2 VSPH 1625/2012-P7-7
KSUL 46 INS 20076/2012 2 VSPH 1625/2012-P7-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Andrey Kovárnické a Miroslava Kovárnického, obou bytem kpt. Jaroše 93/54, Most, o odvolání ESSOX, s.r.o., sídlem Senovážné nám. 231/7, České Budějovice, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 20076/2012-P7-2 ze dne 29.října 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 20076/2012-P7-2 ze dne 29.října 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele ESSOX, s.r.o. neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 20076/2012-P7-2 ze dne 29.10.2012 odmítl přihlášku pohledávky ESSOX, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Andrey Kovárnické a Miroslava Kovárnického (dále jen dlužnice a dlužník, popř. dlužníci) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 10.9.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 10.10.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky vůči dlužníkovi ve výši 38.413,93 Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 25.10.2012 (soudu byla doručena dne 26.10.2012), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že soud pochybil při zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka, k němuž došlo až dne 26.9.2012 v 15 hod. 17 min., a odvolatel tedy podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení včas. Dále v odvolání uvedl, že k němu připojuje usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 88/2010-P10-8 ze dne 16.2.2010, jímž bylo rozhodnuto v obdobné věci, ale připojil k němu usnesení téhož soudu č.j. KSPL 20 INS 4784/2010, 2 VSPH 1013/2010-P8-7 ze dne 19.1.2011 zabývající se odlišnou problematikou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 17.8.2012 ve 12 hod. 5 min. bylo u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 INS 20076/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice a téhož dne ve 12 hod. 8 min. bylo u něj pod sp. zn. KSUL 46 INS 20077/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka. O spojení věcí ke společnému projednání rozhodl soud dne 23.8.2012 (zveřejněno dne 23.8.2012 ve 12 hod. 9 min. ve spise zn. KSUL 46 INS 20076/2012 a ve 12 hod. 29 min. v připojeném spise zn. KSUL 46 INS 20077/2012). O úpadku dlužníků rozhodl insolvenční soud dne 10.9.2012 a tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 10 hod. 59 min. ve spise zn. KSUL 46 INS 20076/2012 a dne 26.9.2012 v 15 hod. 17 min. v připojeném spise zn. KSUL 46 INS 20077/2012. Co se týče usnesení č.j. KSUL 46 INS 20076/2012-A-11 ze dne 10.9.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníků, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona na 30 dní ode dne rozhodnutí o úpadku, a poučení o následcích jejího zmeškání. Nesprávné je toliko upřesnění, že lhůta k přihlášení pohledávek skončí dne 10.10.2012, neboť tak by tomu bylo pouze v případě, že by rozhodnutí o úpadku bylo téhož dne, kdy bylo vydáno, zveřejněno v insolvenčním rejstříku jak ve spise vedeném pod sp. zn. KSUL 46 INS 20076/2012, tak v připojeném spise vedeném pod sp. zn. KSUL 46 INS 20077/2012.

Jak totiž judikoval Nejvyšší soud České republiky např. v usnesení č.j. MSPH 88 INS 4024/2011, MSPH 88 INS 4025/2011, 29 NSČR 39/2011-P10-17 ze dne 31.8.2011, jsou-li insolvenční řízení spojena dle ust. § 112 občanského soudního řádu ke společnému projednání, je soud povinen zakládat všechna vydaná rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou značkou je v daném řízení nadále pokračováno, ale též do všech ostatních připojených spisů (srovnej ust. § 179a odst. 1 věty první kancelářského řádu, podle níž jestliže v průběhu řízení dojde ke spojení věcí, usnesení o spojení se založí také do spojených spisů a až do skončení řízení se do nich zakládají opisy /fotokopie/ všech protokolů a rozhodnutí, které jsou součástí původního spisu).

To platí též pro insolvenční soud, spojí-li ke společnému projednání insolvenční řízení, neboť k odlišnému postupu není žádný důvod. Z požadavku na totožný obsah insolvenčního spisu vedeného v listinné podobě a elektronického spisu zveřejňovaného v insolvenčním rejstříku (viz ust. § 215i odst. 1 kancelářského řádu) lze přitom dovodit i povinnost insolvenčního soudu zveřejnit dané dokumenty v připojených elektronických spisech též v insolvenčním rejstříku.

Této povinnosti může insolvenční soud dostát buď tím, že všechny dotčené dokumenty zveřejní bez dalšího v připojených elektronických spisech vždy tak, aby lhůta k uplatnění práv a ke splnění povinností z těchto rozhodnutí plynoucích začala běžet stejně jako v elektronickém spisu, pod jehož spisovou značkou je v řízení pokračováno, případně tak, že při zveřejnění rozhodnutí v připojeném elektronickém spise zřetelně vyznačí údaj, z nějž bude patrno, že toto zveřejnění nemá z hlediska běhu lhůty obvyklé účinky, a upozorní, od jakého zveřejnění se lhůta počítá.

Jak již uvedeno shora, zveřejnil v daném případě insolvenční soud rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku ve spise vedeném pod sp. zn. KSUL 46 INS 20077/2012 až dne 26.9.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky vůči dlužníkovi do insolvenčního řízení prostřednictvím České pošty, s.p. dne 25.10.2012, učinil tak včas, neboť lhůta k přihlášení pohledávek vůči dlužníkovi skončila vzhledem k tomu, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku ve spise zn. KSUL 46 INS 20077/2012, až v úterý 29.10.2012 (konec lhůty připadl na sobotu 26.10.2012, 27.10.2012 byla neděle a 28.10.2012 svátek).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se přihláška odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21.prosince 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová