2 VSPH 1623/2012-A-13
KSCB 25 INS 21137/2012 2 VSPH 1623/2012-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Romana Markovce, bytem Lenora 62, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 21137/2012-A-8 ze dne 19.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 21137/2012-A-8 ze dne 19.září 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 21137/2012-A-8 ze dne 19.9.2012 odmítl insolvenční návrh, jímž se Roman Markovec (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník návrhem doručeným dne 29.8.2012 domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku. Protože dlužník přes výzvu soudu obsahující řádné poučení o způsobu, jakým měl doplnit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, nepředložil řádné seznamy, když například v seznamu závazků neoznačil řádně své věřitele identifikačními čísly a neuvedl adresy jejich sídla stejně jako neuvedl adresy bydliště svých zaměstnanců v seznamu zaměstnanců, soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Soudu prvního stupně vytkl, že postupoval zbytečně formálně, neboť vady insolvenčního návrhu nebyly podle jeho názoru takové povahy, aby návrh nebyl projednatelný. Dále uvedl, že návrh doplnil dle pokynů soudu, přičemž vytýkané nedostatky plynou z toho, že nemá právní vzdělání a prostředky na právní zastoupení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně vyzval dlužníka, jenž se insolvenčním návrhem ze dne 29.8.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku, aby do 7 dnů od doručení výzvy doplnil insolvenční návrh o seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a o další listiny, přičemž ve výzvě podrobně popsal jejich obsah a dlužníka poučil o následcích v případě, že listiny nepředloží a insolvenční návrh nedoplní. Podáním ze dne 12.9.2012 předložil dlužník soudu seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Přestože insolvenční soud řádně dlužníka poučil o způsobu doplnění, jakož i o následcích nepředložení řádných seznamů, dlužník seznamy majetku, závazků a zaměstnanců neopatřil prohlášením o jejich správnosti a úplnosti, v seznamu závazků neoznačil věřitele zákonem předpokládaným způsobem a neuvedl ani splatnost svých závazků. Soudu prvního stupně proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

K odvolací argumentaci, jíž dlužník brojil proti údajně příliš formálnímu postupu soudu prvního stupně a poukazoval na to, že insolvenční návrh je projednatelný, považoval odvolací soud za nutné připomenout, že v případě napadeného usnesení není relevantní, neboť insolvenční soud neodmítl insolvenční návrh proto, že by dle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona neobsahoval všechny zákonem vyžadované náležitosti, byl nesrozumitelný anebo neurčitý, ale odmítl ho dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona proto, že k němu nebyly připojeny zákonem požadované přílohy, a ač byl dlužník k jejich doplnění vyzván a byl poučen o způsobu, jak má insolvenční návrh doplnit, neučinil tak.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 5.února 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová