2 VSPH 1682/2015-A-10
KSPA 60 INS 12331/2015 2 VSPH 1682/2015-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Veroniky Teplé, bytem Telecí 156, adresa pro doručování: Střítež 62, pošta Polička, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 12331/2015-A-5 ze dne 27. července 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích

č.j. KSPA 60 INS 12331/2015-A-5 ze dne 27. července 2015 s e m ě n í tak, že

se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 60 INS 12331/2015-A-5 ze dne 27. 7. 2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se Veronika Teplá (dále jen dlužnice) domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 26. 5. 2015 (č.d. A-4) vyzval dlužnici, aby doplnila insolvenční návrh o některé zákonem vyžadovaní přílohy, jež k němu nepřipojila, a poučil ji o následcích nesplnění výzvy. Výzva byla dlužnici doručena dne 29. 5. 2015, lhůta k doplnění příloh uplynula dne 5. 6. 2015. Protože dlužnice na výzvu nereagovala, podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) insolvenční návrh odmítl. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud zvážil její insolvenční návrh a rozhodl v její prospěch . V odvolání uvedla, že doplnění insolvenčního návrhu v důsledku své chyby zřejmě zaslala na nesprávnou adresu. Do odvolání vtělila seznam svého majetku s výslovným prohlášením, že je správný a úplný.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce druhého tohoto ustanovení je dlužník povinen v seznamu majetku označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle odstavce čtvrtého tohoto ustanovení musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Pro označení osob v seznamech platí obdobně ust. § 103 odst. 1 IZ, jež kromě jiného určuje, že právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud v dané věci ověřil, že dlužnice podala dne 13. 5. 2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, nepřipojila však k němu všechny zákonem požadované přílohy. Soud prvního stupně ji proto správně usnesením ze dne 26. 5. 2015 (doručeným dlužnici dne 29. 5. 2015) k doplnění návrhu o seznam majetku vyzval, přičemž ji současně poučil o následku spočívajícím v odmítnutí insolvenčního návrhu, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přesto mu dlužnice řádný seznam majetku ke dni vydání napadeného rozhodnutí nepředložila.

Soudní judikatura je ustálena v závěru, že u obligatorních příloh insolvenčního návrhu není pro účely rozhodnutí o odmítnutí návrhu třeba zkoumat (na rozdíl od náležitostí návrhu samotného), zda jejich nedostatky (po marné výzvě k jejich odstranění) brání pokračování v řízení. Soud prvního stupně tudíž nepochybil, když za popsaného stavu postupoval podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že spolu s odvoláním předložila dlužnice (resp. do odvolání vtělila) seznam majetku, jenž zákonem vyžadované náležitosti obsahuje, a tím insolvenční návrh o chybějící přílohu dodatečně doplnila.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 16. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík