2 VSPH 1622/2013-A-21
MSPH 89 INS 16130/2013 2 VSPH 1622/2013-A-21

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Ivy Ježkové, nyní údajně Jorde, bytem Šlikova 1099/11, Praha 6, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 16130/2013-A-15 ze dne 10. září 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 16130/2013-A-15 ze dne 10. září 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 89 INS 16130/2013-A-15 ze dne 10.9.2013 odmítl insolvenční návrh, jímž se Iva Ježková, nyní údajně Jorde (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužnice návrhem ze dne 6.6.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Protože přes výzvu soudu, jež jí byla doručena do datové schránky dne 18.6.2013, nepředložila seznam závazků obsahující právní důvod vzniku a splatnost závazků, soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítala, že listiny, jejichž předložení soud požadoval, předložila a doplnila v intencích výzvy, a insolvenčnímu soudu vytkla formalistický přístup. Z důvodu právní opatrnosti připojila k odvolání listinu, o níž tvrdila, že všechny vyžadované údaje obsahuje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Dle ust. § 146 odst. 2 téhož zákona se v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně vyzval dlužnici, jež se insolvenčním návrhem ze dne 6.6.2013 (dle ověření, jímž byl návrh opatřen, provedeného Gabrielou Štefancovou, notářskou tajemnicí pověřenou JUDr. Helenou Divišovou, notářkou v Hradci Králové, domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 7 dnů od doručení výzvy doplnila insolvenční návrh o seznamy majetku a závazků a o další listiny, přičemž ve výzvě podrobně popsal jejich obsah a dlužnici poučil o následcích v případě, že listiny nepředloží a insolvenční návrh nedoplní. Podáním ze dne 20.6.2013 předložila dlužnice soudu seznam majetku a závazků, přičemž-třebaže k tomu byla řádně vyzvána-v seznamu závazků své věřitele řádně neoznačila (uvedla toliko obchodní firmu jednoho a jméno a příjmení druhého věřitele), neuvedla datum splatnosti závazků a seznamy majetku a závazků neopatřila svým podpisem, jak jí zákon ukládá. Soudu prvního stupně proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl. Ke skutečnosti, že dlužnice připojila k odvolání seznam závazků, v němž byla splatnost závazků uvedena a jenž byl opatřen podpisem Jorde, nemohl odvolací soud vzhledem k ust. § 146 odst. 2 insolvenčního zákona přihlédnout.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit dlužnici na to, že jí po ukončení tohoto řízení nic nebrání v tom, aby podala nový, řádný insolvenční návrh.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová