2 VSPH 1681/2015-B-40
KSCB 26 INS 2836/2010 2 VSPH 1681/2015-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Zlatuše Spurné, bytem Lovětín 15, pošta Jarošov nad Nežárkou, zast. advokátem JUDr. Vladimírem Šmeralem, sídlem Staňkova 922/44, Praha 4, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 2836/2010-B-32 ze dne 26. listopadu 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 2836/2010-B-32 ze dne 26.11.2014 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Zlatuše Spurné (dále jen dlužnice) rozhodl o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, o němž rozhodl pod bodem II. výroku usnesení č.j. KSCB 26 INS 2836/2010-B-15 ze dne 13.6.2011 tak, že do něj zařadil pohledávku evidovanou pod č. P3/2 ve výši 1.180.551,46 Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 13.6.2011 (č.d. B-15) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Do insolvenčního řízení přihlásil pohledávky v celkové výši 1.278.913,25 Kč Waldviertler Sparkasse Bank AG (dále jen věřitel č. 3), přičemž pohledávka evidovaná pod č. P3/2 ve výši 1.180.551,46 Kč byla na přezkumném jednání zjištěna jako podmíněná a nesplatná, neboť dlužnice figurovala jako ručitelka za plnění dluhu ze smlouvy o úvěru, ale v té době nebyla povinna plnit ji za obligačního dlužníka. Proto nebyla pohledávka č. P3/2 zahrnuta do splátkového kalendáře. Podáním ze dne 12.11.2014 (ve skutečnosti se jedná o podání ze dne 11.11.2014-pozn. odvolacího soudu) uplatnil věřitel č. 3 pohledávku jako nepodmíněnou s tím, že dne 20.10.2014 odstoupil od smlouvy o úvěru, splatnou se stala celá pohledávka z této smlouvy a došlo k naplnění odkládací podmínky ve vztahu k dlužnici. Tvrzené skutečnosti doložil oznámením o odstoupení od smlouvy.

Cituje ust. § 173 odst. 3 a § 407 odst. 3 insolvenčního zákona uzavřel soud na tom, že odstoupením věřitele č. 3 od smlouvy o úvěru uzavřené s obligačním dlužníkem došlo k naplnění podmínky, na níž byla vázána pohledávka vůči dlužnici jakožto ručitelce, a podstatně se tak změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Z těchto důvodů změnil rozhodnutí o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a tuto pohledávku věřitele č. 3 do něj zahrnul. V písemném vyhotovení rozhodnutí poskytl soud účastníkům řízení poučení o opravných prostředcích odpovídající znění ust. § 407 odst. 3 poslední věty insolvenčního zákona.

Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním ze dne 4.8.2015 (jejímu zástupci doručil soud napadené usnesení až dne 19.8.2015), v němž namítala, že věřitel č. 3 přihlásil pohledávku vůči obligačnímu dlužníkovi Petru Gogovi do insolvenčního řízení, jež je na jeho majetek vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích a v němž bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka-rodinným domem v Lovětíně 15 a pozemkem v k.ú. Jarošov nad Nežárkou. Lze tedy předpokládat, že bude uspokojena z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Pochybnost vyjádřila i o výši pohledávky, jež byla v insolvenčním řízení vedeném na majetek Petra Gogy přihlášena ve výši 1.054.457,20 Kč. Poukazovala rovněž na to, že ji věřitel č. 3 nevyzval k plnění z titulu ručení, proto nemohla přihlásit svou pohledávku jako podmíněnou do insolvenčního řízení vedeného na majetek Petra Gogy.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužnice osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změní insolvenční soud i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co pro doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Protože z citovaného ustanovení plyne, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí, jímž soud podle téhož ustanovení změnil rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, dovodil z toho odvolací soud, že odvolání bylo v daném případě podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, a podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání dlužnice odmítl.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit soud prvního stupně na to, že by se měl nadále zabývat okolnostmi, na něž poukazovala dlužnice v odvolání. Již obsah listin, jež věřitel č. 3 připojil k podání ze dne 11.11.2014 (zejména obsah odstoupení od smlouvy ze dne 20.10.2014 adresovaného dlužníkovi), totiž nasvědčuje tomu, že v té době, nedosahovala pohledávka č. P3/2 výše

1.180.551,46 Kč, jak byla zjištěna na přezkumném jednání konaném dne 23.6.2010, ale toliko výše 996.588,72 Kč, když do té doby byla pravděpodobně zčásti uspokojena obligačním dlužníkem. Současně dlužno poznamenat, že bude-li pohledávka uspokojována v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 28159/2014 na majetek Petra Gogy, dojde v rozsahu poskytnutého uspokojení k jejímu zániku, a soud bude i bez návrhu povinen změnit rozhodnutí o schválení oddlužení splátkového kalendáře v této věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková