2 VSPH 1631/2017
KSPH 68 INS 20891 / 2015 č. j. 2 VSPH 1631/2017 B-48

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse ve věci dlužníka Pavla Beihilfa, bytem Hvozdnice 193, zast. advokátkou _jUDr. Lenkou Královou, sídlem Poděbradská 4, Písková Lhota, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze čj. KSPH 68 INS 20891/2015 13 35 ze dne 26. července 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 20891/2015 B-35 ze dne

26. července 2017 se potvrzuje.

Odůvodněnů

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 68 INS 20891/2015wB 35 ze dne 26.7.2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Pavla Beihilfa (dále jen dlužník) zamítl návrh ze dne 15.5.2017, jímž se dlužník domáhal, aby rozhodl o zproštění INSOLUTION, v.o.s. (dále jen správce) funkce insolvenčního správce.

Z odůvodnění usnesení plyne, že dne 18.5.2017 doručil dlužník soudu návrh, jímž požadoval, aby zprostil správce jeho funkce, s odůvodněním, že se k němu Mgr. Ivo Menšík, společník správce, chová šikanózně, byl proti němu již od počátku insolvenčního řízení, chtěl, aby úpadek dlužníka byl řešen konkursem, je neprofesionální a jeho cílem je zlikvidovat dlužníka.

Na dotaz, zda by nemovitost, jež se v insolvenčním řízení zpeněžovala, mohla koupit jeho sestra, dostal dlužník negativní odpověď, přestože by Ceská spořitelna, a.s. (dále jen zajištěný věřitel) jako zajištěný věřitel byla této transakci přístupná. Na návrh dlužníka reagoval správce sdělením,

že nikdy nevyloučil, že by nemovitost mohla koupit sestra dlužníka; vyjma ústního příslibu však dlužník ani jeho sestra neprojevili o nemovitost zájem a následně dne 16.6.2016 vydal zajištěný věřitel pokyn ke zpeněžení nemovitosti v dražbě aurčil dražebníka. Dále správce uvedl, že o průběhu zpeněžování byl dlužník informován prostřednictvím své zástupkyně, se společníkem správce Mgr. Ivo Mensíkem se nikdy osobně nesetkal a správce nemá jiný zájem než řádný a hladký průběh insolvenčního řízení.

Cituje ust. $ 32 insolvenčního zákona neshledal soud tvrzení dlužníka důvodnými. Shrnul, že se dne 2.6.2016 konala schůze věřitelů, jíž se dlužník ze zdravotních důvodů osobně nezúčastnil a na níž jeho zástupkyně navrhovala jako způsob oddlužení zpeněžení majetkové podstaty, zatímco správce plnění splátkovým kalendářem a soud se s jeho názorem ztotožnil a takto rozhodl. Pokud námitky dlužníka směřovaly vůči postupu správce při prodeji majetku2 majetkové podstaty formou elektronické veřejné dražby, měl soud za to, že v tomto ohledu nelze správci nic vytknout, nebot) zpeněžování majetku dlužníka činil vsouladu s pokyny zajištěného věřitele, jenž jako dražebníka navrhl Gavlas, s.r.o., a výběr znalce ponechal na dražebníkovi.

Protože nebylo prokázáno, že by správce nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí nebo že by porušil jiné povinnosti, jež mu ukládá insolvenční zákon nebo insolvenční soud, soud návrh dlužníka zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podal dlužník včasné odvolání, trval na zproštění správce jeho funkce a namítal, že nesouhlasí s tím, že správce správně určil cenu nemovitosti, když správně ji určila znalkyně Ing. Luňáčková -částkou 2.600, -Kč za 1 m2. Odmítl, že by se Ivo Menšík choval profesionálně, když mu sdělil, že ho bude ničit. Jak Ivo Menšík, tak nabyvatel nemovitosti AH PROPERTY, s.r.o. podle něj spolupracují s panem jelínkem, jenž byl objednatelem tržního ocenění pro správce a současně pracuje pro AH PROPERTY, s.r.o.

Správce ve vyjádření k odvolání zdůraznil, že o celém průběhu zpeněžování byl dlužník informován prostřednictvím své zástupkyně, a to i o tom, že se prodej uskuteční formou dražby. Následně mu byl zaslán nový znalecký posudek a dražební vyhláška, a byl tak informován o datu a způsobu konání dražby. Skutečnost, že se vydražitelem nestala jeho sestra, je nejspíše jedním z důvodů jeho nespokojenosti. Správce trval na tom, že nikdy nebyl propoj n s dražební společností, kterou vybral zajištěný věřitel, a on pouze respektoval jeho pokyn. Kupující strana správci též není známa a není s ní nikterak propojen. Správce poukázal na to, že dlužník nesouhlasí se závěry znalců, již jeho nemovitost ocenili, přestože tak učinili dva nezávislí znalci, leč odlišné od znalce, jehož znalecký posudek předložil dlužník spolu s insolvenčním návrhem. Správce vybral znalkyni ze seznamu znalců, aniž by ji znal, a po udělení pokynu zajištěným věřitelem byl vypracován další znalecký posudek. Správce není propojen s žádným znalcem, jenž v insolvenčním řízení vypracoval znalecký posudek. Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že by při výkonu funkce nepostupoval s odbornou péčí a že by porušil povinnosti, jež mu ukládá insolvenční zákon a insolvenční soud, odmítl správce názory dlužníka uvedené v odvolání a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: na důvodech, jež vedou ke změně v osobě insolvenčního správce, umoznuje insolvenčnímu soudu, aby podle ust. $ 31 odst. 1 insolvencniho zákona z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinnosti insolvenčního správce, odvolal insolvenčního správce z funkce, nebo aby podle ust. $ 32 odst. 1 téhož zákona zprostil insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. O odvolání z funkce i o zproštění funkce může insolvenční soud rozhodnout na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez návrhu. Podle ust. S 31 odst. 2 téhož zákona odvolá insolvenční soud insolvenčního správce ustanoveného podle ust. $ 29 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, požádal li o to insolvenční správce do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl, vyjma případu, kdy se svým ustanovením předem souhlasil.

PUmauu v na..-...Podle ust. $ 32 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez návrhu zprostit insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odst. 1). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce

1. Ustanovení $ 29 odst. 4 a $ 31 odst. 5 a 6 platí obdobně (odst. 2).

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit insolvenčního správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní správce povinnosti vyplývající pro něj z ust. S 36 insolvenčního zákona, podle něhož je při výkonu funkce povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze požadovat, aby věřitelé byli uspokojení v co nejvyšší míře, dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy svými i před zájmy jiných osob, věřitelským orgánům poskytovat součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce, na žádost věřitelského orgánu se účastnit jeho zasedání a věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu předkládat nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení, že liknavě provádí soupis majetkové podstaty či zpeněžuje majetek podstaty v rozporu sust. Š 225 odst. 4 neboš 226 odst. 5 insolvenčního zákona, že nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že

; bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěneho věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku 2 majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale '-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Stejně jako soud prvního stupně dospěl odvolací soud k závěru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Tvrzení dlužníka o tom, že je proti němu správce od počátku zaujatý, že nechtěl, aby mu bylo povoleno oddlužení, a naopak chtěl, aby na jeho majetek byl prohlášen konkurs, je vyvráceno obsahem insolvenčního spisu. V první zprávě o hospodářské činnosti ze dne 10.2.2016 (č.d. 13 4) sice správce navrhoval, aby byl úpadek dlužníka řešen konkursem, ovšem z důvodu, že s ním dlužník dostatečně nespolupracoval zejména nezpřístupnil nemovitost a neposkytl mu úplné informace. Ze zápisu ze schůze věřitelů konané dne 2.6.2016 (č.d. 13 23) a z následného usnesení o schválení oddlužení (Bw 24) však jednoznačně plyne, že správce své stanovisko přehodnotil, a insolvenční soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře právě na základě toho, že správce navrhl tento způsob řešení dlužníkova úpadku. Dlužník přitom ničím, a to ani v odvolacím řízení, neprokázal, že by se vůči němu Mgr. Ivo Menšík, společník správce, choval šikanózně, tj. způsobem, jenž by se neslučoval s řádným výkonem správce. Dlužník neprokázal ani tvrzení, že by se s ním jmenovaný osobně setkal, což správce opakovaně v rámci insolvenčního řízení popíral. Odvolací soud je přitom se soudem prvního stupně zajedno i v tom, že správce postupoval při zpeněžování majetkové podstaty dlužníka obezřetně a v souladu se zákonem a jak odvolací soud ověřil z insolvenčního spisu-řídil se přitom pokynem zajištěného věřitele ze dne 16.6.2016 (č.d. 13-26), jímž určil dražebníkem GAVLAS, s.r.o. s tím, že znalce vybere dražebník. Pokud dlužník namítal, že nemovitost byla oceněna na cenu nižší, než je cena obvyklá, odvolací soud uzavírá, že pokud by tomu i tak bylo, byla

) nemovitost prodána v elektronické veřejne dražbě, tzn. nejvyšší nabídce, jakou byl kdo ze zájemců o nemovitost ochoten předložit, tj. prošla testem trhu. Dlužník tak ničím nedoložil, že správce porušil své povinnosti způsobem odůvodňujícím postih formou zproštění funkce.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučenů

Proti tomuto usnesení j & dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má. li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 12. prosince 2017

Za správnost vyhotovení:

] . V/ará/éaacž jUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu