2 VSPH 1653/2015-B-23
KSLB 82 INS 34402/2013 2 VSPH 1653/2015-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Miroslava Wollmanna, bytem Husova 387, Hrádek nad Nisou, adresa pro doručování: Mydlářská 105, Liberec, o odvolání insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 82 INS 34402/2013-B-18 ze dne 6. srpna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci

č.j. KSLB 82 INS 34402/2013-B-18 ze dne 6. srpna 2015 se m ě n í v bodech I.

a II. výroku pouze tak, že odměna insolvenčního správce Administrace insolvencí

CITY TOWER, v.o.s. činí včetně daně z přidané hodnoty 54.450,-Kč

a ve výši 50.000,-Kč bude uhrazena ze státního rozpočtu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 82 INS 34402/2013-18 ze dne 6.8.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Miroslava Wollmanna (dále jen dlužník) podle ust. § 304 odst. 4 písm. a) insolvenčního zákona schválil konečnou zprávu Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. (dále jen správce) ze dne 10.7.2015, podle níž činily příjmy v konkursu 1.634,-Kč, pohledávky za majetkovou podstatou celkem 27.604,05 Kč s tím, že v rozsahu 27.120,-Kč nebyly dosud uspokojeny, a čistý výtěžek určený k rozdělení mezi přihlášené věřitele 0,-Kč (bod I. výroku), schválil vyúčtování hotových výdajů správce ve výši 984,05 Kč a podle ust. § 38 insolvenčního zákona a § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen isir.justi ce.cz vyhláška) určil odměnu správce včetně daně z přidané hodnoty ve výši 26.620,-Kč s tím, že hotové výdaje byly v rozsahu 484,05 uhrazeny a v rozsahu 500,-Kč budou uhrazeny z majetkové podstaty a odměna bude v rozsahu 649,95 Kč uhrazena z majetkové podstaty a v rozsahu 25.970,05 Kč ze státního rozpočtu (bod II. výroku), rozhodl o zrušení konkursu, protože majetek dlužníka je na uspokojení pohledávek věřitelů zcela nedostačující (bod IV. výroku), a správci uložil, aby shora popsaným způsobem uhradil nezaplacené pohledávky za podstatou a splnil povinnosti související se zrušením konkursu (body III. a V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 18.12.2013 rozhodl o spojení insolvenčních řízení vedených samostatně na majetek dlužníka a jeho manželky ke společnému řízení, v němž dne 10.3.2014 rozhodl o jejich úpadku a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 13.5.2014 oddlužení neschválil a na jejich majetek prohlásil konkurs a dne 10.2.2015 vyloučil věc dlužnice k samostatnému řízení. Dne 10.7.2015 předložil správce soudu konečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a hotových výdajů, již soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku a proti níž nebyly podány žádné námitky. Z konečné zprávy vyplývá, že do majetkové podstaty byly zahrnuty finanční prostředky ve výši 1.634,-Kč složené dlužníkem jako záloha na náklady insolvenčního řízení, ale žádný zpeněžitelný majetek dohledán nebyl-obývací stěnu, televizor a mobilní telefon vyloučil správce z majetkové podstaty jako nezpeněžitelné. V průběhu řízení neprováděl správce částečný rozvrh, neposkytoval plnění zajištěným věřitelů ani nevedl soudní spory. Hotové výdaje včetně nákladů spojených s ukončením konkursu vyčíslil správce částkou 1.794,05 Kč a odměnu včetně daně z přidané hodnoty částkou 54.450,-Kč.

Poukazuje na ust. § 304 insolvenčního zákona soud uvedl, že konečnou zprávu přezkoumal, a protože v ní neshledal žádné pochybení, jako věcně správnou ji schválil. Co se týče hotových výdajů, v podstatné části je schválil (jedná se o náklady na telefonní poplatky, cestovné, poštovné, náklady za pořízení fotokopií a opisů a předpokládané náklady spojené s ukončením konkursu) vyjma výdajů ve výši 810,-Kč za zajištění majetkové podstaty představující částku, již správce uhradil Luboši Menclovi. Dle názoru soudu se jedná o částku uhrazenou třetí osobě za provedení obhlídky bydliště dlužníka, již měl provést správce, jemuž je za tuto činnost poskytována odměna. Co se týče odměny, poukázal soud na to, že správce nic nezpeněžoval, a proto by jeho odměna měla dle ust. § 2a vyhlášky činit včetně daně z přidané hodnoty 54.450,-Kč. Cituje ust. § 38 odst. 3 insolvenčního zákona ji však soud snížil na částku 22.000,-Kč, k níž připočetl daň z přidané hodnoty, s tím, že ji tvoří 18.000,-Kč za přezkoumání 18 přihlášených pohledávek a 4.000,-Kč za zjišťování majetkové podstaty a zpracování konečné zprávy. Zdůraznil přitom, že dle obsahu spisu spočívala činnost správce pouze v účasti na přezkumném jednání, na němž bylo přezkoumáno 18 přihlášených pohledávek, z nichž správce žádnou nepopřel, a na schůzi věřitelů, a ve zjišťování majetku dlužníka spočívajícím v tom, že správce zaslal žádosti o součinnost státním orgánům a třetí osoba místo něj navštívila dlužníka. Do majetkové podstaty byla zahrnuta obývací stěna, televizor a mobilní telefon, které z ní správce následně vyloučil. Vyjma nároků správce nebyly v řízení uplatněny žádné pohledávky za podstatou, správce nevedl žádné incidenční spory, neprováděl částečný rozvrh a jediný příjem, jenž zajistil, byla záloha složená dlužníkem. S přihlédnutím k tomu, že v majetkové podstatě není dostatek finančních prostředků ani na úhradu nároků správce, rozhodl soud o tom, že jeho nároky budou uhrazeny z majetkové podstaty a část odměny v rozsahu 25.970,-Kč bude uhrazena ze státního rozpočtu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, a to výslovně v rozsahu bodů I. a II. výroku, se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil. V odvolání namítal, že soud rozhodl o snížení jeho odměny nesprávně, přestože neporušil žádnou povinnost, resp. naopak své povinnosti splnil řádně a včas. Poukazoval na to, že s účinností od 1.1.2014 byla vyhláška novelizována tak, že odměnu insolvenčního správce v konkursu tvoří dvě složky: odměna určená z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek, přičemž dle poslední věty ust. § 2a vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000,-Kč. V případě, že je insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, jak je tomu v daném případě, jedná se pak o částku 54.450,-Kč. Co se týče vynaložených hotových výdajů, poukazoval správce na to, že je řádně doložil, a odůvodnění soudu prvního stupně, jenž mu nepřiznal právo na jejich plnou náhradu, označil za neořezkoumatelné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 38 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky odměnu insolvenčního správce součet odměny vypočtené podle odstavce 2 a odstavce 3 (jedná se o odměnu určenou z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění určeného k vydání zajištěným věřitelům a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele-pozn. odvolacího soudu). Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci podle ust. § 2a vyhlášky dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000,-Kč, nejvýše však 1.000.000,-Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000,-Kč.

Jak je zřejmé z toho, co uvedeno shora, úpadek dlužníka byl v dané věci řešen konkursem, přičemž správce v něm přezkoumal 18 přihlášek pohledávek věřitelů a nezpeněžil žádný majetek, a podle ust. § 2a vyhlášky mu tedy náleží odměna ve výši 45.000,-Kč zvýšená o daň z přidané hodnoty, jejímž je plátcem, tj. 54.450,-Kč. Na rozdíl od soudu prvního stupně je odvolací soud přesvědčen o tom, že v daném případě nebyl žádný důvod k postupu podle ust. § 38 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť dle obsahu spisu (ostatně, ani v odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně nic takového nezmínil) nelze správci vytknout, že by své povinnosti neplnil řádně. Skutečnost, že správce v konkursu nic nezpeněžil, přitom Ministerstvo spravedlnosti zohlednilo ve vyhlášce tím, že v takovém případě náleží insolvenčnímu správci pouze jedna složka odměny-za přezkoumání přihlášených pohledávek, leč nejméně ve výši 45.000,-Kč.

Co se týče hotových výdajů ve výši 810,-Kč, je odvolací soud shodného názoru jako soud prvního stupně: byť správce doložil, že tuto částku třetí osobě skutečně vyplatil, je podstatné, že podle ust. § 212 insolvenčního zákona je k prohlídce bytu dlužníka oprávněn právě insolvenční správce, a vynaložení tohoto nákladu na zajištění majetkové podstaty , resp. na obhlídku bytu třetí osobou, jak tuto činnost chrakterizoval soud prvního stupně, bylo tedy nadbytečné a náklady na ně musí nést správce sám.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání správce zčásti důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 občanského soudního řádu proto změnil napadené usnesení v bodech I. a II. výroku a rozhodl o tom, že odměna správce činí včetně daně z přidané hodnoty 54.450,-Kč a ve výši 50.000,-Kč bude uhrazena ze státního rozpočtu

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 14. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková