2 VSPH 1695/2013-P9-10
KSLB 54 INS 23285/2012 2 VSPH 1695/2013-P9-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužník a) Jozefa Peceka a b) Márie Pecekové, obou bytem K ižany 211, o odvolání Door Financial, a.s., sídlem Vyskoilova 1481/4, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Jakubem Janouškem, sídlem tamtéž, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci .j. KSLB 54 INS 23285/2012-P9-3 ze dne 2. srpna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci .j. KSLB 54 INS 23285/2012-P9-3 ze dne 2. srpna 2013 se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Ústí nad Labem, poboka v Liberci v insolvenním ízení týkajícím se dlužník -manžel Jozefa Peceka a Márie Pecekové (dále jen dlužníci) ve výroku oznaeným usnesením rozhodl o tom, že se k p ihlášce pohledávky . 9 ve výši 22.814,-K (dále jen Pohledávka) vČ itelky . 8 Door Financial, a.s. (dále jen VČ itelka) nep ihlíží a že se p ihláška Pohledávky odmítá (body I. a II. výroku). SouasnČ uvČdomil VČ itelku o tom, že právní mocí usnesení její úast v insolvenním ízení ve vztahu k Pohledávce koní (bod III. výroku).

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že podáním, jež mu bylo dorueno dne 4.4.2013, p ihlásila VČ itelka Pohledávku do insolvenního ízení dlužník a že p ihlášku Pohledávky p edal insolvenní správkyni KOPPA, v.o.s. (dále jen správkynČ), která VČ itelku dle ust. § 188 odst. 2 insolvenního zákona (dále jen IZ) vyzvala k odstranČní vad p ihlášky spoívající v nedostateném doložení plnČní. VČ itelka na výzvu, jež jí byla doruena dne 13.6.2013 a jež obsahovala pouení o následcích v p ípadČ nesplnČní výzvy, reagovala podáním dorueným správkyni dne 2.7.2013, jímž p ihlášku Pohledávky doplnila. NáslednČ správkynČ podáním dorueným soudu dne 25.7.2013 p edložila p ihlášku k rozhodnutí o tom, že se k ní nep ihlíží, nebo nebyla ádnČ doplnČna. Protože VČ itelka doplnila p ihlášku Pohledávky až dne 2.7.2013, tedy po uplynutí zákonem stanovené 15 denní lh ty, insolvenní soud postupoval dle ust. § 185 IZ a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci podala VČ itelka vasné odvolání, v nČmž namítala, že správce nemČl d vod vyzývat ji k doplnČní p ihlášky Pohledávky, nebo p ihláška obsahovala jak obecné náležitosti podání stanovené v obanském soudním ádu (dále jen OSě), tak speciální náležitosti stanovené v IZ a (naopak) neobsahovala žádné chyby v psaní, potech i jiné nedostatky, které by mČly být odstra ovány postupem dle ust. § 188 odst. 2 IZ. O tom, že jí výzva byla adresována neopodstatnČnČ, lze podle ní usuzovat i z jejího neuritého obsahu, z nČhož plyne, že p edmČtem doplnČní p ihlášky mČlo být podrobné vylíení rozhodných skuteností a tvrzení, z nichž vČ itel uplat uje nárok v i dlužníkovi , tedy že mČla vylíit právnČ významné skutenosti a okolnosti vzniku Pohledávky, jakož i zp sob výpotu p íslušenství .

VČ itelka zd raznila, že p ihláškou uplatnila celkem 3 dílí pohledávky vyplývající ze smlouvy o p jce . DF 009681 ze dne 26.6.2012 (dále jen smlouva), jejichž specifikace je (byla) kromČ pr vodního textu patrná rovnČž z p ipojené smlouvy a smluvních podmínek, na nČž v p ihlášce p i specifikaci d vodu vzniku a vyíslení pohledávek výslovnČ odkázala. V této souvislosti poukazovala na to, že judikatura prezentovaná nap . rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1089/2000 ze dne 30.1.2003 a usnesením Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P ze dne 2.12.2009 dospČla k jednoznanému závČru, že vylíení rozhodujících skuteností m že mít-zprost edkovanČ-p vod i v odkazu na listinu, kterou žalobce (coby d kazní materiál) p ipojí k žalobČ a na kterou v textu žaloby výslovnČ odkáže. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Z ust. § 173 odst. 1 IZ plyne, že vČ itelé podávají p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují.

P ihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 IZ podat pouze na formulá i, jehož náležitosti stanoví jednací ád pro insolvenní ízení a jehož podoba je bezplatnČ zve ejnČna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. KromČ obecných náležitostí podání (vymezených v ust. § 42 odst. 4 obanského soudního ádu (dále jen OSě) musí p ihláška obsahovat d vod vzniku a výši p ihlašované pohledávky (ust. § 174 odst. 2 IZ). K p ihlášce pohledávky je nutné p ipojit listiny, kterých se p ihláška dovolává (ust. § 177 IZ).

Insolvenní správce p ezkoumá p ihlášku pohledávky postupem podle ust. § 188 odst. 1 IZ. Nelze-li p ihlášku p ezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenní správce vČ itele, aby ji opravil do patnácti dn , nestanoví-li lh tu delší. SouasnČ jej pouí, jak je nutné opravu a doplnČní provést. P ihlášky pohledávek, které nebyly vas a ádnČ doplnČny nebo opraveny, p edloží insolvenní správce insolvennímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k p ihlášce pohledávky nep ihlíží; o tomto následku musí být vČ itel pouen (ust. § 188 odst. 2 IZ).

Podle ust. § 185 IZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud nejprve považoval za nezbytné uvést, že ve svých rozhodnutích již mnohokrát akcentoval, že ze zásady p imČ ené aplikace OSě je t eba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenním ízení musí odpovídat požadavk m vymezeným v p íslušných ustanoveních OSě (mínČno zejména ust. § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2). Proto i v od vodnČní usnesení, jímž se odmítá p ihláška pohledávky, musí soud kromČ jiného strunČ a jasnČ vyložit, jaké vady mČla p ihláška vČ itele i v em byla neúplná a co ho vedlo k závČru, že tyto nedostatky vyluovaly, aby p ihlášená pohledávka byla p ezkoumána. Soud dbá o to, aby od vodnČní rozhodnutí bylo p esvČdivé.

Jinými slovy vyjád eno, pro odmítnutí p ihlášky podle ust. § 185 IZ nepostauje zjištČní i dokonce pouhé konstatování soudu, že vČ itel p ihlášku ádnČ a vas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí musí být založeno i na posouzení, zda je (byla) p ihláška skutenČ vadná i neúplná, zda insolvenní správce ádnČ vČ itele vyzval k jejímu doplnČní i odstranČní vadnosti, zda jej pouil, jak p i tom postupovat, a zda p ihlášku pro tyto vady nelze p ezkoumat. Názorem insolvenního správce p itom není soud vázán.

V daném p ípadČ odvolací soud shledal, že napadené usnesení shora uvedeným požadavk m neodpovídá. V jeho od vodnČní, jež bylo reprodukováno shora, se totiž insolvenní soud v zásadČ omezil jen na konstatování, že VČ itelka doplnila p ihlášku Pohledávky až po uplynutí zákonem stanovené lh ty, aniž by dostatenČ vysvČtlil, jaké konkrétní vady bránící p ezkoumání p ihláška vykazovala a k odstranČní jakých konkrétních vad p ihlášky správkynČ VČ itelku vyzvala. Obecné a blíže nespecifikované tvrzení, že vada p ihlášky spoívala v nedostateném doložení plnČní , p itom d vodem k odmítnutí p ihlášky není. Judikatura Vrchního soudu v Praze (viz nap . usnesení sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008 1 VSPH 94/2008 ze dne 15.7.2008 uve ejnČné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod . 13/2009) totiž dovozuje, že se postup podle ust. § 188 IZ uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. p ihláška pohledávky. Okolnost, že vČ itel nep ipojí požadované p ílohy, nem že mít jiný následek, než že uplatnČný nárok neprokáže (nesplní povinnost d kazní). Nedoplní-li vČ itel ani p es výzvu insolvenního správce zákonem požadované p ílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v p ihlášce pohledávky), ili listinné d kazy ve smyslu ust. § 177 IZ, je na insolvenním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle ust. § 192 a násl. IZ.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda byl d vod VČ itelku k opravČ i doplnČní její p ihlášky vyzývat a zda k odstranČní nedostatk p ihlášky byla správkyní postupem dle ust. § 188 odst. 2 IZ ádnČ vedena. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištČní rozhodná pro závČr, že ohlednČ p ihlášky Pohledávky nastal následek, že se k ní nep ihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Dlužno dodat, že pochybnosti o tom, zda p ihláška Pohledávky vskutku vykazovala vady bránící jejímu p ezkoumání, vzbuzuje i to, že správkynČ v seznamu p ihlášených pohledávek zve ejnČném v insolvenním rejst íku 11 dn p ed konáním p ezkumného jednání (.l. B-4) výslovnČ uvedla, že Pohledávku-sestávající z jistiny ve výši 13.230,-K a (zákonného) úroku z prodlení ve výši 461,-K (dílí pohledávka . 1), smluvní pokuty ve výši 3.500,-K (dílí pohledávka . 2) a smluvní pokuty ve výši 6.623,-K (dílí pohledávka . 3)-popírá a d vody pop ení podrobnČ popsala.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání VČ itelky d vodným, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) OSě, napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci.

V Praze dne 25. íjna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva