2 VSPH 1660/2013-A-29
KSPL 27 INS 13087/2013 2 VSPH 1660/2013-A-29

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Hany Kočandrlové, bytem Voříškova 822, Klatovy, zast. advokátkou JUDr. Juditou Jakubčíkovou, sídlem Krameriova 139, Klatovy, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 13087/2013-A-15 ze dne 12. září 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 13087/2013-A-15 ze dne 12. září 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 13087/2013-A-15 ze dne 12.9.2013 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Hana Kočandrlová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPL 27 INS 13087/2013-A-6 ze dne 15.5.2013 uložil dlužnici, aby do sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 7.000,-Kč, přičemž ji současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu č.j. 1 VSPH 1037/2013-A-12 ze dne 24.7.2013. Protože dlužnice zálohu nezaplatila, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. Argumentovala zejména tím, že nemá finanční prostředky ani na pokrytí základních životních potřeb, a z tohoto důvodu žije u dcery. Je nemocná a invalidní důchod jí zatím nebyl přiznán. Proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, podala dovolání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužnici usnesením č.j. KSPL 27 INS 13087/2013-A-6 ze dne 15.5.2013, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 7.000,-Kč. Současně ji poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Toto rozhodnutí potvrdil odvolací soud č.j. 1 VSPH 1037/2013-A-12 ze dne 24.7.2013. Protože povinnost, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužnice ve stanovené lhůtě nesplnila, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení (žádný doklad o zaplacení zálohy dlužnice odvolacímu soudu nepředložila), postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková