2 VSPH 1650/2013-B-2555
MSPH 96 INS 714/2009 2 VSPH 1650/2013-B-2555

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, sídlem Na Hutmance 300/7, Praha 5, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání Mgr. Ivany Pikalové, bytem Tý ovická 1347/8, Praha 5, zast. advokátkou JUDr. Magdou Rothovou, sídlem Prvního pluku 320/17, Praha 8, proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2185 ze dne 21. srpna 2013

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne .j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2185 ze dne 21. srpna 2013 se mČní tak, že se uruje odmČna insolvenního správce JUDr. Tomáše Pelikána ve výši 5.082,-K za bezplatný p evod bytové jednotky uvedené v jeho návrhu ze dne 5. b ezna 2012 (.d. B-1739) do vlastnictví oprávnČné osoby Mgr. Ivany Pikalové a náhrada náklad nezbytnČ vynaložených na provedení všech pot ebných úkon s tím spojených ve výši 1.000,-K.

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze ve výroku oznaeným usnesením rozhodl v insolvenním ízení vedeném na majetek Pražského stavebního bytového družstva (dále jen dlužník i družstvo) o tom, že odmČna insolvenního správce JUDr. Tomáše Pelikána (dále jen správce) podle ust. § 285 odst. 4 insolvenního zákona (dále jen IZ) p i p evodu bytové jednotky popsané v jeho návrhu zve ejnČném pod .d. B-1739 iní 13.750,-K + DPH (bod I. výroku), a správci uložil, aby vyíslil a doložil náhradu náklad nezbytnČ vynaložených na provedení všech pot ebných úkon k postupu podle ust. § 285 odst. 4 IZ do 14 dn od doruení rozhodnutí, pokud je bude požadovat (bod II. výroku).

V od vodnČní usnesení soud p edevším uvedl, že se správce domáhal urení své odmČny podle ust. § 285 odst. 4 IZ za p evod bytové jednotky a p íslušného spoluvlastnického podílu na spolených ástech budovy a na pozemku (dále jen jednotka) do vlastnictví lenky družstva-oprávnČné osoby Mgr. Ivany Pikalové (dále jen odvolatelka) ve výši 38.064,-K a na nákladech s tím spojených útoval 500,-K. Správce v návrhu rozepsal úkony, jež musel provést za úelem p evodu jednotky, což si podle nČj vyžádalo celkem 16,5 hodiny asu.

Odvolatelka návrh správce neakceptovala.

K vČci se vyjád ilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, podle jehož názoru by mČ ítkem pro stanovení výše odmČny správce mČlo být množství úelnČ vynaložené námahy, tedy jak kvantitativní složka odvedené práce, tj. poet úkon a jejich asová náronost, tak kvalitativní složka, tj. sazba, jakou by mČla být hodinová práce odmČnČna.

Soud si opat il adu podklad formou dotaz adresovaných r zným subjekt m (bytová družstva, realitní kancelá e, advokáti), z nichž ást uvedla, že pro urení odmČny za bezplatné p evody jednotek nejsou kompetentní, a zbylá ást uvedla výši odmČn v rozmezí od 4.500,-K do 30.000,-K. Za úelem urení odmČny správce ustanovil soud znalce, avšak k jím vypracovanému posudku (.d. B-2028) nep ihlédl, nebo dle jeho názoru nebyl použitelný.

Soud podrobnČ rozebral ust. § 5 vyhlášky . 313/2007 Sb., o odmČnČ insolvenního správce, o náhradách jeho hotových výdaj , o odmČnČ len a náhradník vČ itelského výboru a o náhradách jejich nutných výdaj (dále jen Vyhláška) se závČrem, že p i urení odmČny správce je t eba p ihlédnout zejména k délce doby, rozsahu a náronosti vykonávané innosti. OhlednČ délky doby výkonu funkce správce konstatoval, že úpadek dlužníka byl zjištČn dne 17.4.2009, první žádost o urení odmČny správce obdržel dne 15.4.2010 (.d. B-549), první nesouhlas se správcem navrženou odmČnou obdržel dne 30.12.2010 (.d. B-769) a poslední nesouhlas obdržel v ervenci 2012 (.d. B-1850), tedy že proces p evodu jednotek trvá od prohlášení úpadku do ervence 2012. Uzav el na tom, že správcem kalkulovaných 16,5 hodiny práce u oprávnČné osoby považuje za reálný. P i posuzování rozsahu a náronosti úkon správce rozlenil soud úkony správce podle stadií procesu p evodu (shromažćování podklad , posouzení obsahu dokument a vlastní p evod) se závČrem, že jednotlivé vČci oprávnČných osob jsou v obdobném stadiu rozpracovanosti a že daná vČc není žádnou výjimkou.

Dále vyjád il insolvenní soud názor, že se odvolatelka mýlí, pokud mČla zato, že správce nadbytenČ kontroloval a ovČ oval nČkteré listiny. Dle soudu nelze totiž klást správci k tíži jeho pelivost, když ovČ oval, studoval a provČ oval doklady a listiny týkající se jednotlivých oprávnČných osob, nebo v minulosti byly zaznamenány p ípady, kdy se nČkteré osoby vydávaly za oprávnČné osoby, akoli jimi nebyly nebo anuita jednotky nebyla ádnČ splacena anebo nebyly vypo ádány vzájemné závazky apod. P ipomnČl, že správce u dlužníka postrádal výhodu spoívající ve vedení ádných záznam a složek len družstva. Proto byla na místČ pelivost správce, jak ve vztahu k jeho odpovČdnosti, tak ve vztahu k vČ itel m.

Soud vyšel z internetových nabídek právních služeb, jež se pohybují v rozmezí od 1.000,-K do 7.000,-K za hodinu práce, protože analogie profese insolvenního správce a advokáta je v projednávané vČci srovnatelnČ nejbližší, když se hodinová sazba práce nejastČji pohybuje mezi 2.000,-K a 3.000,-K. Jak již uvedeno shora, nemČl soud v dané vČci d vod pochybovat o tom, že správce vynaložil na p ípad odvolatelky 16,5 hodiny práce. Odhadl, že 2/3 z vykázaných hodin byla odborná práce, která vyžadovala specifické znalosti, zkušenosti, praxi a vzdČlání, a 1/3 z vykázaných hodin tvo ila jen práce administrativního charakteru. Odbornou práci ocenil ástkou 1.500,-K za hodinu. Ovšem s p ihlédnutím k tomu, že správce musel evidentnČ d kladnČ nastudovat specifika dané problematiky vetnČ p iléhající judikatury, avšak takové nastudování je použitelné pro všechny obdobné kauzy (s výjimkou na každý p ípad naléhajících rozdílností) , a s p ihlédnutím k opakujícím se faktor m, ji snížil na ástku 1.000,-K za hodinu odborné práce. Za p imČ enou odmČnu za práce administrativního charakteru stanovil ástku 500,-K za hodinu s p ihlédnutím k tomu, že i tyto práce podléhají urité shodnosti ve více projednávaných kauzách. P i úvaze o výši odmČny správce vzal soud v úvahu i odpovČdi vyzvaných respondent , by pouze z orientaního hlediska. ZávČrem shrnuto: soud vzal v úvahu poet pracovních hodin vykázaných správcem, stadium rozpracovanosti p evodu v p ípadČ odvolatele a rozsah a náronost provádČných úkon v návaznosti na odborné, informaní p edpoklady a znalosti. DospČl tak k závČru, že jako p imČ enou lze správci p iznat odmČnu ve výši 13.750,-K sestávající z 2/3 odborných hodin po 1.000,-K/hod. (11.000,-K) a z 1/3 administrativních hodin po 500,-K (tj. 2.750,-K).

Protože má správce vedle odmČny též právo na náhradu náklad nezbytnČ vynaložených na provedení všech pot ebných úkon , vyzval ho soud k jejich uplatnČní a doložení.

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze se odvolatelka vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení. V odvolání se dovolávala stenografických záznam ze sch zí Poslanecké snČmovny a po ad ýeské televize, z nichž podle ní vyplývá, že správce p i p evodu jednotky dČlá normální advokátní úkon, který spoívá v jednoduchých kancelá ských pracích, za což mu od oprávnČných osob náleží náhrada náklad nezbytnČ vynaložených na provedení všech úkon a odmČna v obvyklé výši, která dosahuje ádovČ nČkolik tisíc K. MČla zato, že její nárok na bezplatný p evod jednotky byl dostatenČ osvČden listinami p edloženými správci dlužníkem (šlo o seznam len družstev, seznam jednotek dlužníka, úvČrové smlouvy k investiním úvČr m anuitám, knihy len ) a že správce jen p edstírá, že mu dlužník neposkytl souinnost, což považovala za úelové s cílem navýšit jeho odmČnu za údajnČ ztíženou administrativu p evod jednotek. Polemizovala s vykázaným potem hodin, jež správce vynaložil na její vČc, p edkládala svoji p edstavu o potu hodin na jednotlivé úkony a na jednotlivých p íkladech dovozovala jeho nadsazenost a nereálnost, nebo v adČ p ípad šlo o rutinní úkony, které šlo zvládnout bČhem nČkolika minut (zasílání všeobecných výzev), a nikoli hodin. K analýze jednotlivých úkon správce uvádČla konkrétní okolnosti a dokumenty, které mČl správce k dispozici, a nemusel si je duplicitnČ obstarávat nebo provádČt složité analýzy. Za absurdní považovala, že správce strávil 6 hodin studiem nČkterých doklad , na což mu mohla stait-p i jeho odborné erudici-nejvýše 1 hodina. Poukazovala na to, že správce mČl vše pot ebné k p evod m k dispozici již ke dni 1.11.2010 a že jím údajnČ spot ebovaný as p esahuje fond možné pracovní doby, p iemž správce se nezabývá pouze tímto (jedním) dlužníkem, ale také dalšími asovČ náronými insolvenními vČcmi. Dle jejího názoru by mČl správce dostat odmČnu za administrativní zpracování p evodu . P ipomnČla, že dle zpráv blíže neurených bytových družstev se odmČna za bezplatný p evod jednotky pohybuje ve výši 4.500,-K až 6.000,-K vetnČ DPH s tím, že pokud by do náklad mČly být zahrnuty všechny nejnutnČjší innosti, které by bylo t eba uinit, nemČla by cena p esáhnout ástku 5 až 7 tisíc K. P ipomnČla, že dle soudem objednaného posudku by cena za p evod jednotek do vlastnictví manžel ýechových a Ing. Kolody inila jen 6.000,-K, což však soud prvního stupnČ neakceptoval a posudek oznail za nevČrohodný. Vyjád ila názor, že výsledek práce znalce z ejmČ neodpovídal p edstavČ soudu prvního stupnČ; to však nem že být záminkou pro jeho odmítnutí. Insolvenní soud kritizovala za to, že nekriticky p evzal správcem vykázaný poet hodin. Uvedla, že dlužník nebyl nikdy vyzván k doplnČní údajnČ neúplných a nekompletních doklad týkajících se osobních složek len družstva. Nesouhlasila s tím, že soud prvního stupnČ nerozhodl o výši náklad na provedení krok pot ebných k p evodu, akoli je správce specifikoval v ástce 500,-K, ímž ji uvrhl do stavu nejistoty, jaká bude jejich konená výše, když ve 260 jiných p ípadech, o nichž soud prvního stupnČ již rozhodoval, inila jejich výše právČ 500,-K. ZávČrem shrnula, že za administrativní úkon bezplatného p evodu by mČla být stanovena odmČna obvyklá, a to ve výši zjištČné insolvenním soudem ze zpráv bytových družstev, advokáta i znalce, což však soud prvního stupnČ ignoroval.

Vrchní státní zastupitelství v Praze ve vyjád ení k odvolání ze dne 10.10.2013 (.d. B-2370) navrhlo, aby odvolací soud zmČnil napadené usnesení tak, že správci urí odmČnu za p evod jednotky ve výši, kterou považovalo za p imČ enou v rozmezí 7 až 8 tisíc K s akceptací p vodního požadavku správce na náhradu náklad ve výši 500,-K. P ipomnČlo sv j d ívČjší názor, podle nČhož má být mČ ítkem odmČny správce za innost spojenou s p evodem bytu nikoli hodnota bytu, nýbrž množství jím úelnČ vynaložené námahy s ohledem na kvantitu jeho práce (t.j. nap . kolik hodin se jednotlivým p ípadem zabýval) a její kvalitu (tedy, kolik penČz m že nap . za 1 hodinu práce požadovat). Vodítkem v tomto smČru by nemČl být ani (modifikovaný) advokátní tarif nebo odhadem stanovený hodinový výtČžek práce správce p i samotném spravování podstaty, ale skutenost, že bezplatné vydání bytu bytového družstva jeho lenovi p edstavuje nejen urité množství práce, ale je též uritým produktem majícím na tuzemském trhu relativnČ ustálenou cenu, jež je v ýR dosti frekventovaná. Akoli si soud prvního stupnČ v souladu s pokyny odvolacího soudu obstaral pot ebné podklady pro své rozhodnutí, na výpoet odmČny správce podle nich prakticky rezignoval a odmČnu vypoetl vynásobením nekriticky p evzatého údaje správce o potu nutných hodin práce a sazby stanovené volnou úvahou s použitím snížených cen advokátních služeb. Dále zopakovalo, že honorována má být úelnČ vynaložená námaha a koneným a rozhodujícím kritériem by mČla z stat cena obvyklá, nebo není ospravedlnitelné, aby za tutéž práci (resp. za týž výsledek) mČl jeden družstevník platit správci diametrálnČ více než jiný u normálního družstva. Z odvolání podaných v obdobných p ípadech poukazovalo na výstižné a rozsahem p imČ ené odvolání na .d. B-2074.

Správce ve vyjád ení k odvolání (.d. B-2400) navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil. Uvedl, že akoli p vodnČ požadoval p iznat na odmČnČ ástku 38.064,-K, do napadeného usnesení, jímž mu byla p iznána ástka podstatnČ menší, se p esto neodvolal, a to jen proto, aby neblokoval bezplatný p evod jednotky do vlastnictví odvolatelky. S ohledem na podané odvolání si však nechal vypracovat znalecký posudek pro vzorový p ípad , tj. p ípad p evodu jednotek do vlastnictví manžel ýechových a Ing. Kolody, jenž je analogicky použitelný ve všech p ípadech rozhodnutí o odmČnČ správce u oprávnČných osob, které neakceptovaly jím navrženou odmČnu správce. Ztotožnil se s výhradami soudu prvního stupnČ v i posudku zpracovanému soudem ustanoveným znalcem a vysvČtloval, že práci s ním vykonávaly i další osoby, jejichž odmČnu hradil ze svých prost edk , a že šlo o asovČ i odbornČ náronČjší innost, než kdyby šlo o úkony realizované standardnČ p i zpenČžení zajištČného nemovitého majetku ve ve ejné dražbČ. Insolvennímu soudu vytkl, že blíže nevysvČtlil, pro jeho odmČnu nelze stanovit analogicky za použití pravidel pro urení odmČny p i zpenČžení jednotek a nakolik byla jeho innost p i jejich bezplatném p evodu ménČ nároná. Poukazoval na to, že p i zpenČžení jednotek by byla jeho odmČna mnohem vČtší. K vyjád ení p ipojil znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem Ing. Pavlem Nádvorníkem.

Odvolací soud se v prvé adČ zabýval tím, zda je odvolatelka subjektivnČ legitimována k podání odvolání proti napadenému usnesení, a dospČl k závČru, že tomu tak je, nebo urení odmČny insolvenního správce a náhrady jeho náklad podle ust. § 285 odst. 4 IZ se dotýká jejích práv i povinností a napadeným usnesením by jí mohla být zp sobena újma na majetkových právech.

Vrchní soud v Praze proto p ezkoumal napadené usnesení MČstského soudu v Praze vetnČ ízení jeho vydání p edcházejícího a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 285 odst. 4 IZ je insolvenní správce p i zpenČžování podstaty vázán zákonným p edkupním právem a právy nájemc podle zvláštního právního p edpisu. Nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví bytového družstva je omezeno právem fyzických osob-len družstva, již jsou nájemci byt i nebytových prostor, na výluné nabytí vlastnictví tČchto byt i nebytových prostor podle ust. § 23 odst. 1 a 3 a § 24 zákona . 72/1994 Sb., o vlastnictví byt , ve znČní pozdČjších p edpis , a insolvenní správce je proto musí nejprve nabídnout k bezplatnému p evodu osobám oprávnČným k výlunému nabytí vlastnictví za podmínek stanovených zvláštním právním p edpisem. Insolvenní správce je povinen provést všechny úkony, které jsou k p evodu tČchto byt a nebytových prostor pot ebné. Za to mu od osob oprávnČných k výlunému nabytí vlastnictví náleží náhrada náklad nezbytnČ vynaložených na provedení všech pot ebných úkon a odmČna stanovená podle zvláštního právního p edpisu. Nep ijme-li osoba oprávnČná k výlunému nabytí vlastnictví takovou nabídku do t í mČsíc od jejího doruení, p ikroí insolvenní správce ke zpenČžení, p iemž ustanovení zvláštního zákona o ochranČ práv nájemc se v tČchto p ípadech již nepoužijí.

Odvolací soud již ve své rozhodovací praxi, nap . v usnesení .j. MSPH 96 INS 714/2009, 3 VSPH 1068/2010-B-874 ze dne 31.1.2011 opakovanČ vyložil, že nárok oprávnČné osoby na bezplatný p evod bytu i nebytového prostoru do jejího vlastnictví dle výše citovaného ustanovení je zvláštním druhem zákonného p edkupního práva. Okolnost, že jde o p evod bezplatný, v pomČrech insolvenního práva znamená, že akoli se tak dČje v rámci zpenČžování majetkové podstaty, není tu výtČžek použitelný pro uspokojení pohledávek vČ itel . Zákon souasnČ podmi uje nárok na p evod tím, že je oprávnČná osoba povinna zaplatit jak náklady, jež si vyžádají všechny k tomu pot ebné úkony insolvenního správce, tak odmČnu insolvenního správce za toto zpenČžení majetkové podstaty.

Insolvenní správce p itom není oprávnČn (a to ani zálohovČ) hradit náklady spojené s p evodem z majetkové podstaty, proto je nezbytné, aby je oprávnČná osoba uhradila p edem. Rozsah a výše tČchto náklad bude záviset na tom, v jakém stadiu se proces uspokojování nárok oprávnČných osob v insolvenním ízení nalézá, nap . zda byl zapoat proces vyle ování bytových jednotek nebo prostor i zda byly p ipraveny návrhy smluv o p evodu.

Ze shora uvedeného lze dovodit, že p evod bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví oprávnČné osoby je inností správce p i zpenČžování majetkové podstaty. Tomuto závČru odpovídá i to, že ust. § 285 IZ je souástí dílu pátého, jenž upravuje právČ zpenČžování majetkové podstaty. OdmČnu správce za zpenČžování majetkové podstaty upravuje Vyhláška, která je tedy tím zvláštním právním p edpisem, jenž zmi uje ust. § 285 odst. 4 IZ.

S p ihlédnutím k tomu, že-jak zd raznČno výše-zde není výtČžku zpenČžení, je odvolací soud p esvČden o tom, že se odmČna správce za provedení úkon pot ebných k bezplatnému p evodu byt a nebytových prostor do vlastnictví oprávnČných osob podle ust. § 285 odst. 4 IZ-v p ípadech, kdy se na ní oprávnČná osoba se správcem nedohodla-urí podle ust. § 5 Vyhlášky.

Právo na výplatu této odmČny vzniká rozhodnutím insolvenního soudu, jenž jí urí podle kritérií stanovených právČ v ust. § 5 Vyhlášky, není-li o její výši uzav ena dohoda mezi správcem a oprávnČnou osobou. P i úvaze o výši odmČny p ihlédne soud zejména k rozsahu a náronosti úkon správce pot ebných k p evodu bytu i nebytového prostoru do vlastnictví každé z oprávnČných osob. Její výše bude (logicky) záviset i na tom, v jakém stadiu se bude proces uspokojování nároku konkrétní oprávnČné osoby v insolvenním ízení nalézat.

V dané vČci uril soud prvního stupnČ správci jeho odmČnu vycházeje z toho, že rozsah jím vykázaných inností a jejich asová náronost (16,5 hodiny práce) je vČci odpovídající, p iemž 2/3 hodin vykázané práce honoroval hodinovou sazbou 1.000,-K a zbývající 1/3 hodinovou sazbou 500,-K.

Takto zvolenou metodu normování úkon správce hodinovou sazbou však odvolací soud nepovažuje za adekvátní zp sob urení jeho odmČny za úkony pot ebné k p evodu bytové i nebytové jednotky do vlastnictví oprávnČných osob. V tomto smČru je-jak plyne z povahy vČci-rozhodné p edevším to, jaké konkrétní úkony si innost správce (objektivnČ posuzováno) vyžádala a jaká byla (s p ihlédnutím ke všem okolnostem vČci) jejich faktická a odborná náronost.

Pokud jde o rozsah a náronost úkon správce pot ebných k p evodu jednotky do vlastnictví odvolatel , nemá ani odvolací soud d vod pochybovat o vČcné správnosti jednotlivých inností (doložených p íslušnými listinami) popsaných v jeho návrhu ze dne 5.3.2012 (.d. B-1739), dle nČhož správce: 1) sepsal a odeslal výzvu odvolatelce k p edložení doklad , 2) p evzal složku odvolatelky od dlužníka, 3) p evzal a zaevidoval podklady p edložené odvolatelkou, 4) analyzoval podklady p evzaté od odvolatelky a od dlužníka a zjiš oval, zda odvolatelce svČdí právo na p evod (tj. zda odvolatelka je lenkou družstva k okamžiku vzniku nájemního vztahu, zda splatila lenský podíl, zda uinila výzvu k p evodu jednotky ve lh tČ do 30.6.1995, zda je lenkou družstva i nadále a zda trvá její nájemní vztah a zda zaplatila anuitu, 5) sepsal a odeslal nabídku k bezplatnému p evodu, 6) sepsal a odeslal návrh na rozhodnutí soudu o odmČnČ, 7) vyhotovil smlouvu o p evodu vlastnictví jednotky, 8) vyhotovil výzvu k uzav ení smlouvy o p evodu vlastnictví jednotky, 9) vyhotovil a podal návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, 10) sepsal prohlášení o zániku zajiš ovacích práv, 12) vedl celkovou evidenci oprávnČných osob.

Odvolací soud proto neshledal d vodnou tu ást odvolací argumentace, jíž odvolatelka zpochyb uje vČcný rozsah innosti správce, nebo také odvolací soud shledal shora popsané úkony nezbytnými k p evodu jednotky podle ust. § 285 odst. 4 IZ. SouasnČ však z výše uvedených d vod nepovažoval za zásadnČ významné ešit, zda správce vskutku strávil provedením tČchto úkon 16,5 hodin, jak tvrdí, i zda to byla ve skutenosti doba kratší, pop . jak dlouho by taková innost mČla tomuto (i jinému) správci p i jeho odbornosti a maximální efektivitČ práce trvat.

Zbývá urit, zda je ve shora vymezeném skutkovém rámci správcem navržená odmČna p imČ ená zejména s p ihlédnutím k rozsahu a náronosti úkon správce pot ebných k p evodu jednotky do vlastnictví odvolatelky. Odvolací soud-ve shodČ se soudem prvního stupnČ i s odvolatelkou-zastává názor, že správcem navržená odmČna p imČ ená povaze vČci zjevnČ není. Dle názoru odvolacího soudu-ve shodČ se stanoviskem Vrchního státního zastupitelství v Praze-by mČla být základním a rozhodujícím východiskem obvyklá cena spojená s p evodem jednotek do vlastnictví oprávnČných osob s eventuálním p ihlédnutím k ponČkud vČtší pracnosti, jde-li o družstvo, na jehož majetek byl prohlášen konkurs. Akoli v dané vČci spoívala innost správce v individuálním posouzení podklad vztahujících se k právnímu postavení odvolatel , v další fázi ízení se již zhusta jednalo o typizovanou innost, p i níž vycházel ze šablonovitých formulá vetnČ znČní výzev, nabídek k p evodu, znČní smluv nebo návrh soudu na urení své odmČny, které používal univerzálnČ v i všem oprávnČným osobám podle jednotnČ vytvo eného vzoru. Z uvedeného je z ejmé, že nikoli veškerá innost správce byla inností istČ odbornou, ale v podstatném rozsahu šlo o innost administrativní, jejíž hodnota práce je výraznČ nižší, a o innost typizovanou a rutinní vzhledem ke znanému potu opakujících se p ípad (družstvo má 369 len ). OstatnČ odvolatelka (stejnČ jako nČkte í další lenové družstva) správci iniciativnČ dodávala pot ebné podklady, ímž mu jeho innost do urité míry usnadnila.

Kompletní cena za zpracování bezplatného p evodu vlastnictví bytové jednotky ze strany bytového družstva (i jiného vlastníka) se pohybuje v rozmezí 4.000,-K až 6.000,-K (bez DPH) na území hlavního mČsta Prahy (.d. B-2074), jak lze zjistit p edevším z odpovČdí soudem dotázaných bytových družstev. Nap . SBD POKROK dle sdČlení ze dne 2.11.2012 (.d. B-1931) útuje oprávnČným osobám za takový p evod poplatek ve výši 5.000,-K vetnČ DPH a Stavební bytové družstvo Praha dle sdČlení ze dne 12.11.2012 (.d. B-1963) útuje svým len m 4.500,-K. Ze sdČlení Svazu eských a moravských bytových družstev ze dne 12.11.2012 (.d. B-1965) odvolací soud zjistil, že se dle jeho neoficiálních informací pohybuje cena p evodu jednoho bytu zhruba mezi 3.500,-K až 5.000,-K. K obdobným závČr m ostatnČ dospČla i Ing. Irena Votavová ve znaleckém posudku, jenž si soud prvního stupnČ za tím úelem objednal (a k nČmuž následnČ nep ihlédl), dle nČhož iní hodnota práce správce za úkony pot ebné k bezplatnému p evodu byt a nebytových prostor do vlastnictví oprávnČných osob Jaroslava ýecha, Magdaleny ýechové a Ing. Pavla Kolody maximálnČ 6.000,-K vetnČ DPH a vetnČ dostatené rezervy. D vody pro zadání znaleckého posudku však nebyly dány. Odborného znaleckého posudku podle ust. § 127 obanského soudního ádu lze totiž použít jen k posouzení pro vČc rozhodných skuteností, k nimž je t eba odborných znalostí, tedy k posouzení skutkového stavu, k nČmuž soudce sám není odbornČ zp sobilý. O nic takového se ale p i úvaze o p imČ ené výši odmČny insolvenního správce dle ust. § 5 Vyhlášky nejedná. Z obdobných d vod nelze použít ani správcem dodatenČ nabídnutý znalecký posudek Ing. Pavla Nádvorníka (.d. B-2398).

Pokud jde o soudem dotázané realitní i advokátní kancelá e, jež se bezplatnými p evody bytových jednotek do vlastnictví oprávnČných osob podle zvláštního zákona standardnČ nezabývají a jež se vyjad ovaly výlunČ ke komerním-úplatným p evod m, nepovažoval odvolací soud jejich sdČlení za rozhodující. OstatnČ, již ve svých d ívČjších kasaních rozhodnutích (nap . v usnesení sp. zn. 1 VSPH 88/2011-B-1005 ze dne 3.5.2011) vyložil, pro pro výpoet odmČny nelze použít zp sob výpotu odmČny podle advokátního tarifu (z tarifní hodnoty vycházející z tržní ceny p evádČné jednotky), nebo takový postup zjevnČ neodpovídá zákonné konstrukci tohoto nároku správce, jenž je honorován p edevším za administrativní zpracování p evodu. RovnČž z tohoto hlediska je pro rozhodnutí ve vČci, a opakovanČ to budiž eeno, nevýznamný znalecký posudek Ing. Pavla Nádvorníka ze dne 16.8.2013 (B-2384), jenž dospČl k závČru, že by odmČna správce za bezplatný p evod jednotky mČla být honorována ástkou odpovídající 2 advokátním úkon m z hodnoty p evádČné jednotky.

Na rozdíl od soudu prvního stupnČ a s p ihlédnutím ke všem shora uvedeným okolnostem vČci dospČl odvolací soud k závČru, že p imČ ená odmČna správce za bezplatný p evod jednotky do vlastnictví odvolatelky iní dle ust. § 5 Vyhlášky 4.200,-K, což s p ipotením 21 % DPH ve výši 882,-K iní celkem 5.082,-K. Pokud jde o náklady nezbytnČ vynaložené na provedení všech pot ebných úkon (jedná se toliko o hotové výdaje správce spojené s vkladovým ízením), došlo ode dne 1.1.2012 ke zvýšení správního poplatku za p ijetí návrhu na zahájení ízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z 500,-K (jak správce p vodnČ požadoval) na 1.000,-K (položka 120 zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Proto odvolací soud rozhodl též o jejich náhradČ v p edepsané výši tak, aby i v této otázce byla nastolena pot ebná jistota. Dlužno dodat, že jestliže odvolatelka-jak tvrdí v doplnČní odvolání ze dne 10.10.2013 (.d. B-2352)-uhradila zálohu na odmČnu správce i na jeho hotové výdaje, bude proti jejich výši urené odvolacím soudem zútována.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 31. íjna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva