2 VSPH 1668/2016-P59-11
MSPH 95 INS 5376/2010 2 VSPH 1668/2016-P59-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Hibernia, s.r.o., sídlem Dělnická 213/12, Praha 7, o odvolání Atrium Flóra, a.s., sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, zast. advokátkou JUDr. Janou Vyšanskou, Ph.D., sídlem Korunní 810, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 5376/2010-P59-4 ze dne 26. února 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 5376/2010-P59-4 ze dne 26.2.2016 zamítl návrh Atrium Flóra, a.s. (IČO 24154911, dále jen odvolatel) na vstup do insolvenčního řízení na místo věřitele č. 59 FLÓRA-SEN, s.r.o. (IČO 25608151, dále jen věřitel č. 59) v rozsahu zjištěné pohledávky ve výši 111.355,60 Kč (bod I. výroku) a zastavil řízení ve věci pohledávky věřitele č. 59 za dlužnicí ve výši 111.355,60 Kč přihlášené do insolvenčního řízení (bod II. výroku).

Z odůvodnění usnesení plyne, že věřitel č. 59 zanikl dne 29.1.2016, kdy byl po ukončení likvidace vymazán z veřejného rejstříku. Z toho soud dovodil, že tím věřitel č. 59 ztratil způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení, a pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení ve vztahu k němu řízení zastavil. Co se týče odvolatele, soud zamítl jeho návrh ze dne 24.2.2016 na vstup do řízení na místo věřitele č. 59 s poukazem na to, že v rozporu s ust. § 18 insolvenčního zákona nepodal tento návrh dosavadní účastník řízení (věřitel č. 59), ale nabyvatel pohledávky (odvolatel), jenž k tomu oprávněn nebyl. Dlužno přitom poznamenat, že pohledávku, již do insolvenčního řízení přihlásil, postoupil věřitel č. 59 odvolateli dne 26.5.2015.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze, a to výslovně v rozsahu bodu II. výroku, se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že s ohledem na ust. § 107 odst. 1 občanského soudního řádu pochybil soud prvního stupně tím, že řízení ve věci věřitele č. 59 zastavil, neboť mělo být toliko přerušeno. Argumentoval přitom tím, že na základě dohody o postoupení pohledávky ze dne 26.5.2015, již uzavřel s věřitelem č. 59, na něj přešla práva a povinnosti, o něž v řízení jde, v rozsahu zjištěné pohledávky ve výši 111.355,60 Kč. Z toho dovozoval, že je osobou oprávněnou k podání návrhu na vstup do insolvenčního řízení. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatel osobou oprávněnou podat proti shora uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 201 občanského soudního řádu může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Účastníky insolvenčního řízení jsou podle ust. § 14 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku, přičemž podle ust. § 15 téhož zákona nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky toho řízení je po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

Jak již popsáno shora, v daném případě zastavil soud prvního stupně řízení ve vztahu k věřiteli č. 59, jenž do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 111.355,60 Kč, proto, že ke dni 29.1.2016 zanikl bez právního nástupce (po ukončení likvidace byl vymazán z veřejného rejstříku), a pozbyl tak způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení. Protože odvolání proti bodu II. výroku usnesení, jímž o tom bylo rozhodnuto, podal odvolatel, jenž (a to i dle již pravomocného bodu I. výroku téhož usnesení) účastníkem insolvenčního řízení není, přičemž není ani procesním nástupcem věřitele č. 59 ve smyslu ust. § 107 odst. 3 občanského soudního řádu, neboť po jeho zániku nevstoupil do jeho práv a povinností ani po jeho zániku nepřevzal práva a povinnosti, o něž v řízení jde, odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu jeho odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík