2 VSPH 1644/2012-B-39
KSUL 74 INS 9746/2010 2 VSPH 1644/2012-B-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jana Pulka, bytem Teplická 19/218, Děčín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 9746/2010-B-33 ze dne 25.října 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 9746/2010-B-33 ze dne 25.října 2012 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 74 INS 9746/2010-B-33 ze dne 25.10.2012 zrušil schválené oddlužení Jana Pulka (dále jen dlužník) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), rozhodl, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), insolvenčnímu správci Mgr. et Mgr. Milanu Svobodovi (dále jen správce) uložil, aby mu do 30.11.2012 předložil aktuální soupis majetkové podstaty a aby mu každé 3 měsíce podával zprávy o stavu řízení (body V. a VI. výroku), a konstatoval, že právo nakládat s majetkovou podstatou přechází na správce v rozsahu, v němž s ní není oprávněn nakládat dlužník (bod VII. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.9.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 21.10.2010 bylo schváleno oddlužení dlužníka.

Podáním doručeným dne 9.12.2011 sdělilo Statutární město Děčín soudu, že dlužníku vznikl po schválení oddlužení nový závazek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálního odpadu za 1.pololetí 2011 ve výši 250,-Kč navýšený o 125,-Kč. Dne 22.6.2011 byl dlužníkovi zaslán platební výměr na úhradu 375,-Kč, který nabyl právní moci dne 2.8.2011 a dne 18.8.2011 se stal vykonatelným. Ke dni 6.12.2011 nebyl dluh uhrazen. Na jednání konaném dne 20.2.2012 dlužník doložil, že dluh uhradil poštovní poukázkou dne 15.4.2011. Soud dlužníka důrazně upozornil na to, že může schválené oddlužení zrušit z důvodů uvedených v ust. § 418 insolvenčního zákona.

Podáním doručeným dne 27.4.2012 sdělilo Statutární město Děčín soudu, že dlužník sice dne 15.4.2011 uhradil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálního odpadu ve výši 375,-Kč nikoli však za 1.pololetí 2011, ale za 2.pololetí 2010. Současně však uvedlo, že poplatek za 1.pololetí roku 2011 ve výši 250,-Kč uhradil dlužník v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín až dne 22.2.2012, ale sankční navýšení poplatku ve výši 125,-Kč neuhradil, přičemž má i nové závazky za 2.pololetí 2011 a za 1.pololetí 2012 v celkové výši 625,-Kč.

Na jednání konaném dne 19.7.2012 doložil dlužník, že dluh ve výši 125,-Kč za 1.pololetí 2011 a ve výši 375,-Kč za 2.pololetí 2011 uhradil dne 14.5.2012 a dne 28.6.2012 uhradil poplatek ve výši 250,-Kč. Pravdivost těchto tvrzení potvrdilo Statutární město Děčín podáním doručeným soudu dne 23.7.2012.

Podáním doručeným dne 18.9.2012 sdělila ČEZ Prodej, s.r.o. soudu, že za dlužníkem eviduje pohledávky za dodávku elektřiny na odběrné místo Teplická 19/218, Děčín ve výši 2.313,-Kč za období od 6.9.2010 do 16.11.2010, ve výši 1.664,-Kč za období od 17.11.2010 do 4.1.2011 a ve výši 95,-Kč za upomínku. Upozornila přitom soud na to, že v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Dále soud citoval ust. § 418 odst. 1 písm. c) a odst. 3 insolvenčního zákona a shrnul, že po schválení plánu oddlužení vznikly dlužníkovi opakovaně nové závazky, a tím závažně porušil své povinnosti. Za účelem slyšení dlužníka nařídil soud jednání, jež se konala dne 20.2. a 19.7.2012. Zdůraznil, že dlužník byl na jednání opakovaně poučen o možnosti zrušit oddlužení a prohlásit na jeho majetek konkurs v případě vzniku peněžitého závazku po dobu delší než 30 dnů po splatnosti v důsledku jeho zaviněného jednání, přes výslovné a důrazné poučení mu však vznikly nové závazky vůči Statutárnímu městu Děčínu a ČEZ Prodej, s.r.o. Protože dospěl k závěru, že dlužník naplnil podmínky ust. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, postupoval insolvenční soud podle tohoto ustanovení, zrušil schválené oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítl, že soud zrušil schválené oddlužení, aniž by ověřil tvrzení ČEZ Prodej, s.r.o. o splatnosti závazku. Tvrdil, že se o jeho existenci dozvěděl až z napadeného rozhodnutí, neboť mu nebyla doručena faktura, k tomu, že dluh nebyl v době rozhodování soudu uhrazen, nedošlo z jeho strany úmyslně ani zaviněně, což však soud nezjišťoval. Dluh neprodleně po zjištění jeho existence uhradil. Pokud jde o jeho dřívější závazky, kvůli nimž soud nařídil jednání, namítal, že se jednalo o závazky bagatelní. Pokud Statutární město Děčín použilo částku 375,-Kč zaplacenou dne 15.4.2011 na úhradu poplatku za období 2.pololetí 2010, pak se jednalo o pohledávku, která měla být přihlášena do insolvenčního řízení, neboť lhůta k přihlášení pohledávek skončila až dne 6.10.2010, přičemž se nejednalo o závazek vzniklý po schválení oddlužení. K odvolání připojil dlužník ústřižek poštovní poukázky, z něhož je zřejmé, že dne 17.11.2012 uhradil ČEZ Prodej, s.r.o. částku 4.072,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník povinen po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost příjem si obstarat, b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15.lednu a k 15.červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Jak je zřejmé z toho, co uvedeno výše, zrušil v daném případě insolvenční soud schválené oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs, neboť zjistil, že po schválení plánu oddlužení vznikly dlužníkovi splatné peněžité závazky vůči Statutárnímu městu Děčín a ČEZ Prodej, s.r.o., a dospěl k závěru, že jsou splněny předpoklady ust. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona umožňující takový postup.

Podle názoru odvolacího soudu je napadené rozhodnutí vadné již proto, že v jeho odůvodnění neuvedl insolvenční soud, z čeho dovodil a jak dospěl k závěru, že zmíněné závazky vznikly zaviněným jednáním dlužníka. Jinými slovy, právě pokud jde o skutečnosti podstatné pro vydání rozhodnutí podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona, nevyložil, které skutečnosti má prokázány a které nikoli, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, jak vyžaduje ust. § 157 odst. 2 občanského soudního řádu, jež je podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona třeba přiměřeně použít i v insolvenčním řízení. Z obsahu spisu je navíc zřejmé, že se soud ve skutečnosti zjišťováním skutečností nezbytných pro rozhodnutí v úplnosti nezabýval, když-pokud jde o závazky vůči Statutárnímu městu Děčín-nezjišťoval, kdy se stal splatným závazek uhradit poplatek za 2.pololetí 2010, a pokud jde o závazek vůči ČEZ Prodej, s.r.o., nezjišťoval, kdy a zda vůbec vyzval věřitel dlužníka k úhradě dluhu. Konečně, nelze přehlédnout ani to, že insolvenční soud sice dvakrát nařídil jednání za účelem zjištění, zda dlužník má splatné závazky vůči Statutárnímu městu Děčín a zda je uhradil, ale jednání za účelem zjištění, zda jsou splněny předpoklady ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona a zda lze vydat rozhodnutí podle tohoto ustanovení, v rozporu s ust. § 418 odst. 3 insolvenčního zákona jednání nenařídil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, neboť dospěl k názoru, že řízení je postiženo vadami, jež by mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Napadené usnesení proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 5.března 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová