2 VSPH 1672/2013-B-13
KSPH 37 INS 7455/2013 2 VSPH 1672/2013-B-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Miroslava Kopeckého, bytem Dobřeň 19, pošta Liběchov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze Hradci č.j. KSPH 37 INS 7455/2013-B-6 ze dne 13. srpna 2013

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění :

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 7455/2013-B-6 ze dne 13.8.2013 schválil oddlužení Miroslava Kopeckého (dále jen dlužník) zpeněžením majetkové podstaty, konstatoval, že insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Radomír Válek, vymezil majetkovou podstatu, která bude zpeněžena, věřitelům uložil, aby insolvenčnímu správci sdělili čísla svých bankovních účtů, dlužníkovi uložil, aby insolvenčnímu správci sdělil telefonní číslo, na němž bude k zastižení, a číslo bankovního účtu, na němž budou zaslány přebytečné peněžní prostředky, insolvenčnímu správce uložil, aby soudu a věřitelskému výboru pravidelně podával zprávu o stavu insolvenčního řízení, a rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí nastávají jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním, jímž požadoval, aby je odvolací soud přešetřil tuto záležitost , neboť se na schůzi věřitelů nedostavil proto, že na ni nebyl pozván, resp. dostavil se na ni o 20 minut později z důvodu poruchy na vozidle.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužník osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona (tj. námitkám, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) insolvenční soud nevyhověl. Dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval, může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z citovaného ustanovení nelze dovodit jiný závěr než ten, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Odvolací soud proto uzavřel na tom, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, a podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová