2 VSPH 1707/2012-P10-8
KSPL 29 INS 3906/2012 2 VSPH 1707/2012-P10-8

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Evy Honzové, bytem Stodská 45, Heřmanova Huť, o odvolání České republiky-Finančního úřadu Plzeň-sever, sídlem nám. Českých bratří 8/2490, Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 3906/ 2012-P1o-2 ze dne 9.října 2012 ve znění opravného usnesení č.j. KSPL 29 INS 3906/ 201 2-P1o-4 ze dne 24.října 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu V Plzni č.j. KSPL 29 INS 3906/2012-P10-2 ze dne 9.října 2012 ve znění opravného usnesení č.j. KSPL 29 INS 3906/ 2012-P10-4 ze dne 24.října 2012 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky České republiky-Finančního úřadu Plzeň-sever neodmítá a její účast V insolvenčním řízení neukončuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 3906/ 2012-P1o-2 ze dne 9.10.2012 ve znění opravného usnesení č.j. KSPL 29 INS 3906/ 2012-P1o-4 ze dne 24.10.2012 odmítl přihlášku pohledávky České republiky-Finančního úřadu Plzeň-sever (dále jen odvolatel) do ins olvenčního řízení týkajícího se Evy Honzové (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 29.8.2012 rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval její věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Odvolatel přihláškou ze dne 1.10.2012 přihlásil do insolvenčního řízení nezajištěnou vykonatelnou pohledávku ve výši 1.468,-Kč, přičemž jako právní důvod vzniku pohledávky uvedl neuhrazenou daň z nemovitosti. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 28.9.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky do podatelny soudu až dne 1.10.2012, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že konec lhůty připadl na pátek 28.9.2012, jenž byl státním svátkem, a protože následujícím dnem byla sobota, připadl konec lhůty na nejbližší pracovní den pondělí 1.10.2012. Protože téhož dne podal přihlášku u insolvenčního soudu, je odvolatel přesvědčen o tom, že pohledávku přihlásil do ins olvenčního řízení včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Kpřihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 ins olvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 20.2.2012 v 11 hod. 49 min. bylo u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 3906/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 29.8.2012 o úpadku dlužnice (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 14 hod. 44 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPL 291NS 3906/2012-A-16 ze dne 29.8.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty kpřihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu sust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. S přihlédnutím k tomu, že insolvenční zákon neobsahuje odlišnou úpravu, je podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona třeba použít v insolvenčním řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Podle ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu přitom platí, že připadne-li konec lhůty k provedení úkonu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Konec stanovené lhůty proto v daném případě skutečně připadl na pondělí 1.10.2012, jak uváděl odvolatel v odvolání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 22.března 2013

JUDr. Jiří Ka r e t a, V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová