2 VSPH 1685/2014-A-12
KSPA 59 INS 11272/2014 2 VSPH 1685/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Třebovice 154, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 11272/2014-A-3 ze dne 7. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích

č.j. KSPA 59 INS 11272/2014-A-3 ze dne 7. května 2014 se zrušuje a řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích shora označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Libuše anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení se dlužnice podáním doručeným soudu prvního stupně dne 28.5.2014 (č.d. A-4) včas odvolala a požadovala, aby jí odvolací soud povolil a schválil oddlužení. Jelikož podáním ze dne 27.8.2014 (č.d. A-9) vzala dlužnice insolvenční návrh zpět poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak toto rozhodnutí není dosud v právní moci, postupoval odvolací soud podle ust. § 130 odst. 1 insolvenčního zákona a napadené usnesení zrušil a řízení o insolvenčním návrhu zastavil.

K podání dlužnice ze dne 27.8.2014 (č.d. A-10), jímž se vzdala práva na odvolání proti napadenému usnesení, je třeba uvést, že v souladu s ust. § 41a odst. 4 občanského soudního řádu se procesní úkon, který lze odvolat odvolání nevyjímaje, považuje za odvolaný jen tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně (tj. ve stejný den) s odvolávaným procesním úkonem, k čemuž v tomto případě nedošlo (dlužnice se vzdala práva podat odvolání až poté, co jej podala).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 1. září 2014

Mgr. Tomáš B r a u n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová