2014 dlužník sdělil, že bere svůj insolvenční návrh zpět, a navrhl, aby insolvenční soud řízení zastavil.

Podle ust. § 129 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 222a odst. 1 občanského soudního řádu vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví.

V posuzované věci soud prvého stupně dosud rozhodnutí o úpadku dlužníka ani jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu (viz ust. § 142 insolvenčního zákona) nevydal, proto odvolací soud postupoval dle ust. § 222a odst. 1 občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 23. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková