2 VSPH 1624/2013-B-14
KSPA 44 INS 16990/2012 2 VSPH 1624/2013-B-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Dušana Jadrného a Hany Jadrné, bytem Ležáků 665, Vysoké Mýto, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 16990/2012-B-9 ze dne 5. září 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění :

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 44 INS 16990/2012-B-9 ze dne 5.9.2013 schválil oddlužení Dušana Jadrného a Hany Jadrné (dále je dlužník a dlužnice, popřípadě dlužníci) zpeněžením majetkové podstaty, vymezit majetkovou podstatu, která bude zpeněžena, a konstatoval, že insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Urban a působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním, jímž požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení soudu prvního stupně, neboť předpokládal, že úpadek bude řešen oddlužením plněním platebního kalendáře. V odvolání uvedl, že dlužníci iniciovali insolvenční řízení proto, aby byli ušetřeni dalšího navyšování dluhů o poplatky, úroky, náklady řízení apod. a aby nepřišli o bydlení. Kromě toho v odvolání poukázal na nesrovnalosti a nepřesnosti obsažené v odůvodnění napadeného usnesení.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužník osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona (tj. námitkám, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) insolvenční soud nevyhověl. Dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval, může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z citovaného ustanovení nelze dovodit jiný závěr než ten, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Odvolací soud proto uzavřel na tom, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, a podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová