2 VSPH 1696/2016-P12-9
MSPH 60 INS 12/2016 2 VSPH 1696/2016-P12-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Ivany Mlejnkové a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužníka ŠTURVAL družstvo se sídlem Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8, IČO 29037336, o odvolání věřitele Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. se sídlem Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8, IČO 00674443, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 12/2016-P12-4 ze dne 4. srpna 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 12/2016-P12-4 ze dne 4. srpna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka ŠTURVAL družstvo (dále jen dlužník ) usnesením č.j. MSPH 60 INS 12/2016-P12-4 ze dne 4.8.2016 odmítl přihlášku pohledávky věřitele Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. (dále jen odvolatel ) a uvědomil ho, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. MSPH 60 INS 12/2016-A-14 ze dne 9.5.2016, jehož účinky nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku téhož dne, rozhodl o úpadku dlužníka. Tímto usnesením zároveň vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Odvolatel přihlásil pohledávku ve výši 62.299,63 Kč podáním doručeným do datové schránky soudu dne 27.7.2016. Soud odkázal na § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) s tím, že k přihláškám, které jsou podány po uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku, soud nepřihlíží a dle § 185 IZ je odmítne, přičemž právní mocí takového rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Dále konstatoval, že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení dle § 83 IZ přípustné. Protože v daném případě byla přihláška pohledávky odvolatele podána až po uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku dlužníka, soud prvního stupně ji podle § 185 IZ jako opožděnou odmítl. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání. Uvedl, že dne 27.7.2016 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 62.299,63 Kč. Přitom opakovaně písemně kontaktoval dlužníka s výzvou k uhrazení dlužné částky, odpověď však neobdržel. Odvolatel je neziskovou organizací a přihlášená pohledávka je zásadní částkou v jeho hospodaření. Je si vědom toho, že zákon stanoví lhůtu dvou měsíců pro podání přihlášky do insolvenčního řízení, takže svoji přihlášku měl podat do 9.7.2016 a podal ji až po tomto termínu, nicméně nelze podle něj přehlédnout, že nevyvíjí činnost v podnikatelském prostředí a proto nemá dostatečné zkušenosti s postupy v těchto případech. Proto doufá, že jeho odvolání bude vyhověno a opožděné zaslání přihlášky mu bude prominuto.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Podle § 136 odst. 3 je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 60 INS 12/2016-A-14 ze dne 9.5.2016, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti), rozhodl o úpadku dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 2 písm. d/ IZ) dvouměsíční lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Protože tak podle § 57 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) konec lhůty k podávání přihlášek připadl na sobotu 9.7.2016, dle téhož ustanovení byl posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 11.7.2016. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Přihlášku pohledávky odvolatel-jak ostatně sám potvrdil-podal u soudu (do jeho datové schránky soudu) až dne 27.7.2016, a tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání odvolatelovy přihlášky je tedy věcně správný a odvolatel neuvedl nic, čím by ho zpochybnil. Domáhal se toliko prominutí zmeškání lhůty k podání své přihlášky do insolvenčního řízení, které ale podle § 83 IZ není přípustné, a proto žádosti o navrácení této lhůty by nebylo možno vyhovět, ani pokud by o ně odvolatel dle § 58 o.s.ř. včas (spolu se zmeškaným úkonem-přihláškou pohledávky) požádal, což ostatně neučinil. Je tudíž nezvratný závěr, že k odvolatelově přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tato pohledávka v něm tedy nemůže být přezkoumána a uspokojována.

Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku odvolatele dle § 185 IZ odmítl, a odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 13. září 2016

Mgr. Ivana M l e j n k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík