2 VSPH 163/2013-B-32
KSPH 39 INS 20587/2011 2 VSPH 163/2013-B-32

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Dany Čermanové, bytem Tuřany 163, t.č. věznice Světlá nad Sázavou, zast. advokátem Mgr. Miroslavem Neradem, sídlem Slezská 3, Praha 3, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 20587/2011-B-25 ze dne 9.ledna 2013

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze shora označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek Dany Čermanové (dále jen dlužnice) udělil insolvenčnímu správci Mgr. Petru Brožovi (dále jen správce) souhlas se zpeněžením majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu ve vztahu k nemovitostem a movitým věcem označeným ve výroku usnesení a stanovil podmínky tohoto prodeje.

Proti tomuto usnesení se dlužnice odvolala. V odvolání uvedla, že v insolvenčním řízení došlo k řadě nesrovnalostí a z tohoto důvodu bylo podáno trestní oznámení. Kromě toho podala k soudu návrh na zastavení zpeněžování majetkové podstaty a žádá proto, aby odvolací soud zastavil prodej majetku podle napadeného usnesení do skončení vyšetřování zahájeného na základě podaného trestního oznámení.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 286 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona lze majetkovou podstatu zpeněžit prodejem majetku mimo dražbu. Podle ust. § 289 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ust. § 11 odst. 1 insolvenčního zákona rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ust. § 91 insolvenčního zákona není proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z citovaných ustanovení plyne, že rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je insolvenčnímu správci udělen souhlas se zpeněžením majetkové podstaty prodejem majetku mimo dražbu podle ust. § 289 odst. 1 insolvenčního zákona, má povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti a nelze je napadnout odvoláním.

Shora uvedené právní závěry odvolacího soudu jsou přitom konzistentní s ustálenou judikaturou, například s usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 199/2003 ze dne 30.6.2004 (publikovaném v časopise Soudní judikatura, sešit č. 8/2004, zn. SJ 161/2004), jež se sice vyjadřovalo k úpravě obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání, které se však vzhledem ke shodě řešené problematiky uplatní i pro výklad insolvenčního zákona, a dle něhož usnesení, jímž konkursní soud uděluje správci konkursní podstaty souhlas s prodejem majetku konkursní podstaty mimo dražbu, je rozhodnutím vydaným v rámci výkonu dohlédací činnosti konkursního soudu, proti němuž není odvolání přípustné.

Ke shora uvedenému závěru se přihlásila též současná insolvenční judikatura, např. Vrchní soud v Praze v usnesení č.j. MSPH 78 INS 3734/2008, 2 VSPH 479/2009-B-211 ze dne 14.12.2009, dle něhož rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je insolvenčnímu správci udělen souhlas s uzavřením smlouvy podle ust. § 290 odst. 2 insolvenčního zákona, má povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti a nelze je napadnout odvoláním, nebo v usnesení č.j. KSHK 42 INS 1655/2008, 3 VSPH 327/2010-B-54 ze dne 17.5.2010, dle něhož proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým ve smyslu ust. § 289 insolvenčního zákona uděluje souhlas se zpeněžením majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, není odvolání přípustné.

Protože odvolání dlužnice směřuje proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně udělil souhlas s tím, aby insolvenční správce zpeněžil movité a nemovité věci tvořící majetkovou podstatu prodejem mimo dražbu, tedy proti rozhodnutí vydanému při výkonu dohlédací činnosti, jež nelze napadnout odvoláním, postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 31.července 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová