2 VSPH 1654/2016-A-13
KSPH 68 INS 15137/2016 2 VSPH 1654/2016-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Luboše anonymizovano , anonymizovano , bytem V Parku 247, Načeradec, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 15137/2016-A-8 ze dne 1. srpna 2016,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 15137/2016-A-8 ze dne

1. srpna 2016 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Luboš Havelka (dále jen dlužník) domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 27. 6. 2016 (č.d. A-7-dále jen Výzva) vyzval dlužníka, aby doplnil insolvenční návrh resp. jeho přílohy o chybějící obligatorní náležitosti, a poučil ho o následcích nesplnění Výzvy. Ačkoli Výzva byla dlužníkovi doručena dne 30. 6. 2016, dlužník na ní nereagoval a seznam závazků o prohlášení o jeho správnosti a úplnosti nedoplnil. Soud proto podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání, k němuž připojil seznam závazků opatřený výslovným prohlášením, že je pravdivý a úplný, namítal, že Výzvu a napadené usnesení dostal v týž den (3. 8. 2016), když veškerou korespondenci náhodou nalezl hozenou za poštovní schránkou nikoli v ní, což byl důvod, pro který na Výzvu nemohl včas reagovat. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce čtvrtého tohoto ustanovení musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Pro označení osob v seznamech platí obdobně ust. § 103 odst. 1 IZ, jež kromě jiného určuje, že právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dlužník podal dne 24. 6. 2016 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, k němuž připojil všechny zákonem požadované přílohy, jež však vskutku neobsahovaly všechny obligatorní náležitosti. Soud prvního stupně ho proto Výzvou (doručenou dlužníku vhozením do domovní schránky dne 30. 6. 2016) vyzval k doplnění seznamu závazků o prohlášení jeho správnosti a úplnosti, přičemž ho současně poučil o následku spočívajícím v odmítnutí insolvenčního návrhu, nebude-li Výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přesto mu dlužník řádný seznam závazků ke dni vydání napadeného rozhodnutí nepředložil.

Soudní judikatura je ustálena v závěru, že u obligatorních příloh insolvenčního návrhu není pro účely rozhodnutí o odmítnutí návrhu třeba zkoumat (na rozdíl od náležitostí návrhu samotného), zda jejich nedostatky (po marné výzvě k jejich odstranění) brání pokračování v řízení. Soud prvního stupně tudíž nepochybil, když za popsaného stavu postupoval podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že spolu s odvoláním předložil dlužník seznam závazků, jenž zákonem vyžadované náležitosti obsahuje, a tím insolvenční návrh o chybějící náležitosti jeho příloh dodatečně doplnil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 OSŘ a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 7. září 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík