2 VSPH 1623/2013-A-26
MSPH 89 INS 27486/2012 2 VSPH 1623/2013-A-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci Petra Poláčka, bytem Na Folimance 21, Praha 2, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 27486/2012-A-17 ze dne 20.srpna 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 27486/2012-A-17 ze dne 20.srpna 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 89 INS 27486/2012-A-17 ze dne 20.8.2013 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Petra Poláčka (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 22.9.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem doručeným dne 16.5.2013 vydání rozhodnutí o úpadku s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. MSPH 89 INS 27486/2012-A-13 ze dne 26.6.2013 mu soud uložil, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9.8.2013 a lhůta k zaplacení zálohy skončila dne 16.8.2013. Protože dlužník zálohu neuhradil, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání poukazoval na skutečnost, že usnesení, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu, mu bylo doručeno na adresu jeho bývalého pobytu v Praze, nikoli na adresu trvalého bydliště na adrese Nekoř 330. O tom, že mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, tedy nevěděl. Kromě toho namítal, že úhrada zálohy ve stanovené výši neodpovídá jeho finančním možnostem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Podle ust. § 50 občanského soudního řádu nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti (odst. 1). Nelze-li doručit podle odstavce 1, doručující orgán písemnost vrátí odesílajícímu soudu a v místě doručení o této skutečnosti zanechá písemné oznámení. Odesílající soud doručí písemnost vyvěšením na úřední desce soudu; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Stejně se postupuje, nelze-li v místě doručení zanechat oznámení (odst. 2).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal insolvenční návrh u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích a jako adresu svého trvalého bydliště v něm uvedl adresu Nekoř 330, následně však k dotazu soudu podáním doručeným soudu dne 30.11.2012 označil jako adresu, na níž se zdržuje a nadále bude zdržovat, adresu Na Folimance 21, 120 00 Praha 2. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích proto usnesením č.j. KSPA 56 INS 27486/2012-A-9 ze dne 12.3.2013 vyslovil, že není soudem místně příslušným, a rozhodl o tom, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena místně příslušnému Městskému soudu v Praze. Toto usnesení nabylo právní moci dne 23.4.2013. Usnesení, jímž dlužníkovi uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, doručil proto Městský soud v Praze dlužníkovi na adresu Na Folimance 21, 120 00 Praha 2. Písemnost byla dlužníkovi doručena postupem podle shora citovaného ust. § 50 občanského soudního řádu, přičemž na úřední desce insolvenčního soudu byla vyvěšena dne 18.7.2013, uplynutím deseti dnů po vyvěšení byla považována za doručenou a usnesení nabylo právní moci dne 16.8.2013. Lze proto uzavřít na tom, že dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnil. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradil ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení dle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 31.prosince 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová