2 VSPH 1627/2016-B-40
KSPL 54 INS 13028/2010 2 VSPH 1627/2016-B-40

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Dany Magulové, bytem Mánesova 1782, Sokolov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 13028/2010-B-35 ze dne 25. července 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 13028/2010- B-35 ze dne 25. července 2016 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 13028/2010-B-35 ze dne 25.7.2016 odmítl pro opožděnost odvolání Dany Magulové (dále jen dlužnice) ze dne 12.7.2016 proti usnesení č.j. KSPL 54 INS 13028/2010-B-33 ze dne 17.6.2016, jímž týž soud zrušil schválené oddlužení dlužnice a prohlásil na její majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 17.6.2016 (č.d. B-33) zrušil schválené oddlužení dlužnice a prohlásil na její majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný. Toto usnesení doručil dlužnici dne 21.6.2016 a lhůta k podání odvolání proti němu skončila dne 7.7.2016. Protože dlužnice podala odvolání proti tomuto usnesení poště k přepravě až dne 11.7.2016, soud je jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud umožnil projednání jejího odvolání proti usnesení ze dne 17.6.2016, aby následně mohla pokračovat v plnění splátkového kalendáře. V odvolání uvedla, že od ledna 2016 žije v zahraničí, byť má trvalý pobyt stále v Sokolově, kde si vyzvedává poštu jednou za měsíc. Proto podala odvolání opožděně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo isir.justi ce.cz není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 83 insolvenčního zákona není prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Podle ust. § 71 odst. 1 téhož zákona se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení (viz ust. § 75 insolvenčního zákona) spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu adresáta, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesení ze dne 17.6.2016 (č.d. B-33) bylo dlužnici řádně doručeno dne 21.6.2016 vhozením do domovní schránky. Protože lhůta k podání odvolání proti němu počala běžet dne následujícího (tj. 22.6.2016) a uplynula ve čtvrtek 7.7.2016, je odvolání, jež podala k poštovní přepravě až dne 11.7.2016, zjevně opožděné (což ostatně sama dlužnice nepopírala). Soud prvního stupně proto nepochybil, když je podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu jako opožděné odmítl.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková